Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Смоликова (Ягодина) Галина

  • Буряадай улас түрын хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрай зүжэгшэн (1967 онһоо 1970 он болотор)
Галина Смоликова (Ягодина) ород драмын театрай дэргэдэхи театральна студида хүдэлжэ эхилээ. 1965 ондо театрай хүүхэлдэй хүтэлэгшэдэй бүлэгтэ орожо, тэдэнэй анха түрүүн табиһан «По щучьему велению», «Заячья школа», «Василиса прекрасная» гэһэн зүжэгүүдтэ наададаг байгаа. Түб хотын болон Уласай аймагуудай эдирхэн харагшадта эдэ зүжэгүүдые харуулһан байдаг. 1967 ондо Буряад Уласай гүрэнэй хүүхэлдэйн театрай байгуулагдахада, түрүүшын зүжэгшэдэй нэгэн болоһон байна. Тэрэл жэлдээ хүбүү түрөөд, гурбан һара болоһон хойно ажалдаа гараа. Нарайтай һууха хүнэй үгы байһан дээрэһээнь, хүбүүгээ ажалдаа абажа ябаха баатай болодог һэн. Тиин дэлхэйдэ мүндэлһэн түрүүшынгээ һарануудые мансытай хүбүүниинь хүүхэлдэйнүүдэй дунда хэбтэжэ үнгэргэһэн байдаг.

Г. Смоликова тайзан дээрэ сугтаа хүдэлһэн нүхэдөө, наадан харуулһан дүрэнүүдээ ходо һанан дурсадаг, хубиин данса саарһанууд соонь шарлажа эхилһэн тэрэ үеын гэрэл зурагууд гамтайгаар хадагалаатай байдаг бэлэй...