Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Даша-Нима Дугаров - 75!

9 ноября 2020

2938

2008 оной майн 16-да үнгэрһэн Буряадай түрүү уран зураашадай нэгэн болохо Даша-Нима Дугаровай 75 жэлэй ойдо зорюулагдаһан үдэшын саг ябасын хубаари.

Даша-Нима Дугаров - 75!
АВТОР НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ


ВИДЕОРЯД (5 — 7 МИНУТ)ВЕДУЩИЙ НА ВИДЕОРЯДЕ И МУЗ.ФОНЕ: Газар оёортой, шулуун зуухатай,
Ганса онигор сууха сонхотой
Орбогор харахан зэмьеэ соохоно
Оршолон дэлхэйдэ түрэлэйлби; 

ПАУЗА 

Хони, малай маараан соохоно
Хонгёо шангаар сошон уйлажа,
Хохир дээрэ уналайлби...

ПАУЗА. 


ВЕДУЩИЙ ДАЛЕЕ НА ВИДЕОРЯДЕ
: Эдээхэн мүрнүүд хэзээдэшье хүдөө газарта мүндэлжэ, газар эхэhээ бэедээ бэлигэй шүүhэ шэнгээжэ эрэ болоhон хүн бүхэндэ хабаатай... Хүдөөгэй малшанай бүлэдэ түрэжэ үндыhэн Даша-Нима Дугаровташье... 


ПАУЗА. 


ВЕДУЩИЙ ПОСЛЕ ВИДЕОРЯДА
: Амар сайн, эрхим хүндэтэ нүхэд! Амар сайн, ноёд, hайд, уран бүтээлшэд, хүндэтэ айлшад! 


ВЕДУЩИЙ
: Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости!


ВЕДУЩИЙ: Мүнөө Буряадаймнай элитэ хүбүүн, түрэл арадаа, түрэл дайдаяа газар дэлхэйгээр суурхуулhан, алдар нэрэеэ арад соогоо мүнхэлhэн агууехэ уран зурааша Даша-Нима Дугарович Дугаровай түрэhөөр 75 жэлэй ойдо зорюулагдаhан дурасхаалай үдэшэ эхилбэбди. 


ВЕДУЩИЙ: Для торжественного открытия вечера на сцену приглашаем Президента Всебурятской Ассоциации развития культуры Геннадия Николаевича Манжуева. ИЛИ ВЫХОДИТ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ.


Г. Н. МАНЖУЕВ. ДОКЛАД ДО 101. ПОСЛЕ ДОКЛАДА ОСТАЁТСЯ НА СЦЕНЕ


ВЕДУЩИЙ
: Приглашаем на сцену министра культуры Республики Бурятия Юлию Сергеевну Ангаеву, члена комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, и связям с общественными и религиозными объединениями Андрея Гомбоевича Самаринова, Первого заместителя мэра города Улан-Удэ Виктора Георгиевича Гаврилова. 


Ю. С. АНГАЕВА, А. Г. САМАРИНОВ, В. Г. ГАВРИЛОВ


ВЕДУЩИЙ
: Тайзан дээрэмнай залуу бэлигтэй дуушан Ольга Жигмитова! Угтагты!

Ольга Жигмитова

Ведущий
: Аргал унайгаар, ая гангаар анхилhан аажам тэнюухэн Агын дайда. Аяар тэрэ холын 33 он. Апрелиин 27. Даша-Нима Дугаров тэнгэриин мүшэндэл ялас гэжэ энэ дайдада, энэ үдэр мүндэлөө. Агууехэ уран зураашын алдар нэрыень нэрлэжэ, дурсахаа сугларhан таанартаа баяраа мэдүүлнэбди!


ВЕДУЩИЙ: Приглашается на сцену руководитель Эвенкийского национального культурного центра «Арун» Мария Бодоуловна Бадмаева! 


М. Б. БАДМАЕВА


ЭВЕНКИЙСКИЙ НОМЕР 


ВЕДУЩИЙ
: Буряадаймнай түүхэдэ энэ наhандаа яhалашье ехэ юумэ хэжэ үрдиhэн, түрэл арадаа, түрэл дайдаяа зохёол бүхэндөө урлан харуулжа, hайхан сэдьхэлээрээ бултыемнай уряалжа ябаа. 


ВЕДУЩИЙ: Байгуулhан зохёолнуудынь, бүтээhэн хэрэгүүдынь удха шанараа алдангүй, жэлhээ жэлдэ бүри хүсэ нэмэжэ, агууехэ үнэн тээшэ, арюун hайхан байдал тээшэ бидэнээ дахуулжал ябанал даа...


ВЕДУЩИЙ: Тайзан дээрэмнай Даша-Нима Дугаровичай нютагайнь басаган, республикын арадай артист Ешин-Хорло Гомбоин!
Ешин-Хорло Будуевна шабинартайгаа — Зүүн Сибириин соёлой болон искусствануудай академиин оюутан Сэсэг Дондокова, Улаан-Үдын хүгжэмэй колледжын оюутан Цыден-Еши Бимбаев!


ПОЮТ ЕШИН-ХОРЛО ГОМБОИН, СЭСЭГ ДОНДОКОВА, ЦЫДЕН-ЕШИ БИМБАЕВ ВЕДУЩИЙ
: Иимэ үндэр заяатай, үндэр нэрэтэй хүбүүтэй байhандаа омогорхохо ёhотойбди. Даша-Нима Дугарович мэндэ ябаа hаа мүнөөдэр 75 наhатай сарюун үбгэжөөл энээхэн тайзан дээрэ бидэнэйнгээ амаршалга тогтоожо, тэрэл хэбээрээ тэбхыжэ, гааhаяа hорожо hуухал hэн...


ВЕДУЩИЙ: Даша-Нима Дугарович Бүгэдэ Буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй президент байхадаа уран hайханай арадай бүлгэмүүдые үргэнөөр дэмжэдэг, hонирхожо байдаг бэлэй. Мүнөө танай урда арадай ансамбль дуу, хатараа дэлгэхэнь. Угтагты — «Уряал»! или же «Магтаал»! Объявить того, кто будет.


НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ «УРЯАЛ» ИЛИ «МАГТААЛ»


ВЕДУЩИЙ
: Үелжэ, ханилжа ябаhан нүхэдынь.., хүүгэдынь.., залуу hүрэг.., жэлэй дүрбэн сагта жэгдэ hайхан Буряаднай, аабагар багаhаа арадайнгаа аялга дуун доро эрэ болоhон алдарта тоонтонь — Агын дайда, шагнагты, Даша-Нима Дугарович мүнөө маанарайнгаа дунда мэндэ ябаа hаа «Һайн ябагты... Һайхан ябагты... 


ВЕДУЩИЙ: ...Ургажа ябаhан ургы мэтэ хүүгэдээ хүмүүжүүлжэ, гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргэжэ, хүнэй зэргэ хүн болгожо, хүхижэ, сэнгэжэ... олон удаан жэлнүүд соо жаргалтай, баяртай hуугыт даа!», — гэжэ хэзээдэшье үреэжэл hууха байгаал даа...


ВЕДУЩИЙ
: Приглашаем на сцену творческую делегацию Республиканского Центра народного творчества! Пожалуйста, Надежда Галсановна!


РЦНТ. Н. Г. ДОНСОРОНОВА И ДР.


АСАМБЛЬ «ИСТОКИ»


ВЕДУЩИЙ
: Тайзан дээрэ Ага нютагай түлөөлэгшэд! Бүгэдэ Буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй вице-президент, Агын тойрогой соёлой департаментын директор Рыгзен Цыренович Цыденжапов, Улаан-Үдэ хотодохи Агын тойрогой түлөөлгын хүтэлбэрилэгшэ Батоцырен Цыденович Дашибалов! 


Р. Ц. ЦЫДЕНЖАПОВ, Б. Ц. ДАШИБАЛОВ

ВЕДУЩИЙ
: Аглаг тэнюун Агын тала.., аажам зэдэлhэн аялга дуун... Агын дайдаhаа ургажа гараhан гургалдай — Россин габьяата артист Хажидма Аюржанаева!


ПОЁТ ХАЖИДМА АЮРЖАНАЕВА 


ВЕДУЩИЙ
: Агадаа, нютагтаа, үшөө бага наhанhаа нютагай уран дархашуулай бүтээлнүүдые анхаржа, ухаандаа хадуужа ябаhан Даша-Нима уран зураашын мэргэжэл шэлэжэ, Эрхүүгэй уран зурагай училищедэ, удаань Ленинград хотодо, Илья Ефимович Репинэй нэрэмжэтэ институдта hуража гарана... Даша-Нима Дугарович өөрөө Цыренжаб Сампиловые багшамни гэжэ нэрлэдэг байhан юм...


ВЕДУЩИЙ: Приглашаем коллегу Даша-Нимы Дугаровича по кисти, народного художника России Александра Владимировича Казанского! Также доктора искусствоведения Инессу Ильиничну Соктоеву!


КАЗАНСКИЙ, СОКТОЕВА


ПОЁТ ВАЛЕНТИНА ЦЫДЫПОВА


ВЕДУЩИЙ
: Буряад зураг! Даша-Нима Дугарович наhанайнгаа хэдэн жэлнүүдые энэ хэрэгтэ зорюулаа, ехэ ехэ амжалтануудые туйлаа. Хэдэн олон шабинартай боложо, тэдээнээ эндээ, өөhэдөө бүтээhэн шэрээрээ зураха эрдэмдэ hургаhан байха юм. Сүүгэл дасан, Агын дасан.., олон даа Даша-Нима Дугаровичай шабинартаа найдажа гоёолтонуудыень бүтээлгэhэн ушарнууд...


ВЕДУЩИЙ
: Для вас поёт Валентина Цыдыпова!


ПОЁТ ВАЛЕНТИНА ЦЫДЫПОВА


ВЕДУЩИЙ
: Приглашаются на сцену ученики художественной школы Даши-Нимы Дугарова «Буряад зураг»!


УЧЕНИКИ ДАШИ-НИМЫ ДУГАРОВА


НОМЕР ГБАТД. Отрывок из сп-ля «ТАЙШААГАЙ ТАШУУР»
ИЛИ НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЛЮДМИЛА ДУГАРОВА 


ВЕДУЩИЙ
: Даша-Нима Дугарович ондоогоор шадахагүй, үдэр бүри хүн бүхэндэ hайнаар хандажа, hайниие үреэжэ, hайниие хүргэжэ.., тиимэл үбгэн байгаа бэлэйл даа. Һанажа, дурсажа ябаял даа, хүндэтэ нүхэд, энэл даа эхэ оронойнгоо, арад зонойнгоо урда айхабтар ехэ габьяатай байhан, Россин арадай уран зурааша, Россин Уран зураашадай академиин гэшүүн-корреспондент, Бүгэдэ буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй түрүүшын Президент, буряад арадай эрхим хүбүүдэй нэгэн, юрэл hайн хүн — Даша-Нима Дугарович Дугаров!


ВЕДУЩИЙ
: Манай заал соо тон хүндэтэй айлшаднай хүрэжэ ерэнхэй hуунад. Мүнөө эдэ айлшадаа наашаа гаража ерэхыень уриябди. Забайкалиин хизаарай Могойтын аймагай Ушарбай тосхоной — Даша-Нима Дугаровичай түрэhэн нютагай түлөөлэгшэд!


ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ СЕЛА УШАРБАЙ

НОМЕР ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ С. УШАРБАЙ
 
ВЕДУЩИЙ
: Намарай ольбоной унахада
Набша ногоон хагдардаг.
Алаг сэсэгэй намаан дорохоно
Алтан зүгы хосордог.
Намарай ольбоной унахада
Наhанай ошоhон элихэн байн.
Хилэн харахан hаншагташ
Хирмэн саhан унажал байн.
Сагай эрхэ хэсүү даа,
Шамай, намай илгаагүй..,
Мүшэн сэнхир замбида 
Мүнхэ наhа олгоогүй...


ВЕДУЩИЙ
: Энэ баhал Дондок Аюшеевич Улзытуевта хандабабди... Элитэ ехэ уран зураашын наhанай харгы хүшэр, хүнгэн, үргэн, нарин — юрэдөө зохёохы ажалтанай зам гээшэ элдэб лэ байдаг ха юм даа. Даша-Нима Дугарович азатай мүшэн доро түрэhэн хүн байгаа, тэрэ хүнэй баян намтарынь түүхэ боложо ошоо, гэбэшье хэhэн хэрэгынь, үндэр hайхан нэрэнь хойто үеын маанарые hайхан тээшэ, ехэ ехэ хэрэгүүд тээшэ уряалан мүнхэрөөл даа...


ВЕДУЩИЙ: Түрэл нютагнай, түрэл дайдамнай
Түүхын аянда hүлдэмнай, тугнай!..
Дурлажа дурдаха нэрэтнай hайхан... 
Дуулажа магтаха дайдамнай hайхан...ВЕДУЩИЙ
: Сегодня мы прикоснулись к творчеству одного из великих сыновей бурятского народа Даша-Нимы Дугаровича Дугарова. Потомки его, почитатели его таланта будут помнить его долго-долго... 


ФИНАЛ: ПЕСНЯ «АГА НЮТАГ»

Другие статьи автора

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3939

Захааминай Сагаалган-2015

2015 оной февралиин 28-да үнгэрһэн Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Захааминай аймагһаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй Сагаан һарын — хонин жэлэй угтамжын найрай yдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3895

Һүр харбалгаар абарга Петр Очировай 80 жэлэй ойдо

Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагта үнгэрһэн Буряад АССР-эй габьяата агроном, ажалай улаан тугай орденто, һүр харбалгаар республикын сурхарбаанай хоер удаа абарга Петр Санжиевич Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөнэй сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3129

Буряад хэлэнэй үдэр - 2019

Буряад эхэ дайдыемнай арюун hайхан алтаар нэмэриhэн шаргал намарай шара набшын хаhада заншалта болон үнгэрһэн һайндэрэй хэмжээ ябуулга.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

2958

Бүргэд хатар

2018 оной апрелиин 19-дэ үнгэрһэн «Бүргэд хатар» гэжэ түрүүшын Буряад мюзиклда зорюулагдаһан һайн дуранай марафоной хэмжээ ябуулга.