Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Будаев Баатар

Будаев Баатар
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн (дуушан)
  • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн (2006)
  • Пермь хотодо үнгэрһэн оперын дуушадай Уласхоорондын I мүрысѳѳнэй илагша
  • Улаан-Баатарта үнгэрһэн дуушадай Хайдавай нэрэмжэтэ Уласхоорондын мүрысѳѳндэ илагша (Монгол орон, 1998 он)
  • Ородой Холбооной Ажалай болон ниитын хүгжэлтын яаманай Хүндэлэлэй тэмдэг
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай, театрай шангууд болон Баярай бэшэгүүд
Баатар Будажапович Будаев 1958 оной ноябриин 18-да Буряадай АССР-эй Баргажанай аймагай Улан нютагта түрэһэн намтартай.

Улаан-Үдэ хотын П. И. Чайковскиин нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули, 1988 ондо Москвагай Гнессинүүдэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй багшанарай дээдэ һургуули дүүргээ. Улаан-Үдэеэ бусаад лэ, үргэн бэлиг шадабаритай драматическа тенортэй залуу зүжэгшэн СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай дуушанаар, мүн тиихэдэ Гүрэнэй телерадиокомпаниин хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүдэй шуулгада ороһон байна.

Зүжэгүүдэйнь жасада олон тоото хари гүрэнэй, ородой классикын гол дүрэнүүдые гүйсэдхэһэн, буряад арадайнгаа дуунуудые, буряад хүгжэмшэдэй дуунуудые дэлгэрүүлдэг оперын дуушан гээшэ. Энэ хоёр шэглэл Баатар Будажаповичын зохёохы замда үргэлжэ сугтаа нүхэсэн ябадаг юм. Манай уласай хүгжэмшэдэй тэмдэглэһээр, Баатар Будаев сэбэр шарайтай, салигар шанга бэетэй, доторой эршэтэй зүжэгшэн. Буряад хүгжэмшэд олон дуу энэл дуушанда, хоолойдонь тааруулжа, зохёохы арга шадабарииень хараадаа абажа, бэшэһэн байдаг.

Дуушан Баатар Будаев — бүхы тоглолтонуудта, дэмжэлгын хэмжээ ябуулгануудта, нүүдэл тоглолтонуудта хабаададаг. Тэрэнэй дуулаха бэлигыень гансашье Москвада, Санкт-Петербургда болон бусад Ородой Холбооной хотонуудта шүүмжэлэгшэд болон дүршэлтэн үндэр дээгүүр сэгнэдэг бэшэ, мүн тиихэдэ Голландида, Францида, Монголдо, Австрида, Урда-Солонгосто, США-да тэмдэглэһэн байха.

Баатар Будаевай жаса:
Манрико (Д. Вердиин «Трубадур»);
Калаф (Д. Пуччиниин «Турандот»);
Канио (Р. Леонкаваллын «Паяцы»);
Владимир Игоревич (А. Бородинай «Князь Игорь»);
Молодой цыган  (С. Рахманиновай «Алеко»);
Дархан, Дууша Үбгэн  (М. Фроловой Энхэ-Булад баатар«);
Садко  (Н. А. Римский-Корсаковой «Садко» );
Каварадосси  (Д. Пуччиниин «Тоска»);
Герман  (П. И. Чайковскийн «Пиковая дама»);
Фауст  (Ш. Гуногой «Фауст»);
Баринкай (И. Штраусай «Цыганский барон»);
Айзенштайн  (И. Штраусай «Летучая мышь»);
Хозе  (Ж. Бизегэй «Кармен»);
Самсон  (К. Сен-Сансын «Самсон и Далила»);
Сергей (Д. Шостаковичын «Катерина Измайлова»);
Абай-Гэсэр  (А. Андреевэй «Гэсэр»);
Доктор Малатеста и Эрнесто (Г. Доницеттиин «Доне Паскуале»);
Князь Шуйский  (М. Мусоргскийн «Борис Годунов») б. б.