Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бурдуковская (Грибова) Лидия

Бурдуковская (Грибова) Лидия
  • Буряадай республикын хүүхэлдэйн «Yльгэр» театрай зүжэгшэн (1987 онһоо)
  • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шагналтан (1977 он)
Лидия Алексеевна Бурдуковская (Грибова) 1970 ондо Свердловскын дунда мэргэжэлэй театрай һургуулиин хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэнэй таһаг эрхимээр дүүргэһэн юм. «Чертова мельница», «Я цыпленок — ты цыпленок» гэһэн дипломно зүжэгүүдыень Буряадай хүүхэлдэйн театрай захирал Ф. В. Гаврилов ерэжэ харахадаа, Лидиин «Чертова мельница» гэжэ зүжэг соо дүрбэн гүнзэгы дүрэ харуулһые ехэтэ гайхажа абаһан гэдэг. Тиигэжэл Лидия Буряадай хүүхэлдэйн театрта уригдаһан юм.

«Иигэжэ театраймни ажабайдал эхилһэн юм. Орёохон байха, ходо харгыдаа, тэсэхэ, дабаха хэрэгтэй, гансал ажал, ажал, харгынууд, харгынууд, нютаг нуганууд, хүдөөгэй соёлой клубууд,.. тиигээд,.. дуратай харагшадни. Альгаа шангаар ташахадань, дулаанаар угтахадань, ямараар баясадаг, далижадаг байгаа гээшэбибди. Ходо харгыда ябаһан бидэнэртэ харагшаднай мандаа туһалдаг бэлэй. Р. Ральчук, В. Первушин гэһэн найруулагшадай ударидалга доро ямар һайхан, һонин, янза бүриин зүжэгүүдые табидаг байгаабибди даа. Тэдэмнай ямар гайхамшагта бодолтой байгаа гээшэб», — Л. Бурдуковская хэлэһэн байдаг.

Зүжэгшэнэй жасада хүнэй бэеын хэмжүүртэй хүүхэлдэйнүүдтэй дүрэнүүд байдаг. «Кащей Бессмертный» соо — Царевна-Лягушка боложо наадаа, «Медвежонок Рим-тим-ти», «Сказка о попе и его работнике Балде» (жаахан Шолмос) зүжэгүүд соо, мүн тулгуур-хүүхэлдэйнүүдтэй «Аистёнок и Пугало» гэжэ зүжэг соо Аистёнок болоһон юм.

«Восставшие джунгли» соо Нга басаган, тиихэдэ американ сэрэгшэ боложо наадаһан байха. Ц-Б. Бадмаевай «Тархай — улаан малгай» соо Тархай, мүн Жороо морин болоһон юм. Ю. Коринцын «Хүйтэн зүрхэн» соо Һайхан Лиза, Ю. Елисеевэй «Три желания» соо Милитриса, А. Абу-Бакарай «Ищи и найдешь» соо Баабгай-эжы, Н. Гернетэй «Волшебная лампа Аладдина» соо Будур дангина, И. Токмаковагай «Ку-ка-ре-ку» соо Миисгэй, В. Рабаданай «Жаахан фея» соо Фея и Бабка-сорока, К. Мешковой «Проделки Домового» соо Бабка, «Пропал переулок» зүжэг соо Миисгэй боложо наадаһан байха.
Театр соо студийна бүлэг ажалладаг һэн, Лидия Бурдуковская студиин зүжэгшэдтэй хүүхэлдэй ябуулха болон хэлэлгын хэшээлнүүдые үнгэргэдэг бэлэй.

«Найрамдал» («Дружба») кинотеатрай дэргэдэхи «Малышок» киноклуб соо үхибүүдтэ хүүхэлдэйн театрай шэнэ ажалнууд тухай хөөрэдэг байгаа.

Хэрэглэгдэһэн ном:
Н. А. Гончикова. «Буряад ороной хүүхэлдэйн театр: түүхэ үргэлжэлһөөр», Улаан-Үдэ, 2007 он.