Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Надмитов Баатар

Надмитов Баатар
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай баледэй гол хатаршан
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (1998)
  • Буряад Уласай Засаг Газарай (2005), Оросой Холбооной Уласай соёлой яаманай (2011) Хүндэлэлэй тэмдэгүүдээр шагнагданхай
Батор Цырен-Дамбаевич Надмитов 1988 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули дүүргээд, (Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн П. А. Абашеевэй анги) театрта ажалайнгаа намтар эхилээ.

Байгаалиһаа бэлигтэй, «тайзанай» түхэл бэетэй, хүгжэмдэ абьяастай, саг үргэлжэ өөр дээрээ хүдэлдэг заншалтайһаа театрайнгаа зүжэгүүдэй гол партинуудта наадажа эхилээ.

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ баатарлиг зүрхэтэй Енисей, шэрүүн, хайра гамгүй Шахрияр, хүнүүдтэ аргагүй дуратай, тэдэнэйнгээ түлөө ами наһаяашье үгэхөөр бэлэн Ферхад, хүхюутэй, омогтой дорюун үһэ хайшалагша Базиль, хитүү, зүрхэгүй Оюутан г. м. наадаһан олон дүрэнүүдынь нэгэнтэ бэшэ тэмдэглэгдэһэн байдаг.

Зүжэгшэнэй эгээл ехэ амжалтануудай тоодо принц Зигфридэй болон граф Альбертын дүрэнүүд ородог. Эдэ дүрэнүүдые наадахадаа, тэрэнэй ялас гэмэ бэлигтэй, нарин үзэлтэйнь тодороо. Тайзанай бэлигтэй мэргэжэлтэд Баатар Надмитовтай суг хатардаг нүхэдынь тэрэнэй найдамтай шангаар адхаһан гарнуудые, мүн уян нугархайень онсолһон байдаг.

Баатар Надмитовые ганса Улаан-Үдэдэ бэшэ, республикымнай нютаг бүхэндэ танидаг. Оросой Москва болон Астраханьда, Краснодар болон Элистэдэ, Ставропольдо, Владивостокто болон Хабаровскда, Эрхүүдэ болон Шэтэдэ г. м. олон тоото хотонуудаар нүүдэл наадануудаараа ябалсаһан юм. Баледайнгаа зүжэгшэдөөр нэгэтэ бэшэ Монгол, Хитад, Украина гүрэнүүдээр аяншалаа.

Баатар Надмитов Красноярскда үнгэрһэн баледэй ехэ нааданда хабаадаа. СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова болон Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеевэй нэрэмжэтэ Уласхоорондын баледэй фестивальда хабаадаһанайнгаа түлөө 2005 ондо Буряад Уласай Засаг Газарай Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаа.

Хатарха абьяас бэлигтэй мэргэжэлтэн Баатар Цырен-Дамбаевич Буряад Уласай театрай урлалда горитой хубитаяа оруулһанайнгаа түлөө Буряад Уласай габьяата (1998 он), арадай зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэтэй, Оросой Холбооной Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй тэмдэгээр (2011 он) шагнагдаһан юм.

Баатар Надмитовай жаса:

Принц (П. Чайковскиин"Щелкунчик«);
Енисей  (Л. Книпперэй, Б. Ямпиловай «Красавица Ангара»);
Фархат  (А. Меликовэй «Легенда о любви»);
Вакх  (Ш. Гуногой «Вальпургиева ночь»);
Гирей (Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан»);
Альберт, Ганс, вставное па-де-де (А. Адана «Жизель»);
Шахрияр, Алладин, Визирь (Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь»);
Жермон  (Д. Вердиин «Дама с камелиями»);
Иван-царевич (И. Стравинскиин «Жар-птица»);
Зигфрид, Ротбарт, па-де-труа, соло в вальсе  (П. Чайковскиин «Лебединое озеро»);
Предводитель половцев  (А. Бородиной Половецкие пляски «Князь Игорьтэ»);
Базиль, отец Китри (Л. Минкусай «Дон Кихот»);
Рязанов А.Рыбниковэй"Авось");
Иван (Ц. Пуниин"Конёк-горбунок«);
Сеньор Помидор (К. Хачатурянай «Чипполино»);
Цырен (П. Чонкушовай"Сар-Гэрэл");
Шулмус (П. Чонкушовай"Окон тэнгэр«);
Карабас Барабас, Дуремар (А. Бочаровай «Буратино»);
Вакханалия (К. Сен-Сансын «Самсон и Далила»);
Юноша, Слепец (К. Орфын «Кармина Бурана»);
Студент (В. Гаврилинай «Анна на шее»);
Руслан, Финн (М. Глинкын «Руслан и Людмила»);
Бенволио (С. Прокофьевай «Ромео и Джульетта»);
Панталоне (Г. Доницеттин «Арлекинада»);
Граф (И. Штраусай «Король вальса»);
Макдуф (К. Молчановай «Макбет»);
Ветер (А. Пяртын, К. Манселлын, Д. Кейджын, Ф. Глассай, К. Саариахогой, «Phonophani» бүлгэмэй хүгжэм доро).