Аюрова Ольга
  • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн
Ольга Дашиевна Аюрова 1952 оной августын 27-до түрөө.

1981 ондо Лениградай Римский-Корсаковой нэрэмжэтэ гүрэнэй хүгжэм дуунай дээдэ hургуули дүүргээ. Дээдэ hургуулияа дүүргэмсээрээ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай бүридэлдэ дуушанаар абтаhан байна. Ирагуу hайхан хоолойтой, дуулаха мэргэжэлдээ үндэр хэмжээнэй шадабаритай, бэлигтэй дуушан театрта хүдэлхэ үедөө бүхэдэлхэйн, Ородой жасаhаа элитэ дүрэнүүдые гүйсэдхэhэн байха юм. Тэрэнэй тоодо, М. Мусоргскийн «Боис Годунов» соо Марина Мнишек, Дж. Вердиин «Риголетто» соо Магдалена, Н. Римский-Корсаковой «Царская невеста» соо Любаша, П. Чайковскийн «Евгений Онегин» соо Ольга, П. Чайковскийн «Пиковая дама» соо Полина болон Графиня, Ж. Бизегэй оперо соо Кармен, Дж. Вердиин «Аида» соо Амнерис, Дж. Вердиин «Трубадур» соо Азучен, мүн тиихэдэ А. Бородинай «Князь Игорь» соо Кончаковна гэhэн дүрэнүүд байха.

1984 ондо М. И. Глинкиин нэрэмжэтэ дуушадай Бүхэзүблэлтэ мүрысөөндэ тэрэ хабаадаад, анха түрүүшынхиеэ бага танхимай хэмжээнэй дуушан-хабаадагша гэhэн hайшаалда хүртэhэн байна. Ольга Аюрова «бага танхимай хэмжээнэй дуун» гэhэн таhагта эрхим боложо шалгарhан байна (1-дэхи шагнал). Энээнhээ гадуур, И. Архипова, П. Лисициан, М. Пальм, М. Биешу, З. Долуханова, Г. Гаспарян гэгшэдhээ бүридэhэн шүүлгын бүлэг гансаарандань «М. И. Глинкын романснуудые эрхимээр гүйсэдхэhэнэй түлөө» гэhэн тусхай Хүндэлэлэй тэмдэг барюулhан юм.
1986 ондо оперын дуушан П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ залуу дуушадай Уласхоорондын VIII мүрысөөнэй илагша болоhон байна. Дуушан залуу дуушадай Ородой Холбооной I болон Бүхэзүблэлтын I ехэ нааданда амжалтатайгаар хабаадаа.
1987 ондо Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшын нэрэ зэргэдэ хүртөө. 1990 ондо Ольга Дашиевна Аюровада Ородой Холбооной габьяата зүжэгшэн гэhэн нэрэ зэргэ олгогдоо.

Сибирь болон Алас Дурнын, Ураалай, Ородой Холбооной урда зүгэй хотонуудта гастролёор ябаhан. «Монголдо Буряад ороной туйлалтануудай жэшээ дээрэ СССР-эй сёолой үдэрнүүдтэ», театртаяа 1978 ондо, 1989 ондо Москвада, Ленинградта үнгэргэhэн зохёохы тоосоонуудта хабаадаhан юм. Тэрэнэй һайхан дуу хүгжэм Францида, Урда Солонгосто, Хитадта болон бусад гүрэнүүдтэ зэдэлhэн.

Мүнөө дээрээ О. Д. Аюрова Зүүн-Сибириин гүрэнэй онол аргануудай болон хүтэлбэрилгын ехэ hургуулиин соёл шэнжэлгын болон ниитэ соёлой антропологиин хэлтжэсэ багша.

«Би тайзан дээрэ олон жэл дууланаб, харин Ольга Аюровагай харуулhан эды шэнээн ялас гэмэ Кончаковнае хэзээшье хараагүйб», — гэжэ СССР-эй арадай зүжэгшэн Иван Семёнович Козловский 1989 ондо Москвада хэлэhэн байдаг.