Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Намсараева Ханда

  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай найрал дуушан (ветеран)
  • Москвада үнгэрһэн Буряад урлал болон уран зохёолой түрүүшын (1940), хоёрдохи (1959) Арбан хоногуудта хабаадагша
  • Хүндэлэлэй тэмдэг орденоор шагнагданхай
Ханда Лубсановна Намсараева 1916 оной июлиин 15-нда түрөө. 1939 ондо Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули дүүргээд, театрай гол найрал дуушан (1948-1956 онуудта забһарлаа) ябаа.

Ханда Лубсановна оперо болон баледэй театрта хүдэлөөшьегүй байхадаа буряад арадай дуунуудые аргагүй һайханаар хангюурдадаг байһан юм. 1936 ондо хүдөө ажахын түрүүшүүлэй болон зохёохы ажалшадай ехэ түлөөлгын тоодо оролсожо, Москва хотодо тоглолтонуудта хабаадаһан байна.

Бэлигтэй дуушан Москвада үнгэрһэн Буряад урлал болон уран зохёолой түрүүшын (1940), хоёрдохи (1959) Арбан хоногуудта хабаадаан, нэгэнтэ бэшэ Буряадай АССР-эй Дээдын Зүблэлэй, КПСС-эй хотын хорооной, Улаан-Үдэ хотын болон аймагуудай гүйсэдхэхы хороонуудай зүгһөө Хүндэлэлэй тэмдэгүүдээр шагнагданхай.

Буряад урлалай үмэнэ аша габьяатай байһанай түлөө «Хүндэлэлэй Тэмдэг» орденоор шагнагданхай.