Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Аюшеева Туяна

Аюшеева Туяна
  • Шуулгануудай ба хүгжэмэй арадай зэмсэгүүдэй шуулгануудай можо нютагууд хоорондын III мүрысөөнэй шагналтан (Улаан-Yдэ, 2000 он)
  • Шуулгануудай ба хүгжэмэй арадай зэмсэгүүдэй шуулгануудай можо нютагууд хоорондын мүрысөөнэй шагналтан (Улаан-Yдэ, 2004 он)
Улаан-Yдэ хотодо түрөө.

1995 ондо Улаан-Yдэ хотын П. И. Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй дунда мэргэжэлэй hургуули дүүргээ.

2000 ондо Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой болон уралалай ехэ hургуули түгэсхөө. Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрта 2000 онhоо хүдэлнэ.