Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Сагаан һарын одод-2008

18 ноября 2020

2728

2008 оной февралиин 28-29-дэ үнгэрһэн «Сагаан һарын одод» гэһэн уласхоорондын фестивалиин сагай ба басын хубаари.

Сагаан һарын одод-2008
ВЕДУЩИЙ: Амгалан үдэшын амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд, хүндэтэ айлшад! Амар сайн! Хангай дэлхэйдэмнай хангалаа тууhаар ерэжэ байhан хабар сагай эгээл эхин дээрэ, Сагаан hарын үдэрнүүдтэ, баяртай ушараар, hайхан ушараар дахин уулзабабди.

ВЕДУЩИЙ
:

ВЕДУЩИЙ: Иигээд лэ үнинэй хүлеэгдэhэн «Сагаан hарын одод» гэhэн угсаата аялга дуунуудай Уласхоорондын Фестиваль манайда дахин лэ айлшаар буужа ерэбэ, угтажа абыт! 
Хуур, лимбын хүгжэмөөр, 
Хөөмэй хоолойн аялгаар
Дуунай сууряан дэлгэрэг
Дуулим үргэн Буряадаар!

ВЕДУЩИЙ: Эмхидхэгшэд болон хабаадагшад тухай, жюриин гэшүүд тухай, эбээн тэдхэгшэд тухай мэдээсэл.
Фестивальда хабаадагшадые баранииень нэрлэжэ, тайзан дээрэ гаргаха.

ВЕДУЩИЙ:
Зай, иигээд лэ эхилбэбди! 
«Алтаргана», Сагаалган,
Арад зоной һайндэрнүүд
Агуу нангин заншалаа
Аялгаараа дуудаг лэ!
Тайзан дээрэ Сайлык Оммун! Кызыл хото. Тыва! 
Сайлык Конгар Кызыл хотын соёлой училище фортепиано дээрэ хүгжэмшэнэй мэргэжэлээр дүүргэжэ гараhан, «Ятха» бүлгэмтэй суг хэдэ хэдэн дуунуудай альбомуудые гаргуулhан, энэл бүлгэмтэеэ суг Европоор, Америкээр, Канадаар аялга hайхан дуунуудаа дуулажа, аяншалан ябажа ерэhэн байха юм.

ВЕДУЩИЙ: Нүүдэл байдалтай малшан басаганай хүнгэн бэшэ хуби заяан тухай, түрэл дайдын хэлэшэгүй hайхан байгаали тухай арадай дуу «Ховуаксы-99» гэhэн эстрадна дуунуудай Республиканска конкурсын лауреат Сайлык Оммун дуулана!
Энэ дуунай хүгжэмыень Монголой «Нью Старс» студи «Алтан ургатай» суг шэмэглээ. Тыва арадай дуун «Кадарарда хоюм чараш»...

САЙЛЫК ОММУН: «КАДАРАРДА ХОЮМ ЧАРАШ» 

ВЕДУЩИЙ:
«Оскус блюз». Газар дэлхэй дээрэ ганса бэе, ондоо хэншьегүй — эхэ эсэгэшье, эгэшэ ахашье... Зоболонгой далай гаталжа ябаhан хүн тухай энэ дуунай үгэнүүдые болон хүгжэмыень Сайлык Оммун өөрөө бэшэжэ, өөрөө мүн лэ хүгжэмыень шэмэглээ.
Тайзан дээрэ Сайлык Оммун!

САЙЛЫК ОММУН: «ОСКУЗ БЛЮЗ»

ВЕДУЩИЙ:
Удаадахи дуушамнай мүн лэ Тыва Республикаhаа. Кызыл. Санкт-Петербург хотын театральна искусствын Академи дүүргэhэн, Кок-оолой нэрэмжэтэ хүгжэмтэ-драматическэ театрай актёр — Сайдаш Монгуш!

ВЕДУЩИЙ: 2002 ондо Москва хотодо дуунуудай «Сайдаш» гэжэ альбом гаргуулhан, 2003 ондо Тывада үнгэрhэн «Хову-Аксы», 2005 ондо Хакассида үнгэрhэн «От-Ыры» гэhэн эстрадна дуушадай конкурснуудта Гран-При шагналнуудта хүртэhэн Сайдаш Монгуш мүнөө танай hонорто арадай дуу дуулахань.
...Гурбуулан бидэ гушан хүнhөө хүсэтэйбди. Үсөөншье hаамнай, маанарые бүхы юртэмсэнүүдэй hахюуhад хаража байдаг... Энээн тухай дуун «Ужелээн бис, дортелээн бис...»
Хүгжэмыень Монголой «Нью Старс» студи шэмэглээ, угтагты — Сайдаш Монгуш! Тыва Республика!

САЙДАК МОНГУШ: «УЖЕЛЭЭН БИС, ДОРТЕЛЭЭН БИС»

ВЕДУЩИЙ:
Мүнөө үшөө нэгэ арадай дуун «Самагалтай». 
Самагалтай — минии эхэ ороной түрүүшын түб, үзэсхэлэн hайхан байгаалитай.., үзөөгүй хүн үнэншэхэгүйл даа...
Хүгжэмыень шэмэглэгшэ Октябрь Саая. Угтажа абыт — Сайдаш Монгуш!

САЙДАШ МОНГУШ: «САМАГАЛТАЙ»

ВЕДУЩИЙ
: ...«Сэсэг дэлгэрбэл — дэлхэйн шэмэг.
Сэсэшүүл сугларбал — түрын шэмэг...»
Зүб лэ даа. Хэдэн зуун жэлнүүдэй саанаhаа, Бальжан хатанай үеhөө түүхэтэй энэ арадай дууе Эржена Хайдапова дуулана.

ВЕДУЩИЙ: Эржена Герценэй нэрэмжэтэ багшанарай университедэй хүгжэмэй факультет дүүргэhээр бүхы наhаяа ото дуу хүгжэмтэй холбонхой. «Сэсэг дэлгэрбэл...». Хүгжэмыень шэмэглэгшэ Дмитрий Братухин. Угтажа абыт — Эржена Хайдапова!

ЭРЖЕНА ХАЙДАПОВА: «СЭСЭГ ДЭЛГЭРБЭЛ...»

ВЕДУЩИЙ:
Мүнөө Санкт-Петербург хотодо ажаhуудаг, хэдэн олон конкурснуудта амжалтатай hайнаар хабаадажа ябадаг Эржена Хайдапова үшөө нэгэ арадай дуу дуулахань. Хүгжэмыень мүн лэ Дмитрий Братухин шэмэглээ: «Сэлгеэ Бадын унаган аад лэ...». Эржена Хайдапова!

ЭРЖЕНА ХАЙДАПОВА: «СЭЛГЕЭ БАДЫН УНАГАН ААД ЛЭ...»

ВЕДУЩИЙ
: Эзэн Богдо Чингистэ бишэрэн һүзэглэжэ, үри хойшолсын оюун бэлиг омог хүсэниие хурайлан дууласан хөөмэй уран бүтээл. «Эзэн сан». Үгэнүүдынь Энхбатын. Хүгжэмынь Баянай. 
Баян. Хитадай Арадай Республикын Дундада Уласай Үбэр Монголой Алашаа аймагай «Хүхэ хээр» гэhэн Рок хамталигые үүсхэн байгуулагша, Монголой хөөмэй холбооной гэшүүн, Бээжэнэй «Хаяа» хамталигай хөөмэй хүгжэмэй зохёолшон.

ВЕДУЩИЙ: Угтагты — Хитадай Арадай Республикын дуушан Баян! «Эзэн сан»!

БАЯН: «ЭЗЭН САН»

ВЕДУЩИЙ:
Мүнөө Хитадай Арадай Республикаhаа буужа ерэhэн айлшан Баянай дуулаhан үшөө нэгэ дуу шагнагты. 
...Байгаалиин нүхэсэлhөө, хүнэй шалтагhаа боложо, өөрынь Алашаа нютагай тэмээн һүрэгэй ехэхэн хороогдоһониие хаража, ботого торомой гашуун ганганаае, боро малшанай сэдьхэлэй үрэ үбдэлые, хайрлалга элирхэйлэн бэшэгдэһэн хөөмэйн уран бүтээл — «Ботогон буйлаа». Угтажа абыт, танай урда Баян!

БАЯН: «БОТОГОН БУЙЛАА»

ВЕДУЩИЙ:
...Шэнгэһэн дуунууд... Уһанай оёорто шэнгээгдэһэн дуунууд... Газар дэлхэй дээрэ иимэшье ушар гэжэ байдаг юм ха юм даа... Уһанай оёорто шэнгэһэн дуунууд...
Манай хүршэ Эрхүү хотодо гэгээрэлэй мэргэжэлтэй ажалладаг Александр Рогачевский урданай, арадай дуунуудые һэргээжэ, урдандаа яагаад дуулагдадаг һэм, тэрэл хэбээрнь дуулаха маягтай ансамбль байгуулаад, тэрэнь харагшадта амжалтатай, ехэл дулааханаар угтагдажа байдаг юм.

ВЕДУЩИЙ: Ангар мүрэниие хаажа, арад түмэндөө зайн гал дамжуулхаяа далай тогтооһон ушарһаа Эрхүү можын хэдэ хэдэн һуурин тосхонууд орхигдожо, далайн оёорто үлэһэн гэжэ мэдээжэ бэзэ...
Тэндэ урда галабһаа дуулагдажа байдаг дуунуудые тэрэл хэбээрнь һэргээжэ, тэрэл хэбээрнь дуулажа байдаг энэ бүлгэм «Сирин» гээд нэрлэгдэдэг.
Угтагты — «Сирин» бүлгэм! Тэрэл шэнгээгдэһэн дуунуудай нэгэн — «Зүүн тээһээ» — «С восточной стороны»!

ГР. «СИРИН»: «С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ»

ВЕДУЩИЙ:
«Сирин» бүлгэмэй үшөө нэгэ дуун — «Дуняша, голой эрьедэ ошыш даа» — «Сходи, Дуняша, на реку».
...Магад, уһанай оёорһоо тэрэ үеын дуунууд зэдэлдэгшье байхадаа болоо аалам.., Дуняша юундэ голой эрье ошохо болоо юм.., шагнаял даа. «Сирин» бүлгэм!

ГР. «СИРИН»: «СХОДИ, ДУНЯША, НА РЕКУ»

ВЕДУЩИЙ:
Дуун гээшэ хүнэй эгээл дүтын нүхэр бэлэй даа. Арад бүхэн дууша, арад бүхэн дуунда дуратай, арад бүхэн өөрын дуутай. Сагаан һарын үдэрнүүдтэ манай эмхидхэһэн энэ ехэ дуунай һайндэр эдэ үгэнүүдые гэршэлнэ. Илангаяа манай монгол туургата арад зон хүгжэм дуун соо хүльбэржэ ябаха жаргалтайлди даа...

ВЕДУЩИЙ: Мүнөө танай урда Хакассиин түлөөлэгшэ Владимир Доржу!
Кадышевай нэрэмжэтэ соёлой болон арадай уран бүтээлэй түбтэ ажалтай Владимир Доржу угсаата арадайнгаа аялга дуунуудые гүйсэдхэжэ, яһала амжалтатай ябажа байдаг. «От Ыры-2006» гэһэн арадай дуунуудай Регион хоорондын мүрысөөндэ шалгаржа гараһан Владимир мүнөө Андрей Асочаковай бэшэһэн «Алыптар» — «Баатарнууд» — «Богатыри» гэһэн дуу гүйсэдхэнэ.
Тайзан дээрэ Хакасс айлшамнай — Владимир Доржу!

ВЛ. ДОРЖУ: «АЛЫПТАР»

ВЕДУЩИЙ:
Урда жэлнүүдтэ манай эмхидхэжэ үнгэргэһэн «Сагаан һарын одод» гэжэ Уласхоорондын дуунай фестивальда шалгаржа, Гран-При шанда хүртэһэн дуушан Герман Танбаев гээд һанана бэзэт? Фестивалиин түгэсхэлдэ Герман дуунайнгаа нэгэ бадагые буряад хэлэн дээрэ дууладаг һэмнай...
Мүнөө Герман Танбаевай Валентина Шулбаевагай үгэнүүд дээрэ зохёоһон дуун «Тохта, адычам» — «Зүүдэн» — «Сновидение»!
Владимир Доржу!

ВЛ. ДОРЖУ: «ТОХТА, АДЫЧАМ»

ВЕДУЩИЙ:
Үнгэрһэн зуун жэлэй эхин багаар элинсэг дайдаяа урлижа ошоһон Шэнэхээн буряадууд гээд мүнөө яһала мэдээжэ болонхой. Миллиард гаран хитадууд соо төөрижэ, хэлэеэ, соёлоо гээжэрхингүй, тэрэл зандань гамнажа, сахижа, арьбадхажа мүнөө хүрэтэр асарһан уран нарин, дууша малшадай түлөөлэгшэ Намуухан фестивалиимнай ээлжээтэ айлшан!

ВЕДУЩИЙ: Алтаргана. Шэрхи бүхөөрөө, нугаршагүй зоригоороо Шэнэхээн буряадые һануулһан энэ ургамал Дэлхэйн буряадуудай һүлдэ болонхой, Дэлхэйн буряадуудай сугларжа сэнгэдэг ехэ нааданииншье «Алтаргана» гээд нэрлэгдэнхэй. Тиимэ дууншье бии... «Алтаргана».
Хитадай Арадай Республикын Дотор Монголой автономито аймагай Хайлаар хотоһоо гарбалтай, Бээжэн хотын үндэһэтэнэй Ехэ һургуулиин оюутан — Намуухан!

НАМУУХАН: «АЛТАРГАНА»

ВЕДУЩИЙ:
Мүнөө Намууханай дууладаг дуунуудай үшөө нэгые шагная. Хүгжэмынь Шэнзоригой, үгэнүүдынь Сундын. «Нютаг». 
Тайзан дээрэ Хитадай Арадай Республикын түлөөлэгшэ Намуухан!

НАМУУХАН: «НЮТАГ»

ВЕДУЩИЙ:
Хүндэтэ харагшаднай, үшөө хоёрхон лэ үдэрэй туршада Агын Буряадай автономито тойрог гээд хэлэхэмнай үлөөд байна. Забайкалиин хизаарай бүридэлдэ ороходонь Автономито тойрог гэгдэхэеэ болигдохо юм гү, хайшаа юм, гэбэшье, хэзээдэшье «Агын дайда», «Ага нютаг», «Ага — найман эсэгэ» гээд лэ хэлэһээр, дурдаһаар байхабди... Энэмнай Агынгаа арад түмэндэ манай талархал гээд ойлгоёл даа!
Мүнөө манай тайзан дээрэ Ага — найман эсэгын түлөөлэгшэ, Могойтын аймагай Ушарбай нютаг тоонтотой Мүнхэ Цыденов!

ВЕДУЩИЙ: Хүгжэм, дуунай талаар эмхидхэлэй ехэ хүдэлмэри бүтээжэ ябадаг, дуунай альбом гаргуулһан, дэлгэс дээрэ дуунай найман клип буулгуулһан Мүнхэ Цыденов Дагба Ринчиновай үгэнүүд дээрэ өөрынгөө бэшэһэн «Аяашан дуугаа татахалби» гэһэн дуугаараа танай урда!
Угтажа абыт, Мүнхэ Цыденов!

М. ЦЫДЕНОВ: «АЯАШАН ДУУГАА ТАТАХАЛБИ»

ВЕДУЩИЙ:
Францида үнгэрһэн Дэлхэйн арадуудай фестивальда хабаадажа нэгэдэхи һуури эзэлһэн, Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн «Газарай амисхаал» гэжэ конкурсда мүн лэ нэгэдэхи һуури эзэлһэн, 2004 оной «Алтарганын» нааданда алтан медальда хүртэһэн Агымнай дуушан Мүнхэ Цыденовэй үшөө нэгэ дуун — «Наһанайм хабарнууд». Хүгжэмынь Мүнхэ Цыденовэй, үгэнүүдынь Леонид Бабалаевай.
Тайзан дээрэ — Мүнхэ Цыденов!

М. ЦЫДЕНОВ: «НАҺАНАЙМ ХАБАРНУУД»

ВЕДУЩИЙ:
Сергей Бодровай «Монгол» гэжэ кино хараһан хүнүүд эндэ һуубал һанаха байхат — тэрэ киное хүгжэмөөр, хөөмэй хоолойн аялгаар шэмэглэһэн «Алтан ураг» бүлгэм манай фестивалиин айлшан!
Харагты, шагнагты, тайзан дээрэ — Монголой «Алтан ураг» бүлгэм!

«АЛТАН УРАГ»: 

Даша-Доржо, минииш хэлэн байхагүй. Энээниие, доро үгтэhые, оршуулаад, эндэ бэшээрэйл даа.

Altan Urag
Folk Rock 
band members
B. Erdenebat [a.k.a Erka]
Instruments: Yoochin, Piano
Born on: 1982
Email: Erka@altanuragmn 
M. Chimidtogtoh [a.k.a Chimdee]
Instruments: Pipe, throat singing (vocal)
Born on: 1982
Ts. Gangaa [a.k.a Gangaa]
Instruments: Great Fiddle, Bass
Born on 1975
P. Oyunbileg [a.k.a Oyunaa]
Instruments: Horse fiddle, throat singing (vocal)
Born on: 1982
B. Bolortungalag [a.k.a Tungaa]
Instruments: Drums, percussion
Born on: 1982
B. Burentogs[a.k.a Burnee] 
Instruments: : Horse fiddle, throat singing (vocal)
Born on: 1982 


«АЛТАН УРАГАЙ» ХОЁРДОХИ ДУУН

ВЕДУЩИЙ
: Монголшууд хүгжэмдэ бэрхэ, захаһаа дууша. Уласхоорондын «Сагаан һарын одод» гэжэ фестивальдамнай монгол хани нүхэднай олоороо, тон эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг бэлэй, һанана байхат. Мүнөө манай фестивалиин айлшан, монгол дуушан Нараа!
Наран зүгэй гүрэнэй түб хото Токиодо хүгжэмэй hургуули дүүргэжэ, дуушанай мэргэжэл оложо гараhан Нарантуяа Мөнхтүр «Старт Нараа» гэжэ альбом гаргууланхай, Улаан-Баатар хотодоо ажалтай, дуугаа дуулажа ябадаг юм. 
Дуунайнь нэрые Даша-Доржо бэшэхэ бэзэ.
Тайзан дээрэ — Нараа!

НАРАА: «1 ДУУН»

ВЕДУЩИЙ:
Нарантуяа Мөнхтүр хэдэ хэдэн фестиваль-мүрысөөнүүдтэ амжалтатай hайнаар хабаадалсаhан, тэдэнэйнь зарим нэгые нэрлэбэл: 2006 ондо Башкортостанда, тэрэл ондо Хитадай Арадай Республикын Шанхай хотодо үнгэрhэн «Азиин хүгжэм» гэhэн фестивальда, Монголдоо үнгэрhэн «Хабарай баяр» гэhэн фестивальда, тиихэдэ Токио хотодоо hуража байхадаа 2005, 2006, 2007 онуудай дуушадай мүрысөөнүүдтэ хабаадалсаhан намтартай. Мүнөө Нараа дуушанай хоёрдохи дуун дууень нэрлэхэ 

НАРАА: «2 ДУУН»

ВЕДУЩИЙ:
Мүнөө Башкортостанһаа буужа ерэһэн айлшадаа тайзан дээрээ уринабди. «Далан» гэжэ нэрлэгдэһэн бүлгэм. 

ГР. «ДАЛАН»:

ВЕДУЩИЙ:
Танай һонорто «Далан» гэжэ Башкир бүлгэмэй үшөө нэгэ дуун. 

ГР. «ДАЛАН»

ВЕДУЩИЙ:
«Сагаан hарын одод» гэhэн аялга дуунаймнай hайндэртэ хэды олон яhанай зон хабаадажа, хэды олон хэлэнүүд дээрэ дуунууд зэдэлнэб?!
Энэл даа аялга дуунай агууехэ үүргэ — арад түмэниие эблүүлхэ, арад түмэниие нүхэсүүлхэ, тэдэнэй хоорондын найрамдал зонхилхо!
Мүнөө тайзан дээрэ армян дуушан Валико Гаспарян!

ВЕДУЩИЙ:
Улаан-Үдэ хотын соёлой хүтэлбэридэ ажалтай Валико манай харагшадта танил болонхой бэзэ, эндэ тэндэ боложо байhан конкурс-харалгануудта тон эдэбхитэй хабаадалсажал байдаг. 2003 ондо үнгэрhэн манай фестивальда хабаадажа, гурбадахи шатын дипломдо хүртэhэн байгаа. 2005 ондо «Урагшаа, Росси!» гэhэн сэрэгэй дуунуудай Регион хоорондын мүрысөөндэ нэгэдэхи шатын дипломдо, тиихэдэ 2006 ондо үнгэрhэн «Шэнэ долгин» мүрысөөндэ — гурбадахи шатын дипломдо хүртөө.
Тата Симонян. Хүгжэмыень шэмэглэгшэ Иван Азаров. «Армения».
Тайзан дээрэ Валико Гаспарян!

ВАЛИКО ГАСПАРЯН: «АРМЕНИЯ»

ВЕДУЩИЙ:
Арсен Сафарянай бэшэhэн, Арам Хачатрянай шэмэглэhэн армян дуун «Джейран Бала».
...Инаг, дуратай басаган.., манайшье эндэ тиимэ заншал бии бэшэ аал даа — басага хулуулга.., түрэ наадан...
Энэ хадаа Валико Гаспарянай дуулаха хоёрдохи дуун. Угтажа абагты, Валико Гаспарян!

ВАЛИКО ГАСПАРЯН: «ДЖЕЙРАН БАЛА»

ВЕДУЩИЙ:
Тайзан дээрэ — манай нютагай гургалдай. Мэнэ hая Улаан-Үдэ хотодо үнгэрhэн арадай аялга дуунай «Мүнгэн сэргэ» гэhэн конкурсын Гран-При шагналда хүртэhэн, «Алтарганын» ехэ нааданай дуушадай конкурсын лауреат, тиихэдэ «Гэсэр» гэжэ конкурсын Гран-При абанхай, Зэдын аймагай Дээдэ-Тори тоонтотой Алдар Дашиев!
Алдарай нэгэдэхи дуун — буряад арадай дуун «Уулын оройгоор»
Алдар Дашиев!

АЛДАР ДАШИЕВ: «УУЛЫН ОРОЙГООР»

ВЕДУЩИЙ
: Буряад Республикын арадай артист Саян Жамбаловай хүтэлбэри доро түрүүшынгээ алхам эхилээд, мүнөө арад зонойнгоо дунда яhала мэдээжэ боложо ябаhан дуушадай бүлгэм «Урагшаа!».
Улаан-Үдэдөө, Эрхүү хотодо үнгэргэгдэhэн конкурс-мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадалсаhан, «Урагшаа» гэжэ дуунай альбом гаргуулhан энэ бүлгэмэй түрүүшын дуун «Бүртэ шоно».
Үгэнүүдынь Саян Жамбаловай, хүгжэмыень «Урагшаа» бүлгэм өөрөө бэшэнхэй.
Угтажа абыт даа — «Урагшаа!»

[b]
ВЕДУЩИЙ
:[/b] Мүнөө «Урагшаа!» бүлгэмэй хоёрдохи дуу шагнаябди. Өөhэдынь шэмэглэhэн хүгжэм дээрэ буряад арадай «Ёохор»!
«Урагшаа!»

«УРАГШАА!»: «ЁОХОР»

ВЕДУЩИЙ
: Арадай аман зохёолоор үндэhэлжэ дуулажа ябадаг дуушадай бүлгэм «Аржаан»!
Энэ хадаа Зүүн Сибириин соёлой академидэ Тыва Республикаhаа hурадаг оюутадhаа бүридэhэн, залуухан, 2006 ондо байгуулагдаhан бүлгэм гээшэ.
Шагнагты, түрүүшын дуун — «Тывам»!
Андрей Монгуш хүгжэмыень зохёожо шэмэглээ. «Тывам». 
Абагты угтажа — «Аржаан» бүлгэм танай анхаралда!

«АРЖААН»: «ТЫВАМ»

ВЕДУЩИЙ:
Мүнөө хоёрдохи дууень шагнагты. Тыва арадай дуун «Осне чер».
«Аржаан»!

«АРЖААН»: «ОСНЕ ЧЕР»

ВЕДУЩИЙ:
Балданцэрэнгийн Баттүвшэн!
Эндэ hууhан хүн бүхэн энэ нэрэтэй танил байха ёhотой гээд hанагдана. Гүрэнэй үндэhэтэнэй дуун болон хатарай «Байгал» театрай хүгжэмшэн, хөөмэй дууша Баттүвшэн, ойлгосотой болобо бэзэ?
Уласхоорондын ехэ ехэ конкурснуудта хабаадажа, үндэр амжалтануудые туйлаhан, эрхим бэрхэ хүгжэмшэн, лимбэшэн гээд тодорhон, зарим тэдыень нэрлэбэл: 1989 ондо Солонгос орондо үнгэрhэн Уласхоорондын конкурсын алтан медаль, 1991 ондо лимбэшэдэй Уласхоорондын конкурсын Гран-При, 1999 ондо хөөмэй дуушадай конкурсын дипломант.

ВЕДУЩИЙ: Тиихэдэ Баттүвшэнтэй суг мүн лэ «Байгал» театрай артист Евгений Селезнёв тайзан дээрэ гарана. Евгений 1998 ондо үнгэрhэн «Найдал» гэжэ конкурсын нэгэдэхи шатын дипломдо, 2006 ондо Шэтэ хотодо үнгэрhэн Будашкинай нэрэмжэтэ конкурсын лауреат, Буряад Республикын Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай. Мүнөө Балданцэрэнгийн Баттүвшэн Евгений Селезнёв хоёрой гүйсэдхэhэн түрүүшын дуу шагнагты. «Хандагайн түбэрөөн».
Балданцэрэнгийн Баттүвшэн, Евгений Селезнёв!

Б. БАТТҮВШЭН, Е. СЕЛЕЗНЁВ: «ХАНДАГАЙН ТҮБЭРӨӨН»

ВЕДУЩИЙ:
«Мандуухай», «Жамуухай», «Наян Наваа», «Намгар», «Амар мэндэ» болон бусад альбомуудта хүгжэмыень гүйсэдхэжэ оролсоhон Балданцэрэнгийн Баттүвшэн, тиихэдэ «Байгал» театрай гаргуулhан «Сэдьхэлэй дуун» гэhэн альбомдо оролсоhон Евгений Селезнёв хоёрнай хоёрдохи дуугаа харагшадай үзэмжэдэ дурадхана. «Мориной соло».
Евгений Селезнёв, Балданцэрэнгийн Баттүвшэн!

Е. СЕЛЕЗНЁВ, Б. БАТТҮВШЭН: «МОРИНОЙ СОЛО»

ВЕДУЩИЙ
: Манай «Сагаан һарын одод» гэжэ Уласхоорондын фестиваль Улаан-Үдэ хотымнай тайзан дээрэ үнгэрхэ бүридөө Аази түбиин, Номгон далай шадарай орон нютагуудай мэдээжэ хүгжэмшэд болон дуушадые һонирхуулдаг бэлэй. Тиигэжэ фестивальһаа фестивальда үндэр нэрэтэй, үндэр зэргэтэй дуушад, хүгжэмшэдые угтажа абадаг, таанар харагшадаа хужарлуулдаг заншалнай мартагдаагүй. Мүнөө манай фестивалиин айлшан Назим Надиров! 

НАЗИМ НАДИРОВ:

ВЕДУЩИЙ:
Фестивалиимнай үшөө нэгэ айлшан — маанартаа бултандамнай мэдээжэ, буряад аялга дуугаа Росси соогуур дэлгэрүүлжэ ябадаг, Москва хотодо ажаһуудаг Намгар Лхасаранова!

НАМГАР ЛХАСАРАНОВА: 

ВЕДУЩИЙ:
Мүнхэ байг лэ нарамнай,
Мүшэн, һара, дуунууднайш!
Иимэл һайхан заншалнай
Аймаг айлаар бадарһай!

Другие статьи автора

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3938

Захааминай Сагаалган-2015

2015 оной февралиин 28-да үнгэрһэн Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Захааминай аймагһаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй Сагаан һарын — хонин жэлэй угтамжын найрай yдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3894

Һүр харбалгаар абарга Петр Очировай 80 жэлэй ойдо

Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагта үнгэрһэн Буряад АССР-эй габьяата агроном, ажалай улаан тугай орденто, һүр харбалгаар республикын сурхарбаанай хоер удаа абарга Петр Санжиевич Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөнэй сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3129

Буряад хэлэнэй үдэр - 2019

Буряад эхэ дайдыемнай арюун hайхан алтаар нэмэриhэн шаргал намарай шара набшын хаhада заншалта болон үнгэрһэн һайндэрэй хэмжээ ябуулга.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

2958

Бүргэд хатар

2018 оной апрелиин 19-дэ үнгэрһэн «Бүргэд хатар» гэжэ түрүүшын Буряад мюзиклда зорюулагдаһан һайн дуранай марафоной хэмжээ ябуулга.