Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадмаева Галина

Бадмаева Галина
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай зүжэгшэн
Галина Бадмаева Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн юм.

Буряад Уласай хатарай мэргэжэлэй hургуулиин 3-дахи ангиин оюутан.

«Байгал» театрта 2012 онhоо хүдэлнэ.