Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Улзутуева Белигма

Улзутуева Белигма
  • Буряадай улас түрын хүүхэлдэйн “Үльгэр”театрай зүжэгшэн (2002 онһоо)
Белигма Баторовна Улзутуева 1979 оной декабриин 14-дэ Агын торйогой Амидхааша нютагта түрэһэн юм. 1997 ондо Санкт-Петербургын театрай урлалай ехэ hургуулида орожо, 2002 ондо дүүргээ. Тэрэл жэлдээ хүүхэлдэйн театрта ажалда ороо.

Зүжэгшэн олон зүжэгүүдтэ хабаададаг, өөрөө зүжэгүүдые найруулан табидаг.