Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бүтидэй Дондог-Сэрэн

Бүтидэй Дондог-Сэрэн
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» театрай зүжэгшэн (дуушан)
Хитад Уласай Үбэр-Монголдо түрэһэн намтартай.

2005 ондо Хитадай Хүлэн-Буйр хотын арадай урлалай һургуули дуунай мэргэжэлээр дүүргэһэн.

2008 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ.

2011 ондо Буряад Уласай соёл хүгжөөлгэдэ оруулһан хубитынгаа түлөө Бүтидэй Дондог-Сэрэн Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй тэмдэгээрр шагнагдаһан юм.

2011 ондо «Алтан лимбэ» гэһэн соёл болон урлалай арадай шангаар жэлэй эрхим дуушан болоһон байна.