Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Павленко Алексей

Павленко Алексей
  • Россиин холбоото уласай габьяата зүжэгшэн (1979)
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат
Алексей Николаевич Павленко родился 1950 оной мартын 31-ндэ Шэтэ можын Петровск-Забайкальск нютагта түрөө.
1967 ондо түрүүшын выпускнигуудай тоодо Буряадай хатарай училищидэ ( В. Дамбиевай ба Б. Васильевай шаби) ороо. Энэл жэлдээ Буряадай гүрэнэй Ленинэй орденто оперо болон баледэй академическа театрта хүдэлжэ эхилээд, хажуу тээнь Буряадайнгаа хатарай училищида заажа эхилнэ.

Баледэй гол хатаршан мэргэжэл ехэтэйгээрээ, зүжэгшэнэй бэлиг талаантай, дуу хүгжэмдэ дуратай, уян нугархайгаараа бэшэнһээ илгардаг һэн. Аргагүй бэрхээр хоер хүнэй хатардаг хатарай оньһые мэдэхэ дээрэһээ олон жэлэй туршада тэрэ СССР-эй арадай зүжэгшэн Лариса Сахьяновагайтайзанай хани нүхэр ябаа. (1970-аад онһоо эхилээд, балеринын зохеохы ажалаа дүүргэтэрнь). Москвада, Ленинградта, Свердловскдо (1973 он) Буряадай литература болон искусствын үдэрнүүдтэ, Москва, Ленинградта (1979, 1989 онууд) зохеохы тоосоонуудаар, Монгол орондо болоһон СССР-эй литература болон искусствын үдэрнүүдтэ театрай зохеохы тоосооноор (1983 он), СССР-тэ болоһон Монгол ороной үдэрнүүдтэ (1985 он) хабаадаа.

1974 ондо Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн, 1979 ондо баледэй гол хатаршан Россиин холбоото уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө.
1990 ондо А.В. Луначарскын нэрэмжэтэ ГИТИС (балетмейстерэй факультет).
1994-1997 онуудта Красноярскын гүрэнэй оперо болон баледэй директорээр, хажуудань Красноярскын хореографическа училищиин багшаар хүдэлнэ.
1997 онһоо Красноярскын гүрэнэй оперо болон баледэй театрта багша-репетиторээр, мүн багшаар Красноярскын хореографическа училищида заана. Хари гүрэнүүдээр гастрольнуудаар ябаа.
Гол хатаршанай гүйсэдхэһэн рольнууд:
Альберт (А. Аданай «Жизель») Красс (А. Хачатурянай «Спартак») Зигфрид, Ротбарт (П. Чайковскиин «Лебединое озеро») Король мышей, Принц, Дроссельмейер (П. Чайковскиин «Щелкунчик») Клод Фролло (Ц. Пуниин «Эсмеральда») Солор (Л. Минкусай «Баядерка»)
Франц (И. Штраусай «Большой вальс»)
Базиль, Эспада (Л. Минкусай «Дон Кихот»)
Юноша (Л. Минкусай «Пахита») Ферхад (А. Меликовэй «Легенда о любви») Хозе (Ж. Бизе-Р. Щедринэй «Кармен-сюита») Гирей (Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан») Давид (А. Хачатурянай «Гаянэ») Енисей (Л. Книпперэй ба Б. Ямпиловай «Красавица Ангара») Жан де Бриен (А. Глазуновай «Раймонда») Юноша (Ф. Шопенэй хүгжэм доро «Шопениана») Антоний (А. Лазаревай «Антоний и Клеопатра») Атос (В. Баснерай «Три мушкетёра») Оразкул (А. Сойниковай «Белый пароход»)
Кармело (М. де Фальягай «Любовь-Волшебница») Алексей (Г. Банщиковай «Комиссар») Гэсэр (Ж. Батуевай «Сын земли») Антонио, Федерико (испан арадай хүгжэм доро «Испанские миниатюры») Юноша (Ролан Петиин хореографи доро Г. Малерэй «Гибель розы»)
Резанов (А. Рыбниковэй «Авось!»)
Ромео (С. Прокофьевай «Ромео и Джульетта»)
Шер-хан, Брамин (Ю. Корнаковай «Владыка джунглей»)
Мастер (Ю. Ирдынеевэй «Лик богини») г.м.