Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Лубсанова Дарима

Лубсанова Дарима
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн М. Н. Степановагай шангай лауреад
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреад
Лубсанова Дарима Жамсарановна 2002 ондо ВСГАКиИ-н зүжэгшэдэй буряад студи дүүргэбэ. Оюутан байха үедөө республикынгаа театрта хабаатай оршондо аргагүй һонирхолтой ушар болоһон дуу-хүгжэмтэй, хатартай «Түрын дүхэриг» гэһэн зүжэгтэ Бэри басаганай рольдо наадаһан юм.

Театрайнгаа амплуагаар Дарима Лубсанова — бусадһаа үлүү хурсаар зураглагдаха дүрэ гэгдэдэг. Байгаалиһаа үгтэһэн түхэл шэнжэнь зүжэгүүдтэ наадаһан дүрэнүүдыень ба хүгжэн һалбаржа байһан бэлигыень улам дэгжээжэ үгэнэ гэхээр. Нюур шарайгаар сэбэрхэн, уян зөөлэхэн, хэлэхэ хөөрэхэ багтаа ульгам, түрэлхиин аялга һайхан хоолойтой залуушье, урагшатайшье зүжэгшэн Дарима Лубсанова театрай зохёохы ажалтад соо өөрын тусгаар һуури эзэлэнхэй.

Театрта хүдэлхэ үедөө зүжэгшэн эли бодо ургалта харуулан, драматическэ найруулгануудта наадаха аргаяа гүнзэгырүүлжэ байдагынь харагдана. 2002-2003 онуудта А. П. Чеховэй «Хайлгана» зүжэгтэ Нина Заречнаягай роль амжалтатайгаар бэелүүлһэн юм. Москвагай театр шэнжэлэгшэд тус зүжэг шүүмжэлхэдээ, залуу зүжэгшэнэй бүтээһэн ажалда үндэр сэгнэлтэнүүдые үгэжэ, республикын һонинуудта хэблүүлһэн байна. Буряад театр 2004 оной октябрь соо Улаан-Баатар хотодо үнгэрһэн «А. П. Чехов — XXI зуун жэл» гэһэн Уласхоорондын нааданда хабаадажа, «Нааданай эрхим зүжэг» гэһэн шанда хүртөө һэн.

2004-2005 онуудта Д. Лубсанова В. Массальскиин «Буратино» зүжэгтэ Мальвинын рольдо наадаба. Зүжэгшэн аргагүй ханалгатайгаар тус рольдоо хандаа: «хүүхэлдэйн» хүдэлсын маяг, дуугаралгынь аялга хухалга зүб оложо шадаһан, дээрэнь өөрынь түрэлхиин түхэл шэнжэ, аяг зан нэмэгдэжэ, тэрэ бишыхан харагшадайнгаа тон дуратай зүжэгшэн болоо.
Д. Лубсановагай хүдэлмэри — Агууехэ Эсэгын дайнда эсэс табиһан Илалтын 60 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан Г. Башкуевай «С.С.С.Р. — Сэрэгшэдэй шархатаһан зүрхэнүүдэй холбоон» гэһэн зүжэгтэ Иринын роль. Тус ажалынь найруулгын ялас гэмэ шэмэг болоо. Урихан аад, хатуу, шэн зоригтой аад, уян мэдэрэлтэй Дарима Лубсанова зүжэгэй эхиндэ эдир гүлмэрхэн хүүхэнэй аяг зангые тобойсо янзалһаар, түгэсхэл тээшэ үйлэнүүдтэ заяан хубидань тудалдаһан бэрхэшээлнүүдые дабажа шадаһан, охин дундаа ябаһан эхэнэрэй дүрөөр харуулагдана.

Республикада үнгэргэгдэһэн «Драмын зүжэгшэд дуулана» гэһэн нэгэдүгээр мүрысөөндэ хабаадаа. Дуу гүйсэдхэлгын жиирэй бэшэ шадабари харуулжа, тэрэнэй Ц. Ломбоевтой сугтаа дуулаһан дууниинь хүндэтэй 3-хи һуурида гараа һэн. Зохёохы ажалайнгаа ехэнхи сагые концертнэ ажал ябуулгада зорюулна. Тэрэнэй хабаадалгатайгаар республика дотор болоһон олонхи үйлэ хэрэгүүд үнгэрдэг, тэрэ наада хүтэлэгшын үүргэ тэндэ даажа гарадаг. «Буряад Үнэн» һониной үүсхэдэг республикын хэмжээнэй мүрысөөнэй дүнгүүдээр Дарима Лубсанова эрхим зүжэгшэн гэжэ шалгаржа, «Наран-гоохон-2004» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар «Буряадай түрүү хүнүүдэй» солодо хүртэһэн юм.
Автор: Валентина Бабуева