Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Болонев Георгий

Болонев Георгий
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай бүридэлдэ 2005 онһоо хүдэлнэ
Болонев Георгий Викторович1994 онһоо 2000 он болотор, үшѳѳ театрта ерээдүй байхадаа, «Вега» гэжэ тайзанай бага хэмжээндэ дуунай студида хүдэлһэн юм. 1995-1996 онуудта «Түрүүшын амжалта» гэһэн уласай хэмжээнэй мүрысѳѳндэ, тиихэдэ 1998 ондо үнгэрһэн «Мүшэн-бороо» гэһэн баһал уласай хэмжээнэй мүрысѳѳндэ илажа тэмдэглэгдэhэн юм. «Квартал-дэнс» шуулгын бүридэлдэ ябаһан юм.

Тамирай талаар ехэ амжалта туйлаһан. Тамирай хүндэ зүйлнүүдээр 3-дахи разрядтай, хүнгэн зүйлнүүдээр залуушуулай 1-дэхи разрядтай, самбо, дзюдогоор залуушуулай 2-дохи разрядтай, пауэрлифтингээр 3-дахи разрядтай.

Георгий Викторович Болонев — 2005 ондо Зүүн-Сибириин соёлой болон уралалай ехэ hургуулиин зүжэгшэдэй ород таhаг дүүргэһэн (багшанарынь: Андрей Штейнер, Джемма Баторова, Анатолий Баскаков). Дээдэ һургуулияа дүүргэһэнэй удаа театрай бүридэлдэ ороһон байна. Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай тайзан дээрэ оюутан ябахадаа элдэб зүжэгүүдтэ наадажа эхилһэн. Н. Садурай «Панночка» гэжэ зохёолоор табигдаһан дипломно зүжэг соо Спирдэй роль наадаһан юм.

Георгий Болонев тиимэшье олон дүрэ наадажа үрдеэшьегүй һаа, багахан хугасаа соо бэлигтэй, абьяастай зүжэгшэн байhанаа харуулаа.

Театртаа мүнѳѳ үедөө юу наададаг юм гэхэдэ, Р. Куниин «Он, Она, Окно, Покойник» гэһэн энеэдэнэй англи зүжэг соо Ронни Уорзингтон, А. Бутухановай «Прошлогодний алый снег» гэжэ хүгжэм, шүлэгүүд дээрэ үндэhэлhэн зүжэг соо Каховский декабрист, Н. Гоголиин «Ревизор» соо Пётр Иванович Добчинский, С. Прокофьевой, Г. Сапгирай «Конёк-Горбунок» гэжэ онтохон соо Иван-дурак боложо наадана.