Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Панков Леонид

Панков Леонид
  • Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драматическа театрт 1958 онһоо хүдэлөө
Леонид Николаевич Панков родился 1912 оной июниин 15-нда Москва шадарай Егорьевск хотодо бүд нэхэгшэдэй гэр бүлэдэ түрөө. Тэрэ Москвагай хлопчатобумажна техникум дүүргээ. 1932 ондо Леонид Панковта эрид хубилалта болоно. Тэрэ Москвагай Камерна театрай дэргэдэ театральна студиин оюутан болоно. Александр Яковлевич Таиров гэжэ нэрэтэй спектакль найруулан табидаг мэдээжэ мэргэжэлтэнэй шабинь боложо, тэрэнэй табиһан спектакльнуудта наадажа эхилнэ. Камерна театрай ажалайнь хоер хаһада ябаад, залуу зүжэгшэн олон мэдээжэ найруулан табигшадтай: А. Таиров, Н. Охлопков, В. Ганшин, зүжэгшэн М. Жаровтай уулзаха, танилсаха азатай байгаа. Камерного театрай удаадахи Всеволод Вишневскын «Оптимистическая трагедия» спектакльда наадаха болонхой байгаа.

1938 ондо Л.Н. Панков Комсомольска-на-Амуре хото театрта ажаллахаяа ябана. Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын Агууехэ дайн залуу мэргэжэлтэниие Ногинска драматическа театрта угтана. Түргэн сагай болзор соо фронтовой театральна бригаданууд эмхидхэгдээд, концерт, спектакльнуудые Эхэ ороноо хамгаалагшадай урда табина. Леонид Николаевичта дайнай үргэһэ нойргүй үдэр һүнинүүдые һануулһан «За оборону Москвы» гэһэн медаляараа аргагүй омогорходог һэн.

Һүүлдэнь ажалайнь утын зам холын хотонуудаар эхилнэ: Брянск, Владивосток, Кривой Рог, Кустанай, Бийск...г.м. тиигээд Улаан-Үдэ... 1958 ондо наһанайнь хани нүхэр болохо зүжэгшэн Ирина Михайловна Панковатай эндэ «өөрын» театртай болошоно.

Хореод гаран жэлэй туршада суг хүдэлдэг нүхэдэйнгөө, харагшадай дура нилээд татаа. Улаан-Үдэдэ элдэб персонажуудые наадаһан юм Тэдэнэй дунда Я. Липковичай «Несносный харзүжэгшэн» гэжэ спектакльда сухалтай, өөрыгөө һайшааһан Завалов, В. Розовай «Перед ужином» гээшэдэ сухалтай аад, аймхай Серегин, Л. Никифоровай ба С. Метелицын «Ангарский военком» соо урданай, гэнэн, үбгэн сэрэгшэц Сэрэмпилэй, Б. Лавренёвай «Разлом соо» боцман Еремеевэй, М. Шолоховай «Поднятая целина» соо хасаг Устинай, М. Горькиин «Мещане» соо Бессеменовэй, В. Шишковай «Угрюм-река» соо генерал-губернаторай, У. Шекспирай «Гамлет» соо актёр-тайжын рольнуудые гүйсэдхөө. Панковай геройнуудынь ажабайдалай бүхы юумэ үзэһэн «халуун шулуу долеоһон», хэнииншье хэндээшье адли бэшэ хүнүүд юм. Наум Евстигнеевич Шукшинай «Харзүжэгшэны» соо — енгүүтэй, шашаг, харуу үбгэн боложо наадана.