Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Будаев Чагдар

Будаев Чагдар
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» театрай зүжэгшэн
2005 ондо Цагаатайн дунда һургуули дүүргээд, Буряадай уласай хэмжээнэй дунда мэргэжэлэй соёлой болон уралалай hургуулида ороо.

2009 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ.

Театртаяа хамта Франци, Монгол ороноор нүүдэл тоглолтодо ябалсаһан.