Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Банчикова Сэдэб

Банчикова Сэдэб
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай зүжэгшэн (дуушан)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2011)
  • Л. Линховоиной нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөндэ илагша (1994)
  • Б. Балдаковой нэрэмжэтэ мүрысөөндэ «Арадай дуу эрхим гүйсэдхэгшэ» гэhэн тусхай шангаар шагнагдаhан (1994 )
  • Астрахань хотодо үнгэрhэн Ородой Холбооной хүгжэмэй арадай зэмсэгүүд дээрэ нааданай мүрысөөндэ илагшадай тоодо ороhон (1992)
  • Монгол туургата арадуудай уртын дуу гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөндэ илагша (Улаан-Баатар, 1994)
  • «Абай Гэсэр» үльгэрэй 1000 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан арадай дуунай мүрысөөндэ илагша
  • Н. Дамирановай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй уласай хэмжээнэй мүрысөөндэ илагша
  • Залуушуулай болон оюутадай Бүхэдэлхэйн XII нааданда хабаадагша (Москва,1985)
Сэдэб Банчикова 1981 ондо Буряадай соёлой дунда мэргэжэлэй hургуули найрал дуу хүтэлэгшын мэргэжэлээр дүүргэhэн байна. Зохёохы замынь Буряадай гүрэнэй «Байгал» гэhэн дуун болон хатарай хамтаралда эхилhэн юм. Элдэб мүрысөөнүүдэй шүүлгын бүлэгэй гэшүүдэй тэмдэглэhээр, С. В. Банчикова ехэ бэлигтэй, зохёохы зоригтой, харагшадай зүрхэ сэдьхэлые буляажа шададаг. Иигэжэ тэрээн тухай олон дахин тэмдэглэгдэhэн байха юм.

2005 ондо монгол туургата арадуудай түүхэ домогоор табигдаhан «Угайм сүлдэ» гэhэн зүжэг соо Сэдэб Банчикова гол дүрэ гүйсэдхэhэн юм: буряад монгол угсаатанай 9 эхэнэр-эхи табигшадай нэгыень наадаhан байна. 2006 ондо тус зүжэг Ородой Холбооной Уласай Засаг Газарай соёл болон уралалай талаар Гүрэнэй шанда хүртэhэн юм.

2009 оной июль-август hарада С. В. Банчикова Байгалай мэдээсэлэй асуудалнуудаар харилсаанай, Байгалай ажахы эрхилэлгын асуудалнуудаар харилсаанай үедэ болоhон уласхоорондын ажахы эрхилэлгын бага хуралда, Байгалай hуралсалай асуудалнуудаар харилсаанай үедэ, Ородой Холбооной Уласай Захирал Д. А. Медведевэй Буряад орондо ерэхэдэ, «Байгал» театрай бэлдэжэ үнгэргэhэн соёлой хэмжээ ябуулгануудта тон эдэбхитэйгээр хабаадаhан юм.
2011 ондо «Байгал» театрай дуушан Сэдэб Банчикова Буряад Уласай арадай зүжэгшэнэй хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэhэн байна.

2014 оной мартын 2-то Сэдэб Банчикова зохёохы замайнгаа 30 жэлэй ойн баяртай дашарамдуулан «Дуунайм эхин бурьялаад» гэhэн хубиин тоглолто үгэhэн юм.