Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бородин Владимир

  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай бүжэгшэн
  • Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн
  • Театрай ажал ябуулагша
Владимир Вениаминович Бородин 1957 ондо түрэһэн юм.

1975 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй хатарай hургуули дүүргээ.

Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай үнгэрһэн зуун жэлэй 70-дахи, 80-дахи онуудай баян жасын бүхы зүжэгүүдтэ хатарһан юм.

«Испанска миниатюранууд» соо (арадай хүгжэмѳѳр), П. И. Чайковскийн «Лебединое озеро», «Щелкунчик» соо, «Тореро», «Любовь-волшебница», «Испанское каприччио» нэгэ үйлэтэй балет соо (Л. Трембовельскаягай үгэнүүд болон найруулга), А. Аданай «Жизель» соо, Б. Асафьевай «Бахчисарайн фонтан» соо, Э. Григэй «Пер Гюнт» соо, И. Штраусай «Большой вальс» соо, балетмейстернүүдэй бүхэзүблэлтын мүрысѳѳнүүдтэ илагша Олег Игнатьевай театрай тайзан дээрэ табиһан бүхы баледүүд соо — Ю. Ирдынеевэй «Лик богини», Ю. Корнаковой «Владыка джунглей», А. Рыбниковэй «Авось!» мүн тиихэдэ «Ренессанс», «Баледэй бенефис» болон бусад.

Баледэй хатаршан Владимир Бородинай наадаһан эгээл һонин дүрэнүүд тухай хэлэбэл, Л. Книппер Б. Ямпилов хоёрой «Ангар дүүхэй» соо Хара һалхинай, А. Петровой «Сотворение мира» соо Бурханай, «Бахчисарайский фонтан» Гирейн, «Лебединое озеро» соо Ротбардын, «Жизель» соо Гансын, А. Рыбниковэй «Авось!» соо Резановай дүрэнүүдые нэрлэхэ хэрэгтэй.

Баледэй гол дүрэнүүдые хатардаг, хатарай онсо һайн оньhоороо, ялас гэмээр хатар гүйсэдхэдэг хүгжэмтэ бэлигээрээ илгардаг бэлэй. Мүнѳѳ үеын хатарта уян нугархай бэлигынь бүришье элеэр тобойжо гарадаг һэн.

Гол дүрэнүүдые хатарагшын тоглолтонуудай жаса ехэ баян байһан юм. Владимир Бородин — театрай 1979, 1989 онуудта Москвада, Лениградта үгэһэн зохёохы тоосоонуудта, Монгол орондо үнгэрhэн СССР-эй соёлой үдэрнүүдтэ, 1983 ондо Москвада Буряад ороной уралалай болон уран зохёолой үдэрнүүдтэ хабаадаһан байха.

В. В. Бородин 2004 ондо байгуулагдаһан «Улаан-Хдэ хотын „Угол зрения“ мүнѳѳ үеын хатарай театр» гэһэн хотын бэеэ дааhан эмхи зургаанай хүтэлбэрилэгшѳѳр хэдэн жэлэй туршада ажаллана. Театрайнь бүжэгшэд — ВСГАКиИ болон Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай hургуули дүүргэжэ гарагшад болон оюутад.