Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Фёдорова Ксения

  • Буряадай гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай баледэй зүжэгшэн
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат (2012)
Ксения Фёдорова 2004 онһоо театрай баледэй бүлэгтэ Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай hургуулиин нэгэдэхи ангиин оюутан байхаһаа хабаадажа эхилээ (Л. И. Протасовагай анги).

Эрхим һуралсалайнгаа түлөө «Эдир бэлигтэнэй» тоодо орожо, Буряад Уласай Соёлой яаманай мүнгэн урмашуулгада хүртөө. 2009 ондо ВСГАКиИ дүүргээ, багша-хатар найруулагша мэргэжэлтэй болоо. Зохёохы ажал ябуулгаяа Ксения Федорова эхэнэрнүүдэй кордбаледһээ, багахан партинуудһаа эхилээ. «Хун шубуута нуурта» бэриин, тиихэдэ «Тысяча и одна ночь» баледтэ Рух шубуунай болон Марджанын партинуудые гүйсэдхөө.

Мүнөө үеын зүйлнүүдтэй баледтэ илангаяа шадамар бэрхээр хатардаг байһанаа элирүүлээ. Канадын хатарай багша Питер Куанц, Германиин хатар найруулагша Томаш Мориц, Ленинградай хатарай багша Петр Базарон гэгшэдэй театрта табиһан зүжэгүүдтэ онсо шуналтайгаар хатарһан байна. Тиигэжэ театр харагшадай һайшаал магтаалда хүртөө һэн.

Ксения Александровна Фёдорова театрай баледэй бүхы нүүдэл наадануудта хабаадаа, Буряад оронойнгоо нютагуудаар 2006 онһоо эхилээд 2011 он хүрэтэр ябаhан байна. Шэтэ хотодо, энэ можын нютагуудаар ябаа: (2008, 2009, 2011 онууд);
Эрхүү болон Эрхүү можоор (2001, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 онууд); Хабаровск (2006 он); Монгол орон (2007, 2011 онууд); Украина (2007 он); Хитад (2005 он).

Москвада үнгэргэгдэһэн Буряад Уласай экономикын болон соёлой үдэрнүүдтэ хабаадагша (октябрь 2011 он).
Ксения Фёдорова гүйсэдхэхы үндэр бэлигтэй болон мэргэжэлэй талаар ехэ шадабаритай байһанайнгаа түлөө Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа (2011).

2012 ондо баледэй хатаршан Ксения Федорова Буряад Уласай Гүрэнэй шанда хүртөө.


Ксения Фёдоровагай жаса:

П. Чайковский «Хун шубуута нуур» (Бэри, вальсын соло, испанска хатар (соло);
Л. Книппер, Б. Ямпилов «Арюун гоохон, Ангар дүүхэй» (соло Памирай хатарта, кордебалет)
Ф. Амиров «Тысяча и одна ночь» (Рух шубуун, Марджана);
А. Адан «Жизель» (Батильда, нүхэд басагад, виллисы (соло), соло в вальсе);
И. Штраус «Король вальса» (соло Перси хатарта);
К. Молчанов «Макбет» (эхэнэрнүүдэй кордебалет);
К. Орф «Кармина Бурана» (эхэнэрнүүдэй кордебалет);
П. Чайковский «Франческа де Римини» (эхэнэрнүүдэй кордебалет);
А. Пярт, К.Манселл, Д.Кейдж, Ф.Гласс, К.Саариахо «Юки» (Саһаханууд, соло);
С. Райх  «In Tandem» (Go-Ann);
А. Лубченко «Souvenirs de Bach»;
А. Лубченко «Dzambuling»;
С. Рахманинов «В точку» (импровизаци, соло)
П.Турсунов «Синяя птица» (Митиль);
Л. Минкус «Дон Кихот» (Мерседес, соло Испанска хатарта, Болеро) болон бусад.

Концертын программа:
«Раймонда»  Минкусай баледтэ Панадерос;
Мехменэ Банугай монолог А. Меликовай «Легенда о любви» баледтэ;
А. Пьяццолла  «Неоконченная история»;
Б. Асафьева «Пламя Парижа» баледтэ хатар;
Антре двоечка (соло) Л. Минкусай «Дон Кихот» баледтэ;
Л. Минкусай «Дон Кихот» баледтэ Болеро;
Элдэб баледүүдэй болон оперонуудай үзэгдэлнүүдтэ хабаадалга.