Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Мягков Анатолий

  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай баледэй гол хатаршан (1956-1959, 1965-1975 онууд)
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
Анатолий Сергеевич Мягков 1956 ондо Ленинградай А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули дүүргээ. Улаан-Үдэеэ бусаад, хамта һураһан нүхэдөөрөө Буряадай Гүрэнэй оперо болон баледэй театрта хүдэлжэ эхилээ. «Лебединое озеро», «Жизель» баледуудта хатарһан байна.

П. Чайковскийн «Спящая красавица» гэжэ зүжэгтэ Дезире хаанай дүрэ гүйсэдхөө, тиихэдэ Ж. Батуев Б. Майзель хоёрой «Во имя любви» гэһэн баледтэ гол парти Москвада үнгэрһэн Буряадай уран зохёол болон урлалай хоёрдохи Арбан үдэрэй үедэ наадаа.

Залуу хатаршан тухай балет шэнжэлдэг түүхэшэн Николай Эльяшэй «Советская культура» һониндо тэмдэглэхэдэнь, гүрэнэй олон театрнууд тэрэниие өөртөө уриһан байна. 1960 ондо Мягков Ашхабад ошожо, Туркмениин Махтумкулиин нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрта багшаар хүдэлнэ. 1965 ондо оперно театрай директор Г. Ц. Бельгаевай үүсхэлээр Мягков Улаан-Үдэ уригдаһан байна. Альбертын «Жизель» болон Вацлавай «Бахчисарайский фонтан» соо гол партинуудые наадаха зорилготой һэн.

Буряадай арадай зүжэгшэн, баледэй ветеран Б. Н. Васильев Мягковай ерэһые иигэжэ дурсана: «Мягков маанадта аргагүй бэеын сэбэр түхэлтэй ерэжэ, „Жизельдэ“ Альбертын парти ялас гэмэ бэрхээр гүйсэдхөө. Шуран бэрхээр үндэртэ һүрэхэһөө гадна, агаарта тон хүшэр хоёр дабхар кабриоли хэжэ, нэгэ хүлэйнгөө үльмы дээрэ зогсоод10 дахин, мүн агаарта хоер удаа эрьелдэжэ, олон хүнүүдэй һайшаалда, альга ташалганда хүртөө».

«Жизель» зүжэгтэ партиин обкомой 1-дэхи секретарь А.У. Модогоев байһанаа, Мягковые уулзалгада уриһан байна. Тиихэдээ нютагтамнай үлыт, бидэ Таниие хэрэгтэй юумээртнай хангахабди гэжэ хандаа, тиихэдэнь А. Мягков эндээ үлэжэ, Буряадай Гүрэнэй оперо болон баледэй театрай баледэй гол хатаршан боложо, «Дон-Кихот», «Лебединое озеро», «Вечный идол», «Жизель», «Большой вальс» г. м. зүжэгүүдтэ гол дүрэнүүдые гүйсэдхөө. Удангүй Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэнэ.

1976 ондо наһанайнгаа амаралтада гаратараа, Анатолий Мягков урилгаар яхад баледтэ хамһалсажа, багшаар ажаллаа.