Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Пархаев Сундуй

Пархаев Сундуй
  • Регион хоорондын II-дохи арадай инструментнүүдэй оркестрэй болон ансамблиин мүрысөөнэй лауреат (Улаан-Үдэ, 1999)
  • Регион хоорондын IV-дэхи арадай инструментнүүдэй оркестрэй болон ансамблиин мүрысөөнэй лауреат (Улаан-Үдэ, 2004)
  • Шэмхэжэ дуугардаг инструментнүүдэй «Садко» нааданай мүрысөөнэй Дипломант (Москва, 2004)
  • Шэмхэжэ дуугардаг инструментнүүдэй «Садко» нааданай мүрысөөнэй Дипломант (Москва, 2006)
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу болон хатарай «Байгал» театрай зүжэгшэн
Сундуй Пархаев Буряадай Түнхэнэй аймагай Тагархай нютагта түрөө. 1982 ондо П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ Улаан-Үдын хүгжэмэй училищи дүүргээ.1991 ондо Зүүн Сибириин гүрэнэй соел искусствын дээдэ һургуули түгэсөө.1995 онһоо 2005 он болотор БГТРК-гай дэргэдэ Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряадай арадай инструментнүүдэй оркестртэ хүдэлөө. 2005 онһоо Сундуй Пархаев «Байгал» театрта хүдэлнэ.