Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Натансон Алла

Натансон Алла
  • Буряад Уласай хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат
  • “Нүүдэлшэнэй зам” гэһэн Уласхоорондын фестивалиин лауреат (“Эрхим зүжэгшэнэй ажал” гэһэн номинацида) (Улаан-Үдэ, 2012)
Алла Анатольевна Натансон 1968 оной октябриин 2-то түрөө. Тэрэ Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуули дүүргээд, 1990 ондо “Үльгэр” театрта хүдэлжэ эхилээ.

А. Натансон: «Хүүхэлдэйн театр би Улаан-Үдын Залуушуулай уран һайханай театрһаа 1990 оной январь һарада ерээб. «Чудеса для Алисы» гэжэ зүжэгтэ уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Т. Б. Бадагаевагай урилгаар Алисын гол дүрэ харуулха даабари үгтөө. «Үльгэр» ерэхэдэм, минии тайзанай түрүүшын нүхэр В. Д. Шульгин болоо, тэрэ доктор Доджсон болон Льюис Кэрролл боложо наадаа. Хэды жэлэй үнгэрһэнэй һүүлээр энэ тайзанайм нүхэр: «Энэ зүжэгтэ би гурбан Алисатай наадааб, эдэнэймни дундаһаа эгээл дуратай Алисамни Алла Натансон болоно», – гэжэ онсолһон байдаг. Суг хүдэлдэг нүхэдни намайе халуунаар угтажа абаа, илангаяа зүжэгшэн Н. Н. Акимова, Е. М. Антонова хоёр. Түрүүшын үдэрһөө эхилжэ, намайе «дали дороо» абаһандань би баяртай ябадагби. Мүнөө Оренбург хотодо ажаһуудаг, хүдэлдэг. Бидэ аргагүй эбтэйгээр хүдэлдэг һэмди, би ажалай талаар эдэнэй һайгаар ехэ дүй дүршэлтэй, гуримтай болооб.

1990 ондо ВСГИК дүүргэнхэй, театрай найруулагшад гэһэн мэргэжэлтэй болоһон,бээлигтэй хүбүүд, басагад коллективтамнай хам ороо һэн. Эдэ хэд бэ гэбэл, намтай сугтаа һураһан: Андрей ба Елена Тимофеевтан, Сметанина Татьяна, Константинов Борис ба Железнякова Любовь, Баранова Елена, Матвеева Елена, Зюзин Алексей. Энэл үедэ Зеленина Оксана, Васильев Сергей (мүнөө Ород драмын театрай зүжэгшэн, БУ-ай арадай зүжэгшэн). Булта хүүхэлдэйн оньһондо һуража, хүхюутэй, хүнгэн, элдэб юумэ һанан зохеожо байгша һэмди.

Хүүхэлдэйн спектакльнуудай хажуугаар драматическашье спектакльнуудые наадагша һэмди: Р. Томой «Восемь любящих женщин», Тэффиин «Бабья книга». Һүүлдэнь бидэ өөһэдөө хүүхэлдэйн зүжэгүүдые табижа эхилээбди. «Лисёнок-плут» Б. Константиновай түрүүшын найруулан табиһан зүжэг болоно. Тиихэ сагтаа Б. Константинов Санкт-Петербургын гүрэнэй театральна искусствын дээдэ һургуулиин режиссёр-кукольнигой мэргэжэлдэ һуража байгаа. 1998 ондо «Дюймовочка» гэһэн спектакль найруулан табяа. Энэ ажалынь үндэрөөр сэгнэгдэжэ, 2000 ондо БУ-сай гүрэнэй шанда хүртөө. (Мүнөө Борис Константинов Москвагай С. В. Образцовай нэрэмжэтэ театрай ахамад найруулагшаар хүдэлнэ) Е. Матвеева 3 спектакльнуудые табяа: «Таблетка от страха», «Муммитроли и Новый Год», «Женитьба Фигаро». Мүнөө Израиль гүрэндэ ажаһуудае. А. Тимофеев Попескугай «Питт и Муф», Б. Шергинэй онтохонуудаар «Митроба», тэрэнэй хани нүхэр Елена Н. Гернедэй «Как котёнок учился мяукать», БУ-ай габьяата зүжэгшэн Е.Н. Баранова «Золушка» ба «Буратино», «Сказка о попе и работнике его Балде» зүжэглэн болгоһониинь тэрэ сагтаа театрайнгаа уран һайханай даагшаар хүдэлһэн Глухова Людмила болоно. Тэрэ “Алтан баг” гэһэн Үндэһэтэнэй шангай лауреат. Мүнөө тэрэ ВСГАКИ-да театральна режиссурын кафедрые даагшаар хүдэлнэ. Т. Сметанина, БУ-ай габьяата зүжэгшэн, 14 жэлэй туршада театрта хүдэлһэн, «Морозко» онтохо найруулан табигша, Козловай онтохонуудаар «Новый Год для Ежика» гээшыенайруулан табяа. Мүнөө Москва хотодо ажаллана.

1997 ондо үшөө залуу мэргэжэлтэд ерэжэ, хүдэлжэ эхилээ: Влад Костин, Мария Попова, Дмитрий Номоконов, Павел Павлов».

Алла Натансоной репертуарайнь хуудаһан:

№ Спектакль Автор ба режиссёр Роль Он
1. «Буратино» А. Толстой Реж. Е. Баранова Алиса, Тортилла, Пьеро 21.12.2013
2. «Приключения Ашота бедняка» Армян арадай онтохон,  Реж. Азиз, царь, Саркис, ворон 17.10.2013
3. «Конёк-горбунок» Ершов, Реж. О. Шуст Царь 23.12.2012
4. «Иссумбоси» Фантазия на тему Японии, Реж.О.Шуст Иссумбоси 27.09.2012
5. «Марьино поле» Олег Багаев Серафима 2012, Реж. В.Витин Федорова
6. «Мудрая мышь и волшебный камень» Буряад арадай онтохон, реж.О.Шуст Тигруша 2012
7. «Золушка» Е.Шварц Реж. Б. Улзутуева Золушка 23.12.2011
8. «Лисёнок плут» Павловскис Лисенок 2009
9. «Лесная суматоха» Н. Медведкина, Реж. О. Шуст Ворона 2011
10. «Маленькая укротительница стихий» Инсц. Е.Андриенко, Е. Подуст Реж. О.Шуст Маленькая ведьма 23.12.2010
11. «Сказки белого старца» Буряад арадай онтохон, Реж. О.Шуст Мышь, медведь, жеребенок, поросенок 2010
12. «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, Реж. О.Шуст Колдунья, придворная, ворона, маленькая разбойница, снежная королева 24.12.2009
13. «Жар-птица» А.Толстой, Реж. О.Шуст Нянька, 2-ая девушка рассказчица 17.10.2009
14. «Волшебный шатёр» Инсц. О. Шуст Визирь 2008
15. «Черная курица» А. Погорельскын зохеолой удхын хэсэгээр Алеша 2008
16. «Все мыши любят сыр» Д.Урбан Мама Лидика 2007
17. «Бабушки бедовые» О. Проклов Натолевна 2007
18. «Котенок по имени Гав» Г. Остер Котенок Гав 2006
19. «Сказка о рукодельнице и ленивице» Ород арадай онтохон Старуха, Заяц, Лиса 2006
20. «Карлик Нос» В. Гауф Якоб 2006
21. «Детский сад» А. Князьков Воспитательница 2006
22. «Дюймовочка» О.Шустын инсц. Дюймовочка, Жук, Крот 2006
23. «Встреча белого месяца» Курица 2006
24. «Русалочка» О.Шустын инсц. Русалочка 2005
25. «Пойти и не вернуться» Т. Бадагаевагай инсц. Зося в старости 2005
26. Про кота в сапогах» О. Шустын инсц. Художница, Кот, принцесса, Джудит 2005
27. «Заяц, лиса и петух» Белорус арадай онтохон Мотя, Лиса, Собака 2004
28. «Морозко» Ород арадай
Про кота в сапогах» О. Шустын инсц. Художница, Кот, принцесса, Джудит 2005
27. «Заяц, лиса и петух» Белорус арадай онтохон Мотя, Лиса, Собака 2004
28. «Морозко» Ород арадай Мачеха, Заяц, Лиса 2004 онтохон
29. «Как котенок учился мяукать» Н. Гернет Петушок, Совенок, Лягушонок, Щенок 2004
30. «Красная шапочка» Ш. Перро Красная шапочка 2004
31. «Игра в 44 руки» А. Князьков Этюд вольтижировка 2004
32. «Новый год для ёжика» В. Витинэй инсц. Ёжик 2003
33. «Легенда звезд» Э.Жалцанов Дух, Аргали 2004
34. «Золотая богиня» Л. Петрушевская Клоун Бом 2003
35. «Сирил, всё идёт хорошо» В. Витин Совесть 2002
36. «Брат Чичиков» Н. Садур Улинька, Лиза Маниловна, Мавра, Воробей 2001
37. «Зойкина квартира» М. Булгаков Алла Вадимовна, Манюшка 2000
38. «Буратино» Е. Барановагай инсц. Черепаха Тортилла, Лиса, Алиса, Пьеро 1999
39. «Сказка о попе и работнике его Балде» Е. Барановагай инсц. Попадья 1999
40. Театрализованное представление Сагаалган 1999 Обезьяна 1999
41. «Дюймовочка» Б.Константиновай инсц. Дюймовочка, Фея, Жук 1998
42. «Золушка» Л.Глуховагай инсц. Мачеха, Фея 1998
43. «Как котенок учился мяукать» Н. Гернет Котенок 1989
44. «Про слона Хортона» Реж. Д. Баторова Акробатка 1997
45. «Таблетка от страха» Реж. Е. Матвеева Петушок 1997
46. «Собаки» К. и Л. Чутко Реж. В. Кокорин Новенькая 1997
47. «Женитьба Фигаро» Бомарше Марселина 1997
48. «Шанс для попугая» Т. Бадагаевагай инсц. Воробей Чирик, Обезьяна, Румба 1996
49. «Красная шапочка» Ш. Перро Мама, Бабушка 1996
50. «Журавлиные перья» Япон арадай онтохон Фея, девочка 1996
51. «Самоубийца» Н. Эрдман Клеопатра Максимовна 1995
52. «Ай да Мыцык!» Чеповецкий Мыцык 1995
53. «Мумий-Тролль и Новый год» Янсен Мумми - мама 1995
54. Представление Сагаалган «Про трех поросят» Реж. В. Кондратьев Ниф-Ниф 1995
55. «Тайна часового мастера» - Бумажная Душа 1995
56. «Принцесса Тройоль» Француз арадай онтохон Принцесса Тройоль 1994
57. «Вертеп» Реж. Н Акимова Рахиль, воины 1994
58. «Лисенок – плут» Павловских Зайчишка 1994
59. «Приключения Евлашки» Б. Чирков Заяц, индюк, Наталья Ивановна 1994
60. «Про Емелю дурака» Тимофеевский Скворец, мамки-няньки 1994
61. «Женитьба» Н. Гоголь Сваха Фекла Ивановна 1993
62. «Как мыши кота хоронили» Реж. Н. Акимова Парашенька, мыши 1993
63. Тайна острова Хаэнго» Матюшкин Юльге Красивая, Солнце Красное 1993
64. «Мудрая девица Ногоодой» М. Батоин Шаманка 1993
65. «Гуси – Лебеди» Э. Анохина Баба Яга, подружка 1993
66. «Самоубийца» Н. Эрдман Мария Подсекальникова 1992
67. «Вокруг печки или бабоньки бедовые» Сибириин арадуудай онтохонуудаар Министр, Старуха, Бабонька 1992
68. «Кто заплетает гривы лошадям?» В. Тихвинский В. Азов Кобылица, заяц 1992
69. «Йохан спаситель» (дипломный спектакль) Пер. Лагерквист 1992
70. «Чародей» Чойсан стражник 1992
71. Театрализованное представление «Сагаалган 1992» Собака 1992
72. «Новогодняя почта» Реж. Е.Антонова Снегурочка 1992
73. «Котик Мотик» Я. Поплавский Мама - кошка 1991
74. «Тайна золотой Мундарги» М. Батоин Мышь 1991
75. «Куда ты, жеребенок» Р. Носкова Жеребенок 1991
76. «Бабья книга» Тэффи Одетт 1991
77. «Восемь любящих женщин» Р. Тома Огюстина 1991
78. «Красная шапочка» Ш. Перро Зрительница 1991
79. «Гусёнок» Н. Гернет Лиса, в посл. года Аленка, гусенок, Ёжик 1990
80. «Чудеса для Алисы» А. Веселов, Н. Голь Алиса, Шалтай-Болтай, Будильник, 1990Соня, Мартовский Заяц
81. «Звезды на утреннем небе» А. Галин Мария 1989
82. «Пролетарская мельница счастья» В. Мережко Настасья Федуловна 1988
83. «Пролетарская мельница счастья» В. Мережко Лушка Вырина 1988
84. «Замарашка» Ян. Гловацкий Замарашка 1988
85. Моно – спектакль «Концерт по заявкам» Крец Женщина 1988
86. «Бэмби» В. Зальтен Бэмби в детстве 1987
87. «Страсти по Варваре» О. Павлова-Кучкина Аврора 1986