Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Немчинов Станислав

Немчинов Станислав
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • «Встречи в Одессе» гэһэн театрай Уласхоорондын VIII нааданда Я. Пулиновичай зохёолоор табигдаһан «Жанна» гэһэн зүжэгтэ хабаадагша. Одесса хото, 2013 он
  • «Реальный театр» гэһэн Бүхэоросой XII нааданда Дмитрий Богославскийн «Любовь людей» гэжэ зүжэгтэ хабаадагша, Екатеринбург хото, 2013 он
  • Уласхоорондын театрай үдэртэ Станислав Немчинов «Эрэ хүнэй эрхим дүрэ» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар Дж. Патрикын «Дорогая Памела» гэжэ зүжэгтэ Брэдэй роль гүйсэдхэһэнэй түлөө шагнагдаа
Алас-Дурнын Гүрэнэй урлалай дээдэ һургуули түгэсхэгшэ (г. Владивосток, 2009 он.) Станислав Сергеевич Немчинов Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай бүридэлдэ 2009 онһоо хүдэлнэ. Эрилтэ ехэтэй дүрэнүүдтэ наадахаар залуу зүжэгшэн ажалаа эхилээ бэлэй. Л. Гершын «Эти свободные бабочки» зүжэгтэ Доной, Л. Толстойн «Плоды просвещения» гээшэдэ Василий Леонидовичэй, Д. Патрикай «Дорогая Памелада» Брэд Винерэй дүрэнүүдые гүйсэдхөө.
Л. Проталинай зохёолоор «Благословите светлый час» гэһэн зүжэгтэ Станислав Немчинов дайнда ехээр гэмтэһэн залуу хүбүүн Федорой дүрэ наадана. Театрай уран зохёолой таһагые даагша Лилия Маркинагай тэмдэглэһээр, «үнинэй мэргэжэһэн дүй дүршэлтэй зүжэгшэн мэтэ сэдьхэлэйнгээ доторойшье, газаахишье байдал тон зүбөөр харуулжа шадана.
Һүүлэй жэлнүүдтэ зүжэгшэн хүнэй сэдьхэлэй, доторой байдал харуулхын тула олон материал шэнжэлжэ, өөр дээрээ аргагүй ехээр хүдэлһэн байна. Тэрэнэйнь гэршэ „Три сестры“ гэһэн зүжэгтэ Андрей Прозоровой дүрэ болоно. Энээнээ үнэншэмэ зүбөөр харуулжа шадаа. Үшөө энэ хүнэй һайн шанарынь гэхэдэ, хажуудахи, наадажа байһан хүнтэеэ суг хүдэлхэ, тэрэнээ шагнаха шадабаритай байна». 

Зүжэгшэн Станислав Немчинов хүүгэдэйшье зүжэгүүдтэ наадаха дуратай. Бага наһанай үхибүүдтэ П. Финнэй «Новогодние приключения в волшебном лесу» гэһэн зүжэгтэ Кот Матвей, А. Зайцевскиин «Чудо-колоколдо» Егор, Дж. Родариин онтохоноор зохёогдоһон «Приключение Чиполлино, или Тайна загадочного письма» гэһэн спектакльда Принц Лимоной дүрэнүүд хадуугдаа.

Станислав Немчинов мүнөө үедэ бүхы шахуу шэнэ зүжэгүүдтэ хабаадана.

Станислав Немчиновэй репертуарай хуудаһан:
2009 Солдат Василий Теркин А. Твардовский
2009 Василий Леонидович Плоды просвещения Л. Толстой
2010 Егор Чудо-колокол А. Зайцевский
2010 Дон Эти свободные бабочки Л.Герш
2010 Детектив Джек Бейкер Он, Она, Окно, Покойник Рэй Куни
Мужичок с ноготок Поди туда — не знаю куда, принеси то — не
знаю что А. Толстой 2010 Федор Благословите светлый час Л. Проталин
2011 Андрей Прозоров  Три сестры А. Чехов
2011 Гость на приеме Пигмалион Б. Шоу
2011 Брэд Винер Дорога Памела Д. Патрик
2011 Принц Лимон Приключения Чиполлино, или Тайна загадочного письма С. Левицкий
2012 Кот Матвей Новогодние приключения в волшебном лесу П. Финн
2013 Мальчик по вызову Жанна Я. Пулинович
2013 Чубасов Любовь людей Д. Богославский
2013 Волк и первый стражник Звёздный мальчик О. Уайльд