Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сультимова Людмила

Сультимова Людмила
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1983)
  • «Байгал» театрай ветеран
Людмила Матвеевна Сультимова Улаан-Yдэдэ түрэhэн. Буряадай хореографическа училищи дүүргээд, тэрэ үедэ «Байгал» ансамбльда хатарха тусхай бүлэгтэ ороод, hургуули гаража, түгэсхэлдэнь суг hураhан нүхэдөөрөө хамта «Байгал» театрта ажалайнгаа намтар эхилээ. Урин шарайтай, бэеэрээ нугархай, уян ута гарнуудтай ёhотойл хатарша хүнэй дүрэ шарайтай Людмила Сультимова ансамблиин хатарай репертуар hайн мэдэхэ, бэлиг шадабаритайгаар гүйсэдхэдэг байгаа. Харагшадшье зүжэгшэниие дуратайгаар хүлеэн абадаг hэн. «Башкирский», «Западно-монгольский», «По мосточку», «Узбекский», «Глухари», «Наши девушки» гэhэн хатарнуудта Людмила Сультимова уран гоё хатарай дүрэнүүдые харуулжа шадаа. Хатарша бэлигтэй гэр бүлэ Олег, Людмила Сультимовтаниие хаанашье — хүдөөдэ гү, али хотын ехэ тайзан дээрэшье, харагшад хододоо халуунаар угтан абадаг hэн. Людмила Матвеевна ажабайдалдаа омог дорюухан зангаараа бултанда hайшаагдаhан, хамта хүдэлдэг нүхэдынь ходо хүндэлжэ, нягта харилсажа ажалладаг байһан юм.