Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бурков Алексей

Бурков Алексей
  • Буряадай Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Ородой Холбооной уралалай габьяата ажал ябуулагша
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шагналтан
  • А. Н. Островскийн түрэһөөр 150 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан Ородой Холбооной харалгын илагшадай тоодо орогшо
Алексей Александрович Бурковой зохёохы зам 1972 ондо Улаан-Үдэдэ Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуули (мүнөө ВСГАКиИ) түгэсэһэнэй удаа Ород драмын театрта зүжэгшэнѳѳр эхилһэн юм. Хүдэлжэ эхилһээр гурбан жэлэй туршада 20 гаран дүрэ наадаһан байна. Тэдэнииень нэрлэбэл, М. Рощиной «Валентин и Валентина» соо Валентин, Я. Волчек М. Овчинников хоёрой «Большая семья» соо Армен, В. Шекспирэй «Отелло» соо Яго, Г. Ибсенэй «Привидения» соо Освальд болон бусад.

А. Н. Островскийн түрэһөөр 150 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан Ородой Холбооной харалгада «Светит, да не греет» гэжэ зүжэг соо Рабачёвой дүрын түлөө I шатын дипломоор шагнагдаһан байна.

Тэрэл үедөө Алексей Бурков найруулагша болохо хүсэл эрмэлзэлтэй ябадаг бэлэй. Энэ хүсэлөө бэелүүлхэ һанаатай түрүүн Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида багшалхаяа ерээ бэлэй. Удаань Лениградай гүрэнэй театрай, хүгжэмэй болон кинематографиин дээдэ һургуулида, Москвада А. Эфростэ, М. Захаровта мэргэжэлээ дээшэлүүлһэн юм. Залуу найруулагшын табиһан зүжэг бүхэнииень нэрлэхэдэ: Д. Фонвизинай «Недоросль», В. Розовой «Гнездо глухаря», Дж. Стейнбегэй «О мышах и людях», А. Червинскийн «Счастье моё», Н. Семёновагай «Печка на колесе», В. Набоковой зохёолоор Э. Олбиин «Лолита», Н. Погодинай «Кремлёвские куранты» болон бусадшье ехэ һонирхол татадаг, элдэб, ехэнхидээ һайшааһан һанамжануудые угтажа абтадаг бэлэй. Тэрэнэй табиһан, Нина Тумановагай Еврипидын гол дүрэ гүйсэдхэһэн «Медея» гэжэ зүжэгые харагшад онсо дулаанаар угтаһан юм.

«Ахамад найруулагша А. Бурков театрайнгаа бүхы ажал ябуулгые онсо һонин репертуар байгуулха гэһэн зорилготойгоор хүтэлһэн байна. Тус зорилгоёо бэелүүлхэ зуураа манай нютагай зүжэг бэшэгшэ С. Лобозёровой гурбан зүжэг («Маленький спектакль на лоне природы» (1983), «По соседству мы живем» (1985), «От субботы к воскресенью» (1988) тайзан дээрэ гаргажа, харагшадтай танилсуулһан, нэрыень үргэһэн байна. Бурковой үедэ бии болоһон репертуар соо Н. Туманова, Е. Тихомиров, Г. Шелкова, Л. Архипова, Н. Рагулина, Г. Овчинников, Е. Путивец, Н. Вершинина, И. Бабченко, М. Ланина, Ю. Роголев, Г. Сизых гэһэн зүжэгшэдэй зохёохы ажал ябуулга онсо баяжаһан юм. Театр дүтэ, холын нютаг можонуудаар, тэрэ тоодо Москва, Кострома, Минск, Эрхүү хотонуудаар нүүдэл наадануудтаа гараһан байна — гэжэ театр шэнжэлэгшэ, Буряад Уласай уралалай габьяата ажал ябуулагша А. А. Политов бэшэһэн юм.

1991 онһоо А. А. Бурков Владимир хотын драмын театрай ахамад найруулагшаар ажаллаа.