Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Туманова Нина

Туманова Нина
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат
  • Виктор Розовай нэрэмжэтэ “Хрустальная роза” гэжэ шангай лауреат
  • Оросой Холбооной Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай
Нина Константиновна Туманова Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрта гушаад гаран жэлэй саана хүдэлжэ эхилһэн намтартай. Энээнһээ урид Новосибирск, Семипалатинск, Лысьва хотонуудта хүдэлһэн байна.

Бестужевай нэрэмжэтэ орол драмын театрай тайзан дээрэ «Медея» гэжэ Еврипидэй зүжэгтэ гол дүрэ наадажа шалгараа.
«Зүжэгшэнэй уян сэдьхэл, һайхан һанаан, хүнүүдэй абари зан, сэдьхэлэй байдал һайнаар мэдэхэ байлгань гай гашуудалтай үйлэ хээрэгүүдые сэдьхэлээрээ ойлгожо, зүбөөр харуулжа шадана», — гэжэ театр шэнжэлэгшэ, Буряадай урлалай габьяата ажал ябуулагша А. А. Политов тэмдэглэн бэшэһэн байдаг.

Москвада гастрольдо ошоод, «Медея» зүжэгтэ наадаһан Нина Туманова түб хотын харагшадай анхарал татаһан юм. Тиихэдэ С. Лобозеровай «От субботы к воскресению» (Вера), «По соседству мы живём» (Елизавета), болон бусад зүжэгүүдтэ 1988 ондо наадажа, Москва хотын театр шүүмжэлэгшэдэй анхарал татаа бэлэй.

Мүнөө зүжэгшэнэй жасада олон тоото элдэб дүрэнүүдд тоологдоно. Нэрлэбэл, Мольерай «Тартюф» гэжэ зүжэгтэ Пернель, А. Толстойн «Смута» гэжэ зүжэгтэ хатан Мария Федоровна, А. Чеховэй «Чайкада» Аркадина, «Вишневый сад» зүжэгтэ Раневская болон бусад.

Нина Туманова һүүлэй үедэ Эжен Ионескогой «Стулья» гэжэ зүжэгтэ хүгшэнэй дүрэ байгуулаа. Энэ хүдэлмэриин түлөө зүжэгшэн Буряад Уласай гүрэнэй шанда хүртөө һэн. Тиихэдэ Виктор Розовай «Хрустальная роза» шанда Шиллерай «Мария Стюарт» гэжэ зүжэгтэ хатан Елизаветын дүрэ гүйсэдхэһэнэйнгөө түлөө хүртөө. Театрай түрүү зүжэгшэн энэ рольдо наадажа эхилһээр арбан жэл болоо.

Россин арадай зүжэгшэн Нина Туманова дүй дүршэлөө залуушуулда дамжуулна. Олон жэлэй туршада Зүүн-Сибириин соёлой болон урлалай ехэ hургуулида оюутадые зүжэгшэнэй шадабарида һургана.