Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бидагаров Арсалан

Бидагаров Арсалан
  • Буряадай уласай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай зүжэгшэн (2002 онһоо)
Арсалан Баянович Бидагаров 1981 оной февралиин 25-да түрэhэн байна. 2002 ондо Санкт-Петербургын гүрэнэй театрай уралалай ехэ hургуулиин хүүхэлдэйн театрай таһаг дүүргэһэн байна (хүүхэлдэйн багша Андрей Валерьевич Князьков). Тэрэл жэлдэ Буряадай уласай хүүхэлдэйн"Үльгэр" театрай бүридэлдэ ороһон, тэрэ гэhээр зүжэгшэн театрайнгаа бүхы шахуу зүжэгүүдтэ наадажа байдаг юм.

«Наадаһан дүрэнүүд тухайгаа хэлэхэ болохо һаа, нэгэниинишье дабтагдашагүй, бултыень онсоор наадаха гэжэ оролдодог hэм. „Русалочка“ соохи Принц байна гү, „Зэдэлээтэ зэбэнүүд“ соо хара сэдьхэлтэй, дээгүүр һанаатай Элен-Баатар гү. Сэхыень хэлэхэдэ, бүхы зүжэгүүд һонин, теэд юуб даа,.. үшѳѳл хүлеэнэб... Ехэ дүрэ харуулха дуран хүрэнэ. Шекспирые хүүхэлдэйгѳѳр наадаа һаа, һонин байха ха гээд һанагдана. Сэдьхэлэйнгээ халитар, дүүрэнээр наададаг һаа...», — гэжэ Арсалан Бидагаров бодолнуудаараа хубаалдаhан байдаг.


Хэрэглэгдэһэн ном:
Н.А. Гончикова. «Кукольный театр Бурятии: история продолжается» (Улан-Удэ, 2007)