Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бородин Сергей

  • Буряадай гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн
  • Театрай болон хүдэлмэрилэгшэдэй эблэлэй хорооной Хүндэлэлэй тэмдэгүүд, үнэтэ бэлэгүүдтэ хүртэнхэй
Сергей Владимирович Бородин — 1999 ондо Казаниин дунда мэргэжэлэй хатарай hургуули дүүргэһэнэй удаа, Чувашиин Гүрэнэй оперо болон баледэй театрай бүридэлдэ баледэй гол дүрэнүүдые хатарагшаар ороһон юм. Театртаяа хари гүрэн — Испани, Тайвань — гараһан байна. 2002 ондо Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрта урилгаар ерэhэн юм.

Улаан-Үдын харагшад Сергей Бородиниие анха түрүүшынхиеэ Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь» гэһэн балет соо халуун шуһатай Негрэй мүн бүдүүрхүү Визириин дүрэнүүдые наадахада хараһан байха. Г. Доницеттиин «Арлекинада» соо наадаһан Нотариусай дүрэ хатарай талаар хэды орёо найруулагдаhаншье һаа, ехэ һүбэлгэншье, хүхюутэйшье болоо гэгдэhэн. Бочаровай «Буратино» гэжэ хүүгэдэй зүжэг соо мэхэтэй, муу һанаатай Дуремарыешье, сагаан сэдьхэлтэй Карло Эсэгыешье хатаржа, элдэб дүрэ наадаха шадалтай зүжэгшэн гэжэ тодорһон байдаг.

Театртаяа хамта Ородой Холбооной Хабаровск, Барнаул, Эрхүү, Шэтэ, Томск хотонуудаар, Украинын Донецк, Днепропетровск хотонуудаар, Монголдо, Хитадта нүүдэл тоглолтодо ябахадаа, иимэ зүжэгүүдтэ хабаадаһан юм:

П. И. Чайковский «Лебединое озеро»,
А. Адана «Жизель»,
Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь»,
Л. Книппер, Б. Ямпилов хоёро «Ангар дүүхэй»,
Г. Доницеттии «Арлекинада»,
К. Орфы «Кармина Бурана»,
Бочарово «Буратино»,
С. Прокофьево «Ромео Джульетта хоёр»,
А. Бородина «Игорь тайжа» (Половецкэ хатарнууд).

Сергей Бородинай хубиин тоглолто соо:
Зарицкий «Деревенский Дон Жуан»,
А. Глазунова «Панадерос»,
Л. Минкусэ «Индусский танец»,
П. Чайковский «Лебединое озеро» балет соохи «Испан хатар»,
«Арлекинада» соохи «Плохиши»,
В. Гаврилина «Анна на шее» балет  соохи «Тарантелла».

2005 ондо СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова, Ородой Холбооной Уласай арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ баледэй Уласхоорондын хоёрдохи ехэ нааданда эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна.

Сергей Владимирович баледэй таһагай зохёохы ажалтадай эблэлэй хорооной гэшүүн, ниитын ажал ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаададаг, залуу бүжэгшэдтэ шэнэ зүжэгтэ ороходонь туһалжа байдаг хүн юм.