Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Захааминай Сагаалган-2016

17 ноября 2020

2884

Улаан-Үдэ хотодо ажаhуудаг Захааминай аймагhаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй Сагаан hарын — бишэн жэлэй угтамжын найрай yдэшын сагай ба ябасын хубаари. 2016 оной хоёрдугаар hарын 21.

Захааминай Сагаалган-2016
ХҮТЭЛЭГШЭД:

СВЕТЛАНА ЖИГЖИТОВА 

ОЛЕГ БАБУЕВ

ХҮШЭГЭ ХААЛГАТАЙ. ХҮГЖЭМ ДОРО:

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Алтан нара, hарын туяа тодоод,
Аглаг номин хадаг-Зэдэ hүлдөөр
Арбан зүгтөө амар жаргал түхөөн,
Арюун юрөөл үргэн байнал Захаамин. 

ХҮТЭЛЭГШЭ: Буурал хангай Захаамин
Бултанаймнай үлгыл даа.
Урай холын түүхэтэй
Ууган түрэл нютагнай.

ХҮШЭГЭ НЭЭГДЭНЭ 


1. ХАТАР. УГТАМЖЫН ЁОХОР

2. ДУУН. САГААЛГАН. 1БАДАГ: Д. ШАГДУРОВ, Р. БАЛЬЖУРОВ,

А. РИНЧИНОВ, С. РИНЧИНОВА

2 БАДАГ: И. ШАГДУРОВА, З. РАДНАЕВ, 

Т. ШТЫРЁВА, Э. САНЖИЕВА 

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Эдэ дуушадтайгаа үдэшын туршада үшөө уулзахабди, тиихэдээ танилсана бэзэбди. 
Найр нааданаймнай үдэшын уран hайханай хубида таанарай hонирхол дэмжэхэ юумэн байха. Юум гэбэл — манай аймагhаа гарбалтай элдэб hалбаринуудай ажал ябуулагшад болон соёл урлалай харгы руу бэеэ зорюулhан бэлигтэнэй дуунууд зэдэлхэ байха.

ХҮТЭЛЭГШЭ: Зай, иигээд лэ hайндэрэйнгээ үдэшын хоёрдохи хахадта ороёбди. Эндэмнай манай Захаамин хангайн бэлигтэй хүбүүд басагад уран бэлигээ харуулжа, уян дуугаа дуулажа, ульгам хатараа харуулха, халуун ал ьга ташалгаар угтажа абыт! Мүнөө тайзан дээрэ уран уншалга. Танай анхаралда Монлам лама — БаярЦыденов!

3. УНШАЛГА. БАЯР ЦЫДЕНОВ (МОНЛАМ ЛАМА)

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Дайшалхы саамбаар Оросой Холбооной хүрэл медальтан, Аазиин 2010 оной чемпион, дэлхэйн мүрысөөнүүдтэ шангай hууринуудта ородог, Михайловка нютаг тоонтотой Виктор Дулмаев, хули сахилгын албанда ажалтай, шүлэг дуунуудые зохёодог Далахайн хүүхэн Лия Шойдокова хоёр тайзан дээрэhээ аялга дуун бэлэгээ барина! Лия мүнөө зохёолнуудайнгаа нэгэ согсолбори гаргаад байна. 

4. ДУУН. ВИКТОР ДУЛМАЕВ, ЛИЯ ШОЙДОКОВА

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Дүтэлүүр нютагhаа гарбалтай, мүнөө Ахын аймагай соёлой таhагай уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ Хэшэктэ Раднаев, Буряад Уласай мал эмнэлгын албанда ажалладаг, Санага нютагай Баяр Ласаранов. 
«Үнгын голой дангина»

5. ДУУН. ҮНГЫН ГОЛОЙ ДАНГИНА. Б. ЛАСАРАНОВ, З. РАДНАЕВ

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Тайзан дээрэ Буряадай хүдөө ажахын ехэ hургуулиин оюутан Заяата Раднаев, шүдэ аргалдаг эмшэн Бэлигтэ Дымбрылов, Алина Жамьянова, Марина Норбоева! «Адуушанайдуун»! 

6 . ДУУН. АДУУШАНАЙ ДУУН. З. РАДНАЕВ, Б. ДЫМБРЫЛОВ, 

А. ЖАМЬЯНОВА, М. НОРБОЕВА

7. ТАНЕЦ. САНТЫ. СТУДЕНТЫ ВУЗов и ССУЗов. с. САНАГА

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Энэ мүнөө танай урда Улаан-Үдын дээдэ болон дунда мэргэжэлэй hургуулинуудай Санага нютагhаа гарбалтай оюутад «Санты» гэжэ хатар харуулбад! 
Буряадай сэнхир дэлгэстэ аймагаа олон түмэндэ мэдүүлэн, амжалтатай hайнаар ажаллажа байдаг, мүнөө энэ үдэшыемнай хүтэлжэ байhан журналист Светлана Жигжитова, Далахай нютагай, тиихэдэ мүнөөхил Дүтэлүүрэймнай залу дуушан, Буряадай хүдөө ажахын ехэ hургуулиин оюутан Заяата Раднаев хоёр тайзан дээрэ!
Тойроод hайхан, дээрэм наран, 
Тогтоношгүй зүрхэм, hабаад.
Яахам гээшэб, юуниинь болооб?
Яаhан хүлгүү байнаб досоом?
Хүлеэ, хүүхэн, халта хүлеэ,
Хабар, зунай хаhал газаа.
Хасарш улаан, нюдэнш галтай,
Халуун дуран ерээ алтай?
Дуунаймнайш нэрэ — «Дурланаб»...

8. ДУУН. ДУРЛАНАБ. СВЕТЛАНА ЖИГЖИТОВА, ЗАЯТА РАДНАЕВ

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Мүнөө танай урда Дүтэлүүр тосхондо тоонтотой, Захааминай аймагай захиргаанай соёлой таhагые даагша Денис Гармаев, тиихэдэ Санага нютагай, хүгжэм зохёогшо, хүүгэдэй хүгжэмэй hургуулиин дуунай багша Ринчин Бальжуров!

9. ДУУН. Д. ГАРМАЕВ, Р. БАЛЬЖУРОВ

ХҮТЭЛЭГШЭ
: «Инаг дураяа гамнаарай». Энэ дуу таанарай hонорто Нурта тосхон тоонтотой, шүдэ аргалдаг эмшэн Бэлигтэ Дымрылов, тиихэдэ хубиин хэрэг эрхилэгшэ, ехэ бага хэмжээ ябуулгануудыемнай эбээн тэдхэжэ байдаг Санага нютагай, «Астория-гранд» гэжэ баяр-зугаагай танхимай захирал Альбина Дамбаева хоёр дуулана!

10. ДУУН. ИНАГ ДУРАЯА ГАМНААРАЙ. Б. ДЫМБРЫЛОВ, А. ДАМБАЕВА

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Захааминай аймагай hунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Бэлигтэ Зундуев (Хамни), Сахирай интернат-hургуулиин дуунай багша Туяна Банзаракцаева (Сагаан-Морин). «Hанажая баарай»

11. ҺАНАЖА ЯБААРАЙ. БЭЛИГТО ЗУНДУЕВ, ТУЯНА БАНЗАРАКЦАЕВА

12. ХАТАР. ШЭНЭ ЁОХОР

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Дүтэлүүр нютагай захиргаанай толгойлогшо Ринчин Дариев Эрхүү можын Усть-Ордагай тойрогой «Талын аялганууд» гэhэн дуу хатарай арадай хамталигай гол дуушан, тэрэл Дүтэлүүр тосхонhоо ургажа гараhан, «Алтаргана» нааданай алтан медальта Сэсэгма Дондокова хоёр нютагайхидтаа дуун бэлэгээ барихань! «Хаанахинайл ааб?» 

13. ДУУН. ХААНАХИНАЙЛ ААБ? РИНЧИН ДАРИЕВ, 

СЭСЭГМА ДОНДОКОВА 

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Буряадай Гүрэнэй оперо болон баледэй театрай гол дуушан Доржо Шагдуров, Санага, тиихэдэ хоёрдохи дуушамнай Ёнгорбой нютагай хубиин хэрэг эрхилэгшэ — «Эзэн эхэнэр» гэhэн дэлгүүрэй захирал Ольга Базарова! Владлен Пантаев Данзан Дагбаев хоёрой бэшэhэн дуун «Минии нютаг»!

14. ДУУН. МИНИИ НЮТАГ. О. БАЗАРОВА, Д. ШАГДУРОВ

ХҮТЭЛЭГШЭ
: Сагаан hара, Сагаалган
Сагаан замай hайндэр лэ.
Агуу нангин заншалаа
Аялгаараа дуудаг лэ! 
Тайзанай бага хэмжүүртэ дуу наада дэлгэжэ? Мэдээжэ болоhон дуушамнай, хитад, буряад хэлэнүүд дээрэ үнгэргэгдэhэн уласхоорондын урилдаануудай илагша, хубиин хүгжэм дуунай ажал эрхилэлгын түбэй захирал Татьяна Штырёва! Закаменск хото! 

15. ДУУН. ТАТЬЯНА ШТЫРЕВА

ХҮТЭЛЭГШЭ
: Мүнөө уран уншалга. Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Олег Бабуев, угтажа абагты! Дүтэлүүрhээ холо бэшэхэнэ, сэхэ хойшоо ошоходо байдаг Дархинта нютаг!

16. МОНОЛОГ. ОЛЕГ БАБУЕВ

ХҮТЭЛЭГШЭ:
«Эжын түрэhэн газарта энэл нажартаа ябанхайб. Сэлеэн, талаараа, гансата, сэдьхэл бодолым абанхай...». Нютагаймнай уран шүлэгшэ Мэлс Самбуевай бэшэhэн энэ дуу Мэлэ нютаг тоонтотой, Буряад театрай гүйсэдхэхы захирал Сергей Доржиев Санага нютагhаа гараhан Улаан-Үдэдэ дуу хугжэмэй багша Байгалма Будаева хоёр дуулана!

17. ДУУН. ЭЖЫН ТҮРЭҺЭН ГАЗАРТА. СЕРГЕЙ ДОРЖИЕВ, 

БАЙГАЛМА БУДАЕВА

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Оросой Холбооной аюулhаа абаралгын Буряад Уластахи гол хүтэлбэриин ниитэ зүблэлэй хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай хуули сахилгын албанай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, дотоодын хэрэгүүдэй албанай хурандаа Татьяна Гулгенова! Ойлгохоор хэлэбэ гүб? Али шэнээр хэлэхэм гү? Зай, тиигэе: 
= Руководитель общественного Совета главного управления МЧС России по Республике Бурятия, заслуженный работник правоохранительных органов Республики Бурятия, полковник запаса Татьяна Гулгенова! Село Цакир!
С ней на сцене солист театра оперы и балета ДоржоШагдуров! Санага! 

18. ДУУН. Т. ГУЛГЕНОВА, Д. ШАГДУРОВ

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Газар дэлхэй hэргээжэ,
Гараад ерээл Сагаалаган! 
Хэшэг, буян дэлгэжэ,
Хэтын үреэл дабтаhаар.
Хуур, лимбын хүгжэмөөр,
Хөөмэй хоолойн аялгаар
Дуунай сууряан дэлгэрэг
Дуулим үргэн Буряадаар!

ХҮТЭЛЭГШЭ: «Хонгор эжы». Энэ дуу дуун болон хатарай «Байгал» театрай ветеранууд, Сергей, Дэнсэма Раднаевтан дуулахань. Сергеймнай манай — Үлэгшэнэй, Дэнсэмэ — бэримнай, Хурамхаан нютагай басаган. Угтажа абыт, хүндэтэ нүхэд!

19. ДУУН. ХОНГОР ЭЖЫ. ДЭНСЭМА, СЕРГЕЙ РАДНАЕВТАН

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Аянда ябабал — олзотой ябаарайт!
Тайгада ябабал — ганзагатай ябаарайт!
Аба эжыдээ ашатай байгаарайт!
Аха захатанаа хүндэлжэ ябаарайт!
Баян хүнэй hуудалда бү буугаарайт,
Баатар хүнэй hуудалда hуугаарайт!

20. ЦИРКЫН НОМЕР. БАТО ДАНЖАЛОВ

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Алдартай домогтой, түүхээр баян Түгнын талаhаа ерэн юhэн даба дабажа ерээд, нютагжан түбхинэhэн, аймагай соёлой хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулhан Валерий Халзанов! Бүргэ тоонтоhоо бүүргэ дээрээ гараhан, Улаан-Үдэдэ хүүгэдэй 8-дахи hургуулиин хүгжэм дуунай багша, «Мүнгэн хонхонууд гэhэн» хүүгэдэй бүлгэмэй багша Сэсэгмаа Ринчинова! «Эрмэлзэл»!

21. ДУУН. ЭРМЭЛЗЭЛ. ВАЛЕРИЙ ХАЛЗАНОВ, СЭСЭГМАА РИНЧИНОВА

ХҮТЭЛЭГШЭ (О. Б.)
: Тайзан дээрэ ээлжээтэ хоёр дуушаднай — Гүрэнэй аюулгүйе сахилгын албанай ветеран, наhанайнгаа амаралтада байhан хурандаа Виктор Цаганов, Дүтэлүүр...

ХҮТЭЛЭГШЭ (С. Ж.): Тиихэдэ Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулиин багша, аймагайнгаа нэрэ hүлдые үргэжэ эмхидхэhэн бүхы хэмжээ ябуулгануудтамнай эдэбхитэй хабаадалсажа байдаг залуухан эрдэмэй кандидат Аюна Дылгирова (Санага)

22. ДУУН. ВИКТОР ЦАГАНОВ, АЮНА ДЫЛГИРОВА

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Нюдэ эмнэлгын талаар дээдэ гарай мэргэжэлтэн, хирург Вячеслав Цыбиков мэдээжэ эстрадын дуушан Эржена Санжиева хоёр. «Шамхандаа!» (Хоюулаа Дүтэлүүр!)

23. ДУУН. ШАМХАНДАА. ВЯЧЕСЛАВ ЦЫБИКОВ, ЭРЖЕНА САНЖИЕВА 

24. ХАТАР. КОВБОИ.

ХҮТЭЛЭГШЭ
: Перед вами выступили в танце Заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля «Закамна» Николай Тарбаев, народный артист Бурятии, исполнительный директор Всебурятской ассоциации развития культуры БаторСанданов, артист шоу-группы «Пятый угол» Дандар Санданов, артист-акробат Российского государственного цирка в городе Москва Алдар Санданов, студенты академии культуры и искусств Баир Тарбаев, Булат Садаев, Эрдэм Доржиев!

ХҮТЭЛЭГШЭ: «Гансахан шамай». Энэ дуу тайзанай бага хэмжүүртэ мэдээжэ боложо ябаhан дуушан Ирина Шагдурова Буряад Уласай Арадай Хуралай депутат Виталий Лыгденов хоёр дуулахань! (Хоюулаа Дүтэлүүр!)

25. ДУУН. ГАНСАХАН ШАМАЙ. ВИТАЛИЙ ЛЫГДЕНОВ, 

ИРИНА ШАГДУРОВА

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Дэлhэ заhаха моритой,
Дэлэн татаха үнеэтэй,
Дансалха алта мүнгэтэй,
Дэгэл оёхо торготой,
Дэлхэй дүүрэхэ малтай
Дэлгэржэ ябагты! 
Мандажа ябагты!
Наян наhа наhалжа,
Наhан бүридөө жаргагты!

ХҮТЭЛЭГШЭ:  Халуун альга ташалгаар угтажа абагты — тайзан дээрэ дуушад Виктор Цаганов, Сергей Раднаев, БэлигтэДымбрылов, Виктор Дулмаев! «Хүршымнай басаган»!

26. ДУУН. ХҮРШЫМНАЙ БАСАГАН. ЭРЭШҮҮЛЭЙ БҮЛЭГ (ВИКТОР ЦАГАНОВ, СЕРГЕЙ РАДНАЕВ, БЭЛИКТО ДЫМБРЫЛОВ, ВИКТОР ДУЛМАЕВ)

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Санага нютагаймнай оюутад ёохортоо гарабад, дэмжэел, хүндэтэ нүхэд!

27. ЁОХОР. САНАГА НЮТАГАЙ ОЮУТАД

28. ПОКЛОН —ПОПУРРИ ЁОХОР 

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Улаан-Үдэ хотодоо
Удаан байха аргамгүй.
Уран-Дүшэеэ хододоо
Ухаан бодолhоо гарганагүйб.
Таримал сэсэгые одоо
Талынхитай hэлгэжэ болохогүй.
Эсэгын тоонтоhоо ондоо
Эрхим нютаг олохогүйб... (М.С.)

ХҮТЭЛЭГШЭ: И так, мы завершаем наш вечер, посвящённый встрече Нового года — Сагаалган! 
До встречи, дорогие друзья, дорогие наши гости! Будьте счастливы в новом году!

ХҮТЭЛЭГШЭ: Буруунтнай бужуугүй, булшантай,
Даагантнай даахигүй, далантай,
Баян тарган ажаhуугыт даа! 
Баяртай, хүндэтэ нүхэд!

ХҮТЭЛЭГШЭ: Үндэр буурал хадын хормой, тайгаар,
Үргэн хүтэл, үлзы дуулим дайдаар
Үнгын сэсэг, хүхын дуугаар дуудаад,
Үльгэр мэтэ hайхан юм даа Захаамин.

ХҮТЭЛЭГШЭ:
Буурал хангай Захаамин
Бултанаймнай үлгыл даа.
Урай холын түүхэтэй
Ууган түрэл нютагнай...

29. ГИМН. ЗАХААМИНДАА ЖАРГАЛТАЙБ. БУЛТАДАА 

Х Y Ш Э Г Э 
______
Н. Ш.

Другие статьи автора

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3938

Захааминай Сагаалган-2015

2015 оной февралиин 28-да үнгэрһэн Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Захааминай аймагһаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй Сагаан һарын — хонин жэлэй угтамжын найрай yдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3894

Һүр харбалгаар абарга Петр Очировай 80 жэлэй ойдо

Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагта үнгэрһэн Буряад АССР-эй габьяата агроном, ажалай улаан тугай орденто, һүр харбалгаар республикын сурхарбаанай хоер удаа абарга Петр Санжиевич Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөнэй сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3129

Буряад хэлэнэй үдэр - 2019

Буряад эхэ дайдыемнай арюун hайхан алтаар нэмэриhэн шаргал намарай шара набшын хаhада заншалта болон үнгэрһэн һайндэрэй хэмжээ ябуулга.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

2958

Бүргэд хатар

2018 оной апрелиин 19-дэ үнгэрһэн «Бүргэд хатар» гэжэ түрүүшын Буряад мюзиклда зорюулагдаһан һайн дуранай марафоной хэмжээ ябуулга.