Буряад уран зохёолоор тестнүүд

Буряад уран зохёолой тестнүүд

19 июня 2017

2435

Абидуева Лариса Николаевна

ХОРЁОД ОНОЙ УРАН ЗОХЁОЛ

С. БАЛДАЕВ “ҮНЭНЭЙ БАЯР”
ГУШААД ОНОЙ УРАН ЗОХЁОЛ
БАРААДИИН БАЗАР. “СЭНГЭ БААБАЙ”
ЖАМСО ТУМУНОВ “НОЙРҺОО ҺЭРИҺЭН ТАЛА”
ЖАМЬЯН БАЛДАНЖАБОН “СЭНХИР ХАДАНУУД”
НАМЖИЛ БАЛДАНО. «ЭНХЭ-БУЛАД БААТАР»
ХОЦА НАМСАРАЕВ “ТАЙШААГАЙ ТАШУУР”
ХХ ЗУУН ЖЭЛЭЙ УРДАХИ УРАН ЗОХЁОЛ
Ч-Һ. БАЗАРОН. "ХААРТАШАН"
Ц. ДОН. "БРЫНЗЫН САНХА"
ЭСЭГЭ ОРОНОО ХАМГААЛГЫН АГУУЕХЭ ДАЙНАЙ БА ҺҮҮЛЭЭРХИ ҮЕЫН УРАН ЗОХЁОЛ


Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна

Мэдэхэ ёһотой ойлгосонууд
Эдэ дүрэнүүд ямар зохёолһооб?
Ц-Ж. Жимбиев «Гал могой жэл»


Гомбоев Баир Будаевич

Барадий Мунгонов. ХАРЬЯЛАН УРДАА ХЁЛГОМНАЙ


Будаин Светлана Гончиковна

Уншаһан, үзэһэнөө шалгая (5 анги)
Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (6 анги)
Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (7 анги)


Жамбуева Жамбалма Дондоковна

Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (6 анги)
Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (7 анги)
Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (8 анги)
Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (9 анги)


Бадмацыренова Цырендолгор Бадмаевна, Цыренова Соелма Солбоновна

"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 1-дэхи хэһэг

"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 2-дэхи хэһэг
"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 3-дэхи хэһэг
"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 4-дэхи хэһэг
"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 5-дэхи хэһэг
"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 6-дэхи хэһэг
"Дүрбэн бэрхэ" олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта) 7-дэхи хэһэг


Бадмаев Булат Бадмаевич, Бадмаева Баярма Жигмитдоржиевна, Бадмацыренова Цырендолгор Бадмаевна

1-5 дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой обогыень зүб нэрлэгты

6-10 дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой түрэһэн нютагыень зүб нэрлэгты
11-15 дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой зохёол зүб ологты
16-20-дохи даабаринууд соо үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты
21-25-дахи даабаринууд соо үгтэһэн хэһэгээр уран зохёол зүб нэрлэгты
26-30-дахи даабаринууд соо теоретическэ ойлгосонуудые зүб хэрэглэгты
31-35-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой обогуудые зүб нэрлэгты
36-40-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой түрэһэн нютагыень зүб нэрлэгты
41-45-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой зохёол зүб ологты
46-50-дахи даабаринууд соо үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты
51-55-дахи даабаринууд соо үгтэһэн хэһэгээр уран зохёол зүб нэрлэгты
56-60-дахи даабаринууд соо теоретическэ ойлгосонуудые зүб хэрэглэгты