Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Овчинников Евгений

Овчинников Евгений
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
Евгений Геннадьевич Овчинников 1980 оной апрелиин 16-да түрөө. 2001 ондо Алас-Дурнын гүрэнэй урлалай ехэ һургуули дүүргээд, 2001 оной январиин 1-һээ Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн болоо.
Зүжэгшэнэй хүбүүн хадаа тайзанай ажабайдалтай һайн танил ябаһан Евгений мэргэжэл абаашьегүй ябахадаа, наадажа эхилһэн юм. Евгений хүгжэмэй талаар мэргэжэлтэй хадаа «хүгжэмэй юртэмсэдэ» юунэй боложо байдагые анхаран һонирхожо байдаг. Тэрэ хүдэлдэг байхадаа, ямаршье хүгжэмдэ таарама аранжировка зохёохо шадабаритай һэн.
«Ах, и орешек» гэһэн онтохон соо тэрэнэй зохёоһон хүгжэм, мүн тиихэдэ Р. Куниин «Слишком женатый таксист» гэһэн спектакльда өөрынь зохёоһон дуун зэдэлдэг.

Россиин габьяата зүжэгшэн, театрай зүжэгшэдэй бүлэгые даагшаар хүдэлдэг Сергей Григорьевич Рыжовай тэмдэглэһээр:

«Овчинниковай харуулһан дүрэнүүд хододоо ондо ондоонууд байдаг. Тиибэшье тэрэ дүрэ бүхэнөө үнэншэмэ зүбөөр харуулхые оролдодог: О. Кэлли (Ф. Шиллерэй „Мария Стюарт“), Леандр (Ж. Мольерэй „Плутни Скапена“), Бобчинский (Н. Гоголиин „Ревизор“) г. м.

Евгений Зайд гэжэ найруулан табигшатай Евгений Овчинников ехэ урагшатай хүдэлөө. Р. Куниин „Он, она, окно, покойник“ гэһэн зүжэгтэ Е.Овчинников өөрынгөө бүхы дүй дүршэлые, байгаалиһаа үгтэһэн бэлигээ гаргаһаниинь харагдаа. Хажуу тээһээ харагшадай харахада энеэдэтэйшье һаа, мүн лэ харагшадай һанаа зобооно. Эндэһээл Овчинников ехэ бэрхэ, үнэн сэхэ, һонирхол татама зүжэгшэн байһанаа гэршэлээ.

Овчинниковай ород театрта наадаһан түрүүшын гол дүрэ болохо „Бременские музыканты“ гэжэ зүжэг соо Трубадур болоно. Суг хүдэлдэг ажалшадынь болон тэрэнэй зохёохы ажалые хододоо адаглажа байдаг харагшадшье энэ ажалаа ялас гэмээр дүүргэжэ шадаа гэжэ тэмдэглэһэн байдаг. Тэрэ тайзан дээрэ аргагүй сэбэр, зүрхэтэй, гоёор дууладаг хүн боложо наадаа. Энээнэй һүүлээр Овчинниковые олон эхэнэрнүүд һайхашаадаг болоо, тиимэһээ тэдэ зорюута энэ зүжэгшэниие хараха, дууень шагнаха гэжэ театр ошодог һэн.»

Гүрэнэй ород театрта хүдэлхэдөө зүжэгшэн Буряад Уласай Соелой яаманай Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаһан юм.


Евгений Овчинниковай 2007 он болотор репертуарай хуудаһан:

2000 Рулле Малыш и Карлсон А. Линдгрен
2001 Полицейский, Гарри Делец А. Толстой
2001 Серый  В гостях у кота Леопольда А. Хайт, Б. Савельев
2001 Леандр Плутни Скапена Ж. Мольер
2001 Вальсингам Маленькие трагедии А. Пушкин
2002 Ах Ах и орешек И., Я. Злотопольские
2002 Хор Любовью не шутят А. Мюссе
2002 Медведь По щучьему велению Е. Тараховская
2003 Ганнибал Фонд счастья, или странная миссис Сэвидж Дж. Патрик
2003 О. Кэлли Мария Стюарт Ф. Шиллер
2003 Бродячий музыкант, людоед Кот в сапогах Ш. Перро
2003 Анучкин Женитьба Н. Гоголь
2004 Валера С любимыми не расставайтесь А. Володин
2004 Тело Он, она, окно, покойник Р. Куни
2004 Фабрицио Мирандолина К.Гольдони
2005 Прохожий Вишневый сад А. Чехов
2005 Гаврило Конек-Горбунок С. Прокофьева, Г. Сапгир
2005 Солдат Василий Теркин А. Твардовский
2005 Инспектор Траутон Слишком женатый таксист Р. Куни
2006 Бобчинский Ревизор Н.Гоголь
2006 Дорош Панночка Н.Садур
2006 Трубадур Бременские музыканты Ю.Энтин, В.Ливанов
2007 Дракет, предводитель первого отряда Лисистрата Аристофан
2007 Роман Играем в «дружную семью» М.Камолетти
2007 онһоо БУ-ай габьяата зүжэгшэн Евгений Овчинников Ростов-на-Дону можын залуушуулай академическа театрта (РОАМТ) ажаллана.