Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Семёнова Юлия

Семёнова Юлия
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1954)
  • РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн (1957)
  • Москвада буряад уран зохеолой болон соел урлалай хоердохи урилдаанда хабаадагша (1959)
Юлия Семёновна Семёнова Буряадай АССР-эй Загарай һууринда шэмээшэг айлай бүлэдэ 1928 оной мартын 21-дэ түрэһэн юм.

1939 ондо арбан нэгэтэйхэн басаган хатар найруулагша М. С. Арсеньевай байгуулһан Улаан-Үдын пионернүүдэй байшангай хатарай һургуулида ябажа эхилээ. Аргагүй бэлигтэй, ехэ оролдосотой, ажалша бэрхэ басаган гурбан жэл болоод, 14-тэй байхадаа, Буряадай хүгжэмтэ-драмын театрай баледэй бүлэгтэ абтаа һэн.

Театрай ахамад хатар найруулагша Михаил Арсеньевай хүтэлбэри доро зүжэгшэд классическа хатар шудалаа, шадабарияа нарижуулаа, долоон жэлэй баледэй һургуулиин программа үзэһэн байна. Классическа болон бусад хатарай арга шадабариие амжалтатайгаар шудалагшадай тоодо Юлия Семёнова ородог һэн.

1943 ондо Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан» гэһэн баледэй хоёрдохи бүридэлдэ Мариин парти гүйсэдхэхыень даалгаһан байна. Гэбэшье эршэтэй, согтой, һэргэлэн Зарема түрэлхиин абьяастай шэнжээрээ тэрээндэ дүтэ байгаа, тиимэһээ 1944 ондо тэрэ Заремые хатардаг болоно. Энэ партиие баледэй түрүү хатаршадай нэгэн Юлия Семёнова хорёод жэлэй туршада гүйсэдхэһэн юм.

Юлия Семёнова П. Чайковскийн «Хун шубуута нуурта» Одетта-Одиллия, А. Крейнай иимэл нэрэтэй баледтэ Лауренсия, Ц. Пуни болон С. Василенкын «Эсмеральдада» Гудула, «Арюун гоохон-Ангар дүүхэй» гэжэ Л. Книпперэй, Б. Ямпилов хоёрой баледтэ Горхон Ручейковна, Ж. Батуев болон Б. Майзель гэгшэдэй «Инаг дуранай түлөө» гэһэн баледтэ Гэрэл, Ж. Батуевай «Цветы жизни» гэһэн баледтэ Эхэ, П. Чайковскийн «Щелкунчик» соо фея Карабос, тиихэдэ Ф. Яруллинай «Шурале» (Али-Баатар) гэжэ баледтэ хадам зууршалагша эхэнэр болон бусад.

Москвада үнгэргэгдэһэн буряад уран зохёолой болон соёл урлалай хоёрдохи Арбан хоногто Юлия Семёнова «Игорь тайжа» гэһэн зүжэгтэ Чагын хатар гүйсэдхэһэн юм.

РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн Зүблэлтэ ороной олон хотонуудаар, тэрэшэлэн Монгол ороноор зүжэг наада харуулжа ябалсаһан байдаг. 1964 ондо тайзанаа орхижо, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида багшалһан намтартай (мүнөө ВСГАКиИ).

Уран зохеол:

И.М. Хабаева. «Буряад баледэй зүжэгшэд», Улан-Удэ хото, 1959.