Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Баторова Ирина

Баторова Ирина
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай зүжэгшэн
  • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн (2013)
  • «Хани барисаанай гүрлѳѳ» гэһэн Ази-Номгон далайн нютагуудай арадуудай ганса нэжгээрээ хатарагшадай уласхоорондын III мүрысѳѳндэ илагша
Ирина Баторовагай зохёохы замынь 1995 ондо дунда мэргэжэлэй хатарай hургуулиин оюутан байхадаа, «Бадма сэсэг» хамтаралда абтаһанһаа хойшо эхилнэ. Мүнѳѳ Ирина Баторова Буряад ороной эгээл бэлигтэй хатаршадай нэгэн болоно, хатарай болон уян нугархай соёлой гайхамшагта дүршэлтэн, багша гээшэ. Тэрэнэй зохёохы замынь ургажа ябаа залуу хатаршадта жэшээ боломоор байдаг. Абьяас ехэ бэлиг шадабариингаа, ажалша абари зангайнгаа, зоригойнгоо ашаар тон залуугаар Буряад Уласай арадай зүжэгшэнэй үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байха. 26-тайдаа Буряадай габьяата зүжэгшэнэй, 28-тайдаа Буряадай арадай зүжэгшэнэй нэрэ зэргэтэй болоһон. «Байгал» театрай бүжэг найруулагша, багша, олон тоото элдэб түхэлэй мэдээжэ тоглолтонуудые байгуулалсагша — үндэһэн арадай соёлой маягтай «Угайм сүлдэ», бүхы дэлхэйдэ хамаатай «Блеск Азии» болон бусад.

2013 оной июнь һарада Ирина Баторова Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.