Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Трунов Всеволод

Трунов Всеволод
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай бүлэгтэ 1998 онһоо 2006 он болотор хүдэлөө
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
Всеволод Станиславович Трунов хадаа Буряад Уласай соёлой болон урлалай дунда мэргэжэлэй hургуулида зүжэгшэнэй мэргэжэлдэ һуража гараад, театрта хүдэлхэеэ абтаһан байгаа. Зүжэгшэнэй мэргэжэл дээшэлүүлжэ, Зүүн-Сибириин соёлой болон урлалай ехэ hургуулида һуралсалаа үргэлжэлүүлээ.

Зүжэгшэн «Золушка», «Чайка», «Без вины виноватые» гэһэн зүжэгүүдтэ багахан хубида наадажа, ажалайнгаа намтар эхилһэн байна. Эндэһээл найруулан табигшадай анхарал татажа, томо дүрэнүүдые гүйсэдхэжэ эхилээ.

Г. Гориной «Поминальная молитва» гэжэ зүжэгтэ тэрэ хубисхал хэхэ эрмэлзэлтэй залуу оюутан Перчигэй роль гүйсэдхөө. Үзэл бодолоо баримталжа, сүлэлгэдэ ошохоор бэлэн хүн боложо наадана. Тиихэдэ Пушкинай «Маленькие трагедии» зүжэгтэ Герцогэй дүрэ байгуулжа, ехэ амжалта туйлаа.

Ж. Мольерэй «Плутни Скапена» гэжэ зүжэгтэ Карл, Б. Савельевай болон А. Хайтын «День рождения кота Леопольда» гэжэ зүжэгтэ Сагаан хулганаан, «Вождь краснокожих» гэжэ зүжэгтэ Джонни Дортс, «Снежная королева» зүжэгтэ Кай боложо наадахадаа, амитадай, хүнүүдэй абари зан, аяг ааша тон зүбөөр һажаажа гүйсэдхэһэн байна.

Всеволод Трунов найруулагшын мэргэжэлдэ бэеэ һайн талаһаа харууулаа. «Ах и орешек» гэжэ Ирина болон Ян Златопольских гэгшэдэй зүжэг найруулжа, суг хүдэлдэг хүнүүдэй, сурбалжалагшадай һайн сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна. Тэрэнь дуутай, хүгжэмтэй, хүхюутэй зугаатай зүжэг болоо.

«Он, она, окно, покойник» гэжэ шог зугаатай зүжэгтэ Трунов Джордж Пигденай роль гүйсэдхөө. Түрэлхидэй болон үхибүүдэй хоорондохи харилсаа харуулһан зүжэгтэ тэрэ баһал уран шадабарияа харуулаа. Энэ зүжэгтэ наадажа, харагшадай һайшаал магтаалда хүртэһэн юм.

Н. Гоголиин «Женитьба» гэжэ зүжэгтэ моряк Жевакинай дүрэ бэелүүлээ. Сергей Болдырев энэ зүжэг найруулан табиһан байгаа. Һайрхуу, һальхай ябадалтай энэ хүнэй дүрэ үнэншэмэ тодоор харуулжа шадаа.

Всеволод Трунов театрай шэнэ зүжэгүүдтэ бултандань хабаададаг байhан юм. А. Чеховэй «Вишневый сад» гэжэ зүжэгтэ Епиходов, «Василий Теркин» гэжэ найруулгада танкист, А. Володинай «С любимыми не расставайтесь» гэжэ зүжэгтэ Козлов болон бусад.

2007 онһоо зүжэгшэн Томскын эдир харагшадай можын театрта хүдэлнэ, театрай уран һайханай зүблэлэй гэшүүн юм.