Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Аюшеева Цыпилма

Аюшеева Цыпилма
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай дуушан
  • Ородой Холбооной арадай хоморой зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай дунда мүрысөөндэ илагша (Астрахань, 1992)
  • Уласхоорондын «Алтаргана» нааданай уртын дуунай мүрысөөндэ илагша (Улаан-Баатар, 1994)
  • «Гэсэр» үльгэрэй 1000 жэлдэ зорюулhан Уласхоорондын мүрысөөндэ илагша
  • Буряад арадай дуунай уласхоорондын мүрысөөндэ илагша
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2004 он)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2010)
Цыпилма Очировна Аюшеева Улаан-Yдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй дунда мэргэжэлэй hургуулиин дуунай таhаг 1986 ондо дүүргээ. Зохёохы замынь Буряадай гүрэнэй дуун болон хатарай «Байгал» хамтаралай найрал дуушанhаа эхилhэн юм. Олон мүрысөөнүүдэй шүүгшэдэй гэшүүд ирагуу hайхан хоолойень, сэбэр hайхан шэг шарайень, тайзан дээрэ наадаха түрэхэhөө үгтэhэн бэлигынь тэмдэглэhэн байдаг. «Гэсэр» үльгэрэй 1000 жэлэй баярай үнгэрхэдэ, Цыпилма Аюшеева ялас гэмэ мартагдащагүй буряад Хатан-Дангинын эхэнэрэй дүрэ мүндэлүүлhэн байна.

Хэды олон мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаададаг байhан гээшэб. Туйлалтануудайнь нюуса хадаа аргагүй ехэ ажалша абари зандань, мүн өөр дээрээ хүдэлхэ шадабаридань хадагалаатай хаш. 2004 ондо зүжэгшэн Буряад Уласай габьяата зүжэгшын үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэhэн юм, тэрэл жэлдэ Монгол туургата арадуудай Нэгэдэлэй монгол-түбэдэй эмхиин урилгаар Тайбэй хотодо болоhон тоглолтодо, мүн «Гралтан» Нэгэдэлэй Парижда эмхидхэhэн Буряад соёл болон уралалай үдэрнүүдтэ хабаадаhан юм.

2005 ондо зүжэгшэн «Байгал» театрай монгол туургата арадуудай үльгэр болон домог дээрэ үндэhэлжэ табигдаhан «Угайм сүлдэ» гэhэн шэнэ зүжэгтэ угай эхи табигша 9 эхэнэрнүүдэй, тиихэдэ эхирэд басаганай (эхирэдүүдэй хурим түрын үедэ) гол дүрэ гүйсэдхэhэн байдаг.

2006 ондо тус зүжэг соёл болон уралалай жасада горитойхон хубитаяа оруулhанай түлөө Ородой Холбооной Уласай Засаг Газарай шанда хүртэhэн байна.

Цыпилма Аюшеева ниитын эмхинүүдэй олонхи хэмжээ ябуулгануудта тон эдэбхитэйгээр хабаададаг: Бүгэдэ буряадай соёл хүгжөөлгын («Монгол арадуудай хубсаhанай түхэл», 2006 он, Буряад хэлэнэй үдэр, 2007 он), «Арун» гэhэн хамниган соёлой түбэй («Эвенкнүүдэй дуунууд», 2007, Хитадай Нантун хото), Буряадай нютагуудай эблэлнүүдэй («Сагаан hара-2006» тоглолто). 2007 ондо Бүгэдэ Буряадай Үндэhэн соёлой урилгаар Якутск хотодо Ородой Холбооной арадуудай нэгэдэлэй үүсхэлээр үнгэрhэн «Ород ороной hолонго» гэhэн ехэ нааданда хабаадажа, шагналда хүртэhэн байна. 2007 ондо баргануудай урилгаар Монголдо үнгэрhэн ехэ нааданай илагша болоhон байна.

Мүнөө театрай душан Цыпилма Аюшеева «Баргажан-Түхэмэй сууряан» гэhэн домог-зүжэгтэ гол дүрэнүүдэй нэгые гүйсэдхэнэ.