Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Панков Дмитрий

Панков Дмитрий
  • Россиин холбоото уласай габьяата зүжэгшэн (2011)
  • Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород гүрэнэй драмтеатрта зүжэгшэнөөр 1976онһоо хүдэлнэ
Дмитрий Леонидович Панков Зүүн Сибириин гүрэнэй соелой институт 1982 ондо дүүргээ. (хүтэлбэрилэгшэнь З.Л.Ринчинова). Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород гүрэнэй драмтеатрта 1976 ондо хүдэлжэ эхилээ. Тэрэ гэһээр зуугаад рольнуудые наадаа. Тэдэнэй дунда Б. Голлерой «Мятежники» спектакльда I-дүгээр Николайн, Г. Горинай «Забыть Герострата» спектакльда Герострадай, А. Пушкинай «Маленькие трагедии» спектакль соо Дон Гуанай, А. Вампиловай «Прошлым летом в Чулимске» гээшэдэ Шамановай г.м.болоно. Бүхы эдэ дүрэнүүдые зүжэгшэн ялас гэмээр, үнэншэмэ зүбөөр харуулжа шадаа. Энээнһээ гадуур Дмитрий Панков үгын бодото эзэн: тэрэнэй хэлэһэн үгэнүүд тодо, уян, хурса байдаг.

" Тэрэнэй репертуарта шүдхэршье, хааншье, албанай гэрэй эрхилэгшэшье, элшэн сайдай туһалагшашье, тайжашье, немец офицершье бии...

Дмитрий Леонидович алишье тээшээ тэгшэ бэрхэ хүн. Юундэб гэхэдэ, тэрэ зүжэгшэдэй гэр бүлэдэ өөдөө бодоо. Эсэгэнь, Леонид Николаевич Панков, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, эхэнь, Ирина Михайловна, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн. Магад, эхынгээ уян нугархайе тэрэ абажа болоо, үшөө, магад, Москвада Аркадий Немировскийда мэргэжэлээрээ дүршэл абахын тула һураһан байна. Ажалайнгаа хажууда Дмитрий Леонидович тайзанай оньһонтой танилсуулха гэжэ Зүүн Сибириин гүрэнэй соелой дээдэ һургуулиин оюутадта заагаа.

Нэгэнтэ бэшэ Панков хубсаһанай талаар уран зураашаар хүдэлөө. Энэ заншалые Дмитрий Панков түрэһэн аха болохо Россиин арадай зүжэгшэн Сергей Панковһоо абаа. Нарин үзэлтэй, юумэ һанажа ядахагүй бэлиг шадабаритай дээрэһээ Сергей Леонидовичтай иимэ спектакльнуудта костюмуудые бэлдээ: «Коварство и любовь», «Кабала святош», «Тартюф» (Маркина Лилия. «Юбилей Дмитрия Панкова (Улан-Удэ)», Страстной бульвар,10, № 6, 2011).

Дмитрий Панковай репертуарта эдэ спектакльнууд ороно:

А. Островский. «Свои люди — сочтёмся» — Подхалюзин (1998)
М. Горький. «На дне» — Барон (1999) Р. Куни. «Он, Она, Окно, Покойник» — Ричард Уилли (2004) А. Твардовский. «Василий Тёркин» — Тёркин (2005) А. Бутуханов. «Прошлогодний алый снег» — Николай I (2005) А. Грибоедов. «Горе от ума» — Фамусов (2008) В. Ольшанский. «Хапун» — Хапун (2008) Эдуардо де Филиппо. «Рождество в доме Купьелло» — Доктор (2009) Л. Толстой. «Плоды просвещения» — Доктор (2009) Л. Проталин. «Благословите светлый час» — немецкий офицер (2010)
Сказки: Е. Черняк. «Царевна лягушка» — Леший (1998) Е. Тараховская. «Про Емелю, или По щучьему велению» — Глашатай (2003) Ю. Энтин, В. Ливанов. «Бременские музыканты» — Трубадур (2006)