Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Нина Токуреновагай зохёохы ажалай үдэшэ

2 ноября 2020

2700

Буряад Республикын арадай артист, Россиин арадай артист, Монголой соёлой түрүү ажалтан, Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреат Нина Гармаевна Токуреновагай алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн ойдо зорюулагдаһан үдэшын хэмжээ ябуулга

Нина Токуреновагай зохёохы ажалай үдэшэ
ВЕДУЩИЕ: Д. ТАНГАТОВА, О. БАБУЕВ

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК: В. КОНДРАТЬЕВ

В ФОЙЕ — ИЛЛЮСТРАЦИЯ НА ЭКРАНЕНА СЦЕНЕ — МУЗЫКА. СТИХИ ПОД МУЗЫКУ:


Агууехэ Шекспир хэлээ:
«Бүхы дэлхэй — театр!», — гээд.
Газарай хүрьhэндэ унагааха,
Тэнгэри хүрэтэр үргэхэ,
Энеэлгэжэ садхааха,
Эльгэ, сэдьхэл хайлуулха —
Энэл даа 
Эди шэдинь театраймнай! 

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ

БАДМА ГАБАНОВ. ҮЛЬГЭР «ШОНО БААТАР»
. С моринхуристом — Нямдорж или Галсан. Дым. Отсюда вытекает следующий номер — приветственный танец, с девушками выходит Н. Токуренова

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ С ХАДАКАМИ. РЦНТ

ВЕДУЩИЙ:
Амгалан сайн, эрхим хүндэтэ нүхэд!

ВЕДУЩИЙ:
Амар мэндэ, хайрата харагшаднай!

ВЕДУЩИЙ: Энэ hайхан үдэртэ эндэ сугларhан ушарнай гэбэл,..

ВЕДУЩИЙ:
Буряад Республикын арадай артист, Россиин арадай артист, Монголой соёлой түрүү ажалтан, Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреат Нина Гармаевна Токуреновагай түрэhэн үдэр.

ВЕДУЩИЙ:
Алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн үеhөө хойшо үнгэрhэн ээлжээтэ ойень угтангаа, зохёохы ажалайнь үдэшые эхилбэбди!

ВЕДУЩИЙ:
Олон олон эхэнэрнүүдэй, эжынэрэй дүрэнүүдые онсолон бүтээhэн Танаа дуунай дээжээр хүндэлхэмнай.

НАМХАЙН МӨНХЗУЛ. ДУУН. «ЭЭЖИЙ МИНЬ ЧАНСАН ЦАЙ»

Н. ТОКУРЕНОВА. МОНОЛОГ — БЛОК 

(«Эжымниш даа,..», из «Чингисхана»)

ВЕДУЩИЙ. ЗК
: Зүрхэн!
Зүрхэеэ барижа,
Зүрхэн тухай бодоном.
Зүрхэн,.. зүрхэн,
Шад улаан сэсэгшье болоод,
Шанха өөдөө
Шабар сооhоо надхана...
Гургалдайшье болоод, 
аяар дээрэ,
Гуниг тараан,
Гурган, жэргэн дуулана. 

Б., Ж. ДИНГАНОРБОЕВЫ. ДУУН. «ХАЛУУН ЗҮРХЭН АЛИН БЭ?»

ВЕДУЩИЙ. ЗК
: Хүн гээшэ газарай габаhаа гараhан бэшэ.
Хүн гээшэ угтай, тугтай.
Уг удамайнгаа hүр hүлдөөр
Урагшатай ябадагынь мэдээжэ.

Д. ШАГДУРОВ. ПЕСНЯ. ХОНГООДОР

ТАНЕЦ. ДЕВУШКИ РЦНТ (после Доржо сразу выходят)

Д. БАДЛУЕВ. ДУУН. ТҮНХЭНЭЙ АЯЛГАНУУД

ВЕДУЩИЙ:
Артист — это всегда объяснение в любви к своим зрителям. Это — служение ему. И тогда и холод, и зной, и дождь, и снег не помеха артисту, чтобы доехать до зрителя, до самой дальней точки. У великих стариков нашего театра мы учились этой любви, преданности зрителю

Н. ТОКУРЕНОВА, Ч. ГУРУЕВ. «АМИДЫ ЗУЛА»

ВЕДУЩИЙ:
Буряад ёhо заншалаар ахань дүүгээ дахуулдаг, дүүнь ахаяа хүндэлдэг.

С. ДОНДОКОВА, Ц-Е. БИМБАЕВ ДУУН. «ҺАНААБ ДАА ШАМАЙГАА»

ВЕДУЩИЙ:
Хүндэтэ нүхэд, таанар гургалдайн дуу шагнаа hэн бэзэт? Дахин дахин шагнагты, баярлагты, бахархагты!

Б. РИНЧИНОВА. ДУУН

ВЕДУЩИЙ:
В театре... тысячи глаз устремлены на один объект... Тысячи сердец бьются одним чувством и замирают от упоения. Тысячи «Я» сливаются в одно целое. 

Н. ТОКУРЕНОВА, Д. БОЧИКТОЕВ. «ЭХЫН ДУУДАЛГА»

ВЕДУЩИЙ. ЗК:
Профессия артиста не всегда сахар, не мёд, не звёзды, падающие с неба.

ВЕДУЩИЙ. ЗК:
Профессия артиста — это и горечь полыни, и муки сомнений, и ночи без сна...

Л. ДУГАРОВА. ЧТЕЦКИЙ НОМЕР

В. ШОБОСОЕВА. ДУУН


«БУДАМШУУ» — БЛОК

(Н. Токуренова, С. Ломбоев, С. Субботин, М. Елбонов)

М. ЕЛБОНОВ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ:
Эльгэндэм түрэл даа, Ахамни,
Энхэрнэб сэдьхэлдээ шамайгаа,
Энээхэн наhандам гансахан
Эжымни заяаhан нютагни.
Тайзан дээрэмнай Һарьдагуудай арада, аглаг үндэртэ ажабайдалаа түхеэрhэн Ахын аймаг алдарта басагаяа амаршалхань! 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОКИ

ВЕДУЩИЙ
: Мүнөө тээ наанань, Һарьдагуудай хормойдо ажабайдалаа түхерhэн, үндэр hуудалтай Хонгоодор аймагтанай нэгэн болохо Түнхэнэй аймаг тайзан дээрэ уригдана! 

ДЕЛЕГАЦИЯ ТУНКИ

ВЕДУЩИЙ:
Приглашаем на сцену представителей Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия, Мэрии города Улан-Удэ! (Напишем по факту явки)

ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАРОДНЫЙ ХУРАЛ, МЭРИЯ

ВЕДУЩИЙ:
На сцене — родное министерство. Приглашаем министра культуры Республики Бурятия Тимура Гомбожаповича Цыбикова! (Ещё кто или кто другой — выясним, напишем. Здесь же РЦНТ, ВСГАКиИ)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, РЦНТ, ВСГАКиИ

ВЕДУЩИЙ:
За все годы творческой деятельности Нина Гармаевна объездила все районы республики, со всеми у неё самые тёплые дружественные отношения, но более важно отметить её деловые отношения с районами. На сцене представители районов республики! (По факту явки назвать всех поимённо)

ДЕЛЕГАЦИИ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

«БҮРГЭД». ДУУН. «СЭНДЭМЭ». Цветы Н. Токуреновой

ВЫХОДИТ ТЕАТР

Н. ТОКУРЕНОВА.
Благодарит гостей

Другие статьи автора

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3939

Захааминай Сагаалган-2015

2015 оной февралиин 28-да үнгэрһэн Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Захааминай аймагһаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй Сагаан һарын — хонин жэлэй угтамжын найрай yдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3895

Һүр харбалгаар абарга Петр Очировай 80 жэлэй ойдо

Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагта үнгэрһэн Буряад АССР-эй габьяата агроном, ажалай улаан тугай орденто, һүр харбалгаар республикын сурхарбаанай хоер удаа абарга Петр Санжиевич Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөнэй сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3129

Буряад хэлэнэй үдэр - 2019

Буряад эхэ дайдыемнай арюун hайхан алтаар нэмэриhэн шаргал намарай шара набшын хаhада заншалта болон үнгэрһэн һайндэрэй хэмжээ ябуулга.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

2959

Бүргэд хатар

2018 оной апрелиин 19-дэ үнгэрһэн «Бүргэд хатар» гэжэ түрүүшын Буряад мюзиклда зорюулагдаһан һайн дуранай марафоной хэмжээ ябуулга.