Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Балданцэрэн Донара

Балданцэрэн Донара
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай зүжэгшэн (хатаршан)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2007)
  • «Гэсэрэй дайдада» гэһэн арадай хатарай уласай мүрысѳѳндэ илагша ( 1996)
  • «Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн мүрысөөнэй «Наран Гоохон – 2002» гэhэн нэрлэгдэhэн заабарида шалгарагша
Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн.

1993 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай hургуули дүүргэһэн байна.
«Байгал» театрта 1998 онһоо хүдэлнэ.

2004 ондо Буряад Уласай габьяата зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм.
2005 ондо Улаан-Баатар хотодо үнгэрһэн «Алтан хараасгай» гэһэн арадай ганса хүнэй хатарай уласхоорондын мүрысѳѳндэ хабаадаһан юм 2006 ондо Ородой Холбооной Уласай Засаг Газарай соёлой талаар шанда хүртэһэн «Угайм сүлдэ» гэһэн зүжэг соо гол дүрэ — Хун шубууниие наадаһан юм.

2007 ондо ВСГАКиИ дүүргээд, БРУКиИ—иин дэргэдэхи «Ликование» гэһэн арадай хатарай уран һайханай бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшѳѳр хүдэлжэ эхилээ. Энэ жэлдэ Буряад Уласай арадай зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм. Театрайнгаа нүүдэл тоглолтонуудта ябалсажа хабаадаhан гэбэл: Урда-Солонгосто, Тайваньда, Дубаида, Грецидэ, Испанида, Германида, Польшодо, Голландида, ябаhан газартаа Буряад арадайнгаа уралал үндэр хэмжээндэ харуулжа ябадаг юм.