Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Брагин Николай

Брагин Николай
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
Николай Юрьевич Брагин 1996 ондо Буряадай уласай хэмжээнэй дунда мэргэжэлэй соёл болон уралалай hургуулиие мэргэжэлээр дүүргээд, Ород драмын театрта хүдэлжэ эхилээ. Мэргэжэлтэ театр тэрэнэй тайзан дээрэхи түрүүшын алхамуудые дулаанаар угтан абаа: С. Козловой «Поющий поросёнок» соо Дядя Ваня, А. Линдгренэй «Малыш и Карлсон» соо Малыш, мүн олон ондоо үльгэр-онтохонууд хүүгэдэй эльгэ зүрхые дүүрэн эзэлээ.

«Николай Брагинай наадаһан хүүгэдэй зүжэгүүд тэрэнэй зохёохы замда огнсо һуури эзэлнэ. Тэрэ хадаа онтохонуудые гайхамшагта һайнаар наададаг, хотын үйлсэнүүдтэ тэрэниие танидаг, наадаhан дүрэнүүдэйнь нэрээр нэрэлэдэг — „В гостях у кота Леопольда“ соохи Леопольд, Царевна-лягушка, „Бременэй хүгжэмшэд“ соохи Миисгэй, Тыквэ кум, „Золушка“ онтохон соохи Принцын дүрэ 2007 ондо Рязаньда үнгэрһэн эдиршүүлдэ зорюулагдаһан зүжэгүүдэй V „На пороге юности“ гэhэн Ородой Холбооной ехэ нааданда онсо тэмдэглэгдэһэн байдаг.

Николай Брагин — хүүгэдэй һайндэрнүүдтэ үхибүүдые хүхеэдэг. Багашуултай ехэ зохидоор хѳѳрэлдэжэ шададаг, мүнѳѳнэй юртэмсын бусайдаhан сохи элдэб наадануудта дадашаһан үхибүүдэй анхарал татажа, барижа шадаха гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ», — гэжэ театрай уран зохёолой таһагые даагша Л. Н. Маркина хэлэhэн юм.

Зүжэгшэнэй энеэдэнэй зүжэгүүдтэ наадаха бэлиг, шог зугаань иимэ зүжэгүүдтэ эли тодоор гаража ерээ гэбэл: А. Островскийн «Свои люди — сочтемся» соо Тишка, Г. Гориной «Поминальная молитва» соо трактирщик Войцек, В. Ежовой «Соловьиная ночь» соо сержант Зубов, Степан Лобозёровой «Семейный портрет глазами постороннего» соо Виктор, Рэй Куниин «Он, Она, Окно, Покойник» соо официант, Аристофанай «Лисистрата» соо афинянин, М. Камолеттиин «Играем в дружную семью, или гарнир по-французски» соо Роберт, Н. Гоголиин «Женитьба» соо Яичница болон бусад. Зүжэгшэн бүхэн иимэ ехээр хүниие энеэлгэхэ, баяр асарха бэлигтэй байдаггүй юм.

Зүжэгшэн театрай жасада байдаг олон зүжэгүүдтэ наадана, тиихэдээ дүрэhөө дүрэдэ тэрэнэй бэлиг хурса болоно гэжэ анахархаар. «Василий Тёркин» гэжэ зүжэг соо Тёркинииешье, танкистыешье наадахадаа, хэзээшье Эсэгэ ороноо хамгаалхаар бэлэн, хүхюутэй, уй гашуудалда абтадаггүй сэрэгшэдэй дүрэ харуулаа. 2000 ондо А. Пушкинай «Багахан трагединүүд» соохи Альерэй дүрые Буряад Уласай Театрай ажал ябуулагшадай холбоон тэмдэглэһэн байна. Л. Проталинай «Благословите светлый час» гэжэ зүжэг соо дайнда гэмтэһэн, залуу лейтенантын дүрэ харагшадай зүрхэ сэдьхэл дайраад абадаг.

Театар шүүмжэлэгшэ Ирина Мягковагай тэмдэглэһээр, А. Чеховэй «Три сестры» гэжэ зүжэг соо Брагинай наадаһан Солёнын дүрэдэ «Зүжэгшэн сэдьхэлэй талаар ехэ гүнзэгы ажал ябуулаа, штабс-капитанай дүрэдэ сэдьхэлэй байдалай элдэб таланууд харуулагдаһан байна».

2003 оной ажалай дүнгѳѳр Н. Ю. Брагин театрай хүтэлбэриин талаһаа 100 гаран роль гүйсэдхэһэн зүжэгшэн гэжэ онсо тэмдэглэгдэһэн байха юм.

2004, 2009 ондо Буряад Уласай Засаг Газар Николай Брагиниие Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнаһан юм.

Театртаа Николай Брагин ниитын ехэ ажал ябуулдаг, театра бүхы хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг.