Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Селезнёв Евгений

Селезнёв Евгений
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай “Байгал” театрай зүжэгшэн (хүгжэмшэн)
  • Монголой Юрэнхылэгшэ Ц. Элбэгдоржын харгалзалга доро үнгэргэгдэһэн монгол туургата арадуудай хөөмэй дуунай “Салхины дуу-2013” (“Песня Ветра”) гэжэ нэгэдэхи мүрысөөнэй “Бүлэг” гэһэн урилдаанда мүнгэн шанда хүртэгшэ
  • Буряад Уласай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай
Евгений Николаевич Селезнёв 1995 ондо хүгжэмэй болон юрэнхы эрдэмэй дунда һургуули дүүргээд, Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёл урлалай ехэ һургуулида һурахаяа ороно (тоншожо наададаг хүгжэмэй зэмсэгүүдэй Г. В. Зайцев багшын ангиин үлеэдэг зэмсэгүүдэй кафедрада). Һуралсалай үедэ джаз хүгжэмэй шуулгада болон ород арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгада наадаха дүршэл шадабаритай боложо гараа.

2000 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёл урлалай ехэ һургуулида һуража дүүргээд, жэлэй туршада Сибиириин сэрэгэй тойрогой хүтэлбэриин шуулгада уялгата албаяа хээ. Эндэ тэрэ зохёохы бэдэрэлгэнүүдээ үргэлжэлүүлээ, мэргэжэлэйнгээ шадабари дээшэлүүлээ.

2001ондо сэрэгэй албанһаа бусажа, Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай «Байгал» театрай шуулгада хүдэлжэ эхилнэ.
2002-2004 онуудта «Байгал» театрай дэргэдэхи ород дуунай хамтаралда хабаададаг болоо, тэрэнэй бүридэлдэ Р. Щедринэй «Кармен-сюита» гэжэ зүжэг найруулан табилгада хабаадалсаһан байна.

«Байгал» гэһэн дуу хатарай театрта хүдэлхэдөө, Е. Н. Селезнёв театрай бүхы тоглолтонуудта болон соёлой хэмжээ ябуулгануудта хабаадана. «Байгал» театрай хүгжэмшэн буряад арадай соёл урлалые дэлгэрүүлэгшэ, Зүүн зүгэй болон баруун гүрэнүүдэй хүгжэмтэ соёлой нэбтэрэлгэдэ болон харилсан хүгжэлгэдэ өөрынгөө зохёохы ажалаар нүлөөлнэ.
Тэрэнэй хүгжэмдэ тусгаар өөрын хараса болон жэгтэй гоёор гүйсэдхэлгэ, тайзан дээрэ дабтагдашагүй һайхан дүрэнүүдые байгуулга хадаа театрай хүгжэмэй уран шадабариие хүгжөөлгэдэ ехэ түлхисэ боложо үгэнэ.