Аюшеев Саян
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн (1996-2012)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2002)
Саян Аюшеев 1996 ондо Буряад Уласай соёлой болон уралалай дунда мэргэжэлэй hургуули драматическа театрай зүжэгшэн гэhэн мэргэжэлээр амжалтатайгаар дүүргэhэнэй удаа театрай бүридэлдэ ороhон байна.

2007 ондо ВСГАКиИ-иин найруулгын таhагые ажалhаа таhалдангүй hуража түгэсхэhэн байна. Б-М. Пурбуевай зохёолоор «Толдойн хүбүүн Болдой» гэhэн дипломно зүжэг Уланханай арадай театрай тайзан дээрэ табиhан юм.

Театрта ерэн сасуугаа залуу зүжэгшэн бүхы сэдьхэлээрээ, дорюун абари зангаараа ажал руугаа шунгажа, шударгыгаар хүдэлжэ эхилээ. Саян Аюшеев богонихон болзор соо ганса бага зуурын рольһоо эхилээд гол рольнуудые наадажа, өөрын репертуартай болоо. Зүжэгшын байгуулhан түрүүшын ехэ дүрэ хадаа К. Гольдониин «Хоёр ноёной зараса» гэhэн зүжэг соо Сильвио. Энэ дүрыень шүүмжэлэгшэдшье, театрай ажал ябуулагшадшье онсолон тэмдэглэhэн байдаг. Дурлашаhан, зүрхэ сэдьхэлээ хүдэлшэhэн, түргэн үгэтэй Сильвиогой наадахада, харагшад нюдөө сабшангүй hуудаг бэлэй. Сильвиогой удаа Х. Намсараевай «Тайшаагай ташуур» соо Сонинполой, Ж. Балданжабоной «Аригүүн Бүүбэй» соо Эшэгээдэйн, монгол уран зохёолшо С. Эрдэнын романаар табигдаhан «Хойто наhандаа уулзахабди» гэhэн зүжэгтэ Пүнсэгэй, Б. Гавриловай «Чингис хаан» соо Католигой дүрэнүүдые гүйсэдхэhэн байна. Байгуулhан дүрэнүүдынь зүжэгшын зохёохы бэлигэй гүнзэгые, мэргэжэлдээ дүй дүршэлтэй болоhониие, дүрэ руугаа шунан орожо, тэрэнэй эли тодоор, хурсаар наадаха шадабариие элирүүлэн харуулhан байна.

Саян Аюшеевэй зүжэг бүхэндөө дүршэлтэйгөөр наадаhан дүрэнүүдые нэрлэбэл: Д. Сультимовай «Амиды зула» соо Орбондой баянай үгытэйшье hаа, hүбэлгэн ухаатай Балюу, Г. Башкуевай «Собака моей любовницы» соо Дима, О. Табаков Л. Устинова хоёрой «Белоснежка и семь гномов» соо Суббота гном, Б-М. Пурбуевай «Толдойн хүбүүн Болдой» соо Түндэб, С. Лобозёровой «Баяжаащье hаа бархирдаг» соо Михаил, С. Эрдэнын «Хойто наhандаа уулзахабди» соо Сэрэгшэн, В. Массальскиин «Золотой ключик или новые приключения Буратино» соо Пьеро, Г. Башкуевай «СССР» соо Сэрэгшэ, Б. Эрдынеевэй «Япон Долгор» соо Японец, Г. Башкуевай «Али-Баба, 40 разбойников и один учёный попугай» соо Хасан удамарша, Саян, Эржена Жамбаловтанай «Түрын дүхэриг» соо Хүбүүнэй нүхэр болон бусад.

Хоёр дүрэ — элшэнэй болон үбгэжөөлэй — О. Юмовой табиhан «Максар. Шуhата тала» гэhэн зүжэг соо наадаhан байна. Элшэнэй дүрэдэ тэрэ наhажаал хаанда дайсадые сохиhон тухай мэдээ үльгэр шэнгеэр түүрээн дуулгана, хоёрдохи дүрэдөө Харуулшан үбгэниие наадахадаа, тэрээндээ нэгэ талаһаа энеэдэтэйшье, нүгөө талаһаа шог зугаатайшье гүн ухаанай абари зан оруулжа харуулhан байна.

Саян Аюшеев театрай бүхы хүхюутэй зугаатай тоглолтонуудта хабаададаг байhан. «Энеэхэеэ hанаа hаа, ерээрэйт» гэhэн зүжэгшын хабаадалгатай нааданшье театрта гарадаг hэн. Олон хүнүүд залуу зүжэгшын гоёор «Чемпион», «Жолоодо», «Yбгэд», «Азатай буудалга» гэhэн наадануудые гүйсэдхэхэдэнь, үнэн зүрхэнhөө энеэдэг бэлэй. Харагшадтаа дээрэлхүү заншье гаргангүй, үлүүшье гаргангүй, хүн зониие энеэлгэжэ шададаг hэн.

Ажабайдалдаа Саян Гулгенович нэгэ жэгдэ, номгон даруу, хорогүй зантай хүн байhан. Теэд,.. 2012 оной февралиин 24-дэ гашуудалта ушараар амин наhаниинь таhаршаhан байна.

Хэды олон гайхамшагта хүдэлмэринүүдые бүтээхэ байгаа гээшэб даа гэжэ шаналмаар...