Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Овчинников Геннадий

Овчинников Геннадий
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн (1971-2001)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1978)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (1996)
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай, Буряадай театрай ажал ябуулагшадай холбооной эрэ хүнэй эрхим дүрэ 1988, 1994 онуудай хаһада наадагша
  • «СССР-эй Соёлой яаманай отличник» (1985) гэһэн тэмдэгээр шагнагданхай
Геннадий Ильич Овчинников 1945 ондо Улаан-Үдэдэ түрөө. Тэрэнэй бага наһан ехэ хүндэ байгаа: эсэгэнь 1948 ондо хашалганда ороод, уданшьегүй наһа бараа. Эгээл бага Генынгээ гурбатай байхада, эжынь гурбан үхибүүдээрээ үлэнэ. Эртүүр эсэгэһээ үншэрһэн Гена ажал хэжэ хүдэржэжэ, фабрикадашье хүдэлөөд туршана. Тиибэшье багаһаа зүжэгшэн болохо хүсэлынь мартагданагүй. «Текстильщик» гэһэн соёлой байшангай драмкружогой хүтэлбэрилэгшэ ябаһан Л. Н. Панков (мүнөө мэдээжэ зүжэгшэд Панковтанай уг гарбалай) хүбүүнэй саашанхи зохёохы абьяасые улам бэхижүүлээ.
1971 ондо Свердловскын дунда мэргэжэлэй театрай һургуули дүүргээд, (Ородой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэн А. Соколовай анги) Серовскын драмын театрта нэгэ жэл хүдэлөөд, Геннадий Ильич нютагаа бусажа, гүрэнэй ород драмын театрта ажалаа үргэлжэлүүлээ.

Геннадий Овчинников аяар гушан жэлээ театрайнгаа тайзан дээрэ үнгэргөө. Эндэ залуу зүжэгшэнһөө эхилээд, тайзанай «эзэн» болотороо ургаа, эндээл зүжэгшэн хоердохи «гэрээ» олоһон юм.

Тайзан дээрэ һонирхолтойгоор наадаһан дүрэнүүдыень нэрлэбэл: Петр (М. Горькийн «Мещане»), Стив (Т. Уильямсын «Трамвай «Желание»), Козулин (В. Шукшинай «Характеры»), Рымарев (И. Калашниковай «Разрыв-трава»), Барни Кешман (Н. Саймонай «Последний пылко влюбленный»), Сармиенто (М. Сервантесай «Саламанские пройдохи»), Роланд (Ф. Кониин «Любовь, любовь»).

Геннадий Овчинниковай бэлиг илангаяа 1990-дэхи онуудаар тодорон гараа. Тэрэ сагтаа үрэ дүнтэйгөөр хүдэлжэ, театртаа эгээл хэрэгтэй зүжэгшэдэй нэгэниинь ябаа.

М. Булгаковай «Кабала святош» соо XIV Людовигой, Ж.-Б. Мольерэй зохёолнуудаар бэшэгдэһэн зүжэгүүд соо Тартюфай дүрэнүүд Эрхүүдэ, Хабаровскда, Йошкар-Олада (Марий Эл Улас) үнгэрһэн үндэһэн арадуудай ажаһуудаг можо нютагуудай ород театрнуудай Уласхоорондын II нааданда олон харагшадай һайшаалда болон шүүмжэлэлдэ хүртөө. Тайзанай ёһотой мэргэжэлтэн байһанаа иимэнүүд дүрэнүүдтэ харуулаа: А. Чеховэй «Чайка» гэһэн трагикомедидэ Тригоринай, А. Толстойн «Смута» гэһэн трагедидэ Василий Шуйскийн, А. Островскийн «Свои люди — сочтёмся» гэһэн комедидэ Подхалюзинай, А. Пушкинай «Маленькая трагедия» соо Вальсингамые наадажа, хүнүүдэй элдэб абари зан зосоошье, газаашье талаһаань харуулжа шадаа. Үшөөшье һонин рольнуудые М. Горькийн «На дне» зүжэгтэ Медведевэй, С. Лобозёровой «Семейный портрет глазами постороннего» ба «Семейный портрет с дензнаками» гэһэн энеэдэнэй зүжэгүүдтэ Тимофейн дүрэ шадамар бэрхээр гаргажа шадаа.

И. Калашниковай «Разрыв-трава», М. Булгаковай «Кабала святош» гэһэн зүжэгүүдтэ наадаад, Буряад Уласай Соёлой яаманай, Буряадай театрай ажал ябуулагшадай холбооной зүгһөө «Эрэ хүнэй эрхим дүрэ» гэһэн шэглэлдэ илагша болоһон юм (1988, 1994), «СССР-эй Соёлой яаманай эрхим» (1985), Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1978), Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (1996) гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэнхэй.

Геннадий Овчинников ород драмын театрай түрүү зүжэгшэдэй нэгэн ябажа, Буряад оронойнгоо театральна искусствын омогорхол байһан юм.