Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Белова Татьяна

Белова Татьяна
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын театрай зүжэгшэн
Татьяна Александровна Белова (Немчинова) Ород драмын театрай бүридэлдэ 2009 онhоо хүдэлжэ эхилээ. Алас-Дурнын гүрэнэй соёлой ехэ hургуули 2007 ондо «зүжэгшэнэй уралал» гэһэн мэргэжэлтэйгээр дүүргээ. Тайзан дээрэ наадаһан түрүүшынгээ багахан дүрэнүүдhээ эхилээд, найруулан табигшад залуу зүжэгшэнэй бэлигынь тэмдэглэдэг юм. Р. Томой «Восемь любящих женщин» гэһэн зүжэг соо Катринай роль ялас гэмээр гүйсэдхэһэн байна. Тус зүжэг соо Татьяна Белова суг наадажа байһан зүжэгшэнѳѳ тон һайнаар ойлгожо, дүрынгөө онсо шэнжые гүнзэгыгѳѳр дамжуулан наадажа шадахаяа харуулһан юм.

Англи энеэдэнэй зүжэг бэшэгшэ Рэй Куниин «Он, Она, Окно, Покойник» гэжэ зүжэг соо Фостер эгэшын, М. Горькийн «На дне» соо Наташын рольнуудые зүжэгшэн тон һайнаар наадаһан байдаг.

Мэргэжэлэйнь орьёолдо гаргаһан үшѳѳ нэгэ шата хадаа А. Чеховэй «Гурбан эгэшэ дүүнэр» гэжэ зохёолоор Анатолий Баскаковой табиһан зүжэг соо Иринын дүрэ болоно. Зүжэгшэн наадажа байhан хүнэйнгээ абари зангайнь гүнзэгые ойлгожо, тайлбарилжа шадаа. Энэ дүрынгөө түлѳѳ 2012 ондо Татьяна театрайнгаа «Эхэнэр хүнэй эрхим дүрэ» гэһэн шагналда хүртэhэн юм.

Театрта хүдэлхэ үедѳѳ залуу зүжэгшэн Татьяна Белова театртаа үнэн сэхэ, харюусалгатай ехэтэй, ажалша хүн гэжэ тэмдэглэгдэжэ байгаа.

Татьяна Беловагай байгуулhан дүрэнүүдэй жаса

Он жэл Дүрэ Зүжэг Зохёогшо
2009 Наташа На дне М. Горький
2009 Басаган Василий Тёркин А. Твардовский
2009 Басаган Хапун В. Ольшанский
2009 Анна Прошлогодний алый снег А. Бутуханов
2010 Настенька Чудо-цвет В. Илюхов
2010 Настенька Морозко В. Шишкин
2010 Фостер эгэшэ Он, Она, Окно, Покойник Рэй Куни
2010 Катрин Восемь любящих женщин Робер Тома
2010 Нина Благословите светлый час Л. Проталин
2009 Таня Плоды просвещения Л. Толстой
2010 Капочка Сновидения Бальзаминова А. Островский
2010 Верочка Шуршик В. Орлов
2010 Ангел Чудо-колокол А. Зайцевский
2011 Вишенка Приключения Чиполлино, или Тайна загадочного письма С. Левицкий
2010 Любава Летучий корабль В. Ткачук
2011 Ирина Три сестры А. Чехов
2012 Галя Бесконечный апрель Я. Пулинович
2012 Даренка Серебряное копытце П. Бажов
2013 Настя Про Настю и Сеню М. Бартенев, А.Усачев
2013 Вика Жанна Я. Пулинович
2013 Дочка дровосека Звёздный мальчик О. Уайльд