Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сультимов Олег

Сультимов Олег
  • 1970-80 онуудта «Байгал» театртай солист байhан
  • Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн (1985)
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат
  • 1973, 1983 онуудта Москвада болоhон Буряадай соёл урлалай, уран зохёолой үдэрнүүдтэ хабаадаhан
Олег Бадагарович Сультимов Баргажанай аймагай Улан нютагта 1956 оной июлиин 12-то түрэhэн. 1963 ондо Буряадай хореографическа училищидэ ороод, 1974 ондо эрхим hайнаар түгэсхэжэ, «Байгал» ансамбльда зохёохы намтараа эхилээ.

Түрүүшын үдэрhөө эхилжэ, залуу зүжэгшэн ансамблиин олон хатарнуудта hуража эхилээ. Ансамблиин уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ, РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Баир Егоров шэнэ хатар зохёон табихадаа, Олег Сультимовые баледэй солист Х. Бальжинимаеватай табижа, «Башкир хатар» найруулhан, тиигэжэ башкир яhатанай огсом дорюун зан абари харуулhан дүрэ уранаар харуулжа шадаа, саашадаашье «Наадан», «Глухари», хальмаг арадай наадануудта гол хатар гүйсэдхэhэн байна. 1973 ондо, 1983 ондо Москвада болоhон Буряадай соёл урлалай, литературын үдэрнүүдтэ хабаадаhан, Чехословакади (1976), Монголдо (1983,1990), Хитадта (1990), Советскэ Союзай хотонуудаар гастрольда ябаhан зохёохы баян намтартай. 1980-1982 онуудта Забайкалиин сэрэгэй округой ансамбльда алба хэһэн. Дүй дүршэлтэй зүжэгшэн тайзан дээрэ хатархаhаа гадуур, уян нугархайгаар элдэб хүндэ трюгуудые хэдэг, хүнгэн солбоноор хатардаг байгаа. Наhанайнгаа нүхэр Людмила Сультимоватай хоюулан гүйсэдхэhэн хатарай дүрэнүүдынь мүнөөшье олон харагшад hанана ёhотой. Ц-Е. Бадмаевай табиhан «Баяр» гэhэн хатар, Татаркуловай «По мосточку», Б. Ляпаевай найруулhан «Возвращение», «Тройка». «Буркавдивизион», М. Заславскийн «Портрет», Б. Егоровой «Чичердык», Леоненкын «Весна на Ононе» болон бусад хатарнуудые хоюулан уран hайханаар хатаржа, харагшадай зүрхэ сэдьхэл буляаhан байна. Эбтэй эетэй, эрхим бэлигтэй гэр бүлэ тайзан дээрэшье, юрэнхы ажабайдалдаа олондо жэшээ боложо, арад зоной дунда ёhотойл хүндэдэ хүртэhэн.

Олег Бадагарович залуу зүжэгшэдтэ зүбшэл заабари үгэжэ, дүршэлөөрөө хубаалдажа ябаа. Арадайнгаа аман зохёолой баялиг сахижа, сэгнэжэ, үеынгөө удаадахи халаанда гүйсэд дүүрэн дамжуулаа.