Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Башинова Лариса

Башинова Лариса
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн (бүжэгшэн)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2004)
  • Хатарай hорилго хэгшэ (2011 онhоо)
Лариса Цыденовна Башинова Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрта 1988 ондо Улаан-Yдын дунда мэргэжэлэй хатарай hургуули дүүргээд хүдэлжэ эхилээ.

2003 ондо «хатар заалга» гэhэн мэргэжэлээр А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Ород баледэй академидэ дээдэ hургуулитай болоhон юм.

Баледэй бүжэгшэн зохёохы замаа гол хатаршадые дэмжэдэг хатарhаа, мүн олон соо хатаралгаhаа эхилээшье hаа, театрта ерэхэдээ, өөрын хатарай хубиин гүйсэдхэлгэтэй байгаа юм. Нэрлэбэл: «Фестиваль цветов в Дженцано», «Тарантелла» болон бусад, хожомоо олонхинь тэрэнэй жасада өөрын hуури олоhон байдаг, тэдээнээ Лариса Цыденовна мэргэжэлтэ болон уран hайханай үндэр хэмжээндэ гүйсэдхэдэг болоhон.

Лариса Башиновагай хатарынь шанга ялас гэмэ доторой эршэтэй, зүжэгшэнэй уран hайханай түхэлтэй гэжэ онсолмоор байдаг. Жэшээтэ hургуулиин үгэhэн тон hайн оньhотой: 2003 ондо Лариса Цыденовна гол ажалhаа таhалгаряагүй Санкт-Петербургын суутай дээдэ hургуули болохо А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Ород баледэй ехэ hургуули дүүргэhэн байна. 1988 онhоо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай hургуулида баледэй мэргэжэлтэдые бэлдэнэ, багшална.
Баледэй түрүү хатаршан театрайнгаа бүхы нүүдэл тоглолтонуудта эдэбхитэйгээр хабаададаг: Москвада, Петербургда (театрай 1989 оной зохёохы тоосоон), Владивостогто, Хабаровскта, Эрхүүдэ, Барнаулда, Ставропольда, Элистада г. м. Хари гүрэнөөр ябахадань хабаадалсаhан: Монголдо (1999 он), Украинада (2001 ондо «Micтецьке Березiля» гэhэн уласхоорондын ехэ наадан), Хитадта (2003 он).

Yндэр хэмжээнэй мэргэжэлтэ дүй дүршэлэй түлөө Лариса Башинова Ородой Холбооной Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагданхай (2010).

Лариса Башиновагай бүжэгэй жаса:
Па-де-де («Фестиваль цветов в Дженцано» Э. Хельстед, Х. Паули);
Тарантелла (итальян түргэн хатар);
Вставное па-де-де и двойка виллис («Жизель» А. Аданай балет)
Па-де-труа, жаахан хун шубууд, бэри, венгр хатарай соло
(П.И. Чайковскиин «Лебединое озеро»);
Хара hамган, сольно хатар, узбек наложница-басаганай хатар
(Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан»);
Па-де-катр Ц. Пуни (хатарай хубиин тоглолто);
Знатная дама, Цыганка (Ц. Пуниин «Собор Парижской богоматери»);
Цыганка (В. Гаврилинай «Анна на шее»);
Нурида, Девушка болон Марджана
(Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь»);
Половчанкын соло (А. Бородинай «Князь Игорь» );
Чертовка (Ш. Гуногой «Фауст» оперын «Вальпургиева ночь» );
Коломбина болон Серветта (Г. Доницеттиин «Арлекинада»);
Девушка, Жареный Гусь, Старуха (К. Орфын «Кармина Бурана»);
Зарицкийн «Деревенский Дон-Жуан» (концертнэ номер);
Желобинскийн хүгжэмдэ «Цыган хатар» (концертнэ номер);
«Арагонская хота» соо соло («Испанские миниатюры» балет)
Цыган хатар, Джига (Л. Минкусэй «Дон Кихот») болон бусад.
Бүхыдөө Лариса Цыденовна Башиновагай зохёохы замда 30 гаран жэшээтэ дүрэнүүд болон олон тоото ганса хүнэй тоглолтын хатарнууд оронхой юм гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.