Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Россин габьяата артист Цыден Цырендоржиевай түрэһөөр 60 жэлэй ойдо

9 октября 2020

2730

2008 оной декабриин 18-да Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад Драмын Академическэ театрта үнгэрһэн баярай үдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Россин габьяата артист Цыден Цырендоржиевай түрэһөөр 60 жэлэй ойдо
I ХУБИ

ХҮТЭЛЭГШЭД:

НАДЕЖДА МУНКОНОВА

ЦЫНГЕ ЛОМБОЕВ


ФАНФАРЫ

АГИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ НА ЛИМБЕ

УТРО В ДЕРЕВНЕ:
Цыдендоржо хүбүүхэнэй түрэhэн үглөөгүүр хүдөөдэ, Догойдо. Эндэ тэндэ «Хүбүүн түрөө» г. м. хашхаралдаан...


«БАРГАЖАНАЙ ЁОХОР»

Ц. БАЗАРОВИЧАЙ СААРҺА ХАХАЛЖА ГАРАМСААР, ХҮТЭЛЭГШЭД ГАРАНА. Ц. БАЗАРОВИЧ ХҮТЭЛЭГШЭДЫЕ ХАРАЖА ЗОГСОНО

Ц. Л
.: Үдэшын мэндэ, хүндэтэ нүхэд!

Н. М.: Амар сайн, хүндэтэ айлшад, буряад драмын театрай үнэн нүхэд!

Ц. Л.: Ага найман эсэгын Сагаангууд омогой Банзартан угай Цыден Цырендоржиев эдир залууhаа бүхы наhаяа түрэл буряад театртайгаа холбоод, мүнөө хүрэтэр шэлэhэн энэ мэргэжэлдээ үнэн сэхээр алба хэжэ ябана... 


Нагуу Баян - Боорчин эсэгэ (х/ф "Последний нукер Чингисхана", 2017)

Н. М.: Энэ үдэшэ, үнэн нүхэдэй дулаахан дүхэригтэ, сугларhан ушарнай гэбэл, манай Цыден Базарович.., хурса бодолтой, хурса харасатай, хүнгэн хүлтэй, хүнгэн хэлэтэй.., богонёор хэлэбэл буряадай эрхим буряад, республикын арадай артист, Россин Федерациин габьяата артист Цыден Цырендоржиев Агын тойрогой Догой нютагта алтан дэлхэй гэшхэhээр 60 наhанайнгаа алдарта ойе угтажа байна!

Ц. Л.: Халуун альга ташалгаар угтажа абыт — Цыден Цырендоржиев!

Ц. Б
. харагшадтаа дохёод, хүтэлэгшэдтэ баярые хүргөөд, уншана

Ц. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ УНШАНА

Ц. Б
. тайзан дээрээ үлэнэ. Артистнар гаража ерээд, өөр тухайнь богонёор, шүлэглэжэ хэлэнэд

ЭПИГРАММАНУУД

Артистнар, Ц. Б. оронод

Н. М.
: Цыден Базарович дүшэн жэлэй саана Агын дайдаhаа агууехэ Батожабайн зууршалгаар алдартай, нэрэтэй буряад театртаа алба хэхэеэ хүрэжэ ерээд, суута найруулагшад Содном Будажапов, Фёдор Сахиров болон бусадай найруулга, зохёолнуудта «багтажа», магтаалтай hайнаар наадажа эхилhээр мүнөө хүрэтэр Алтан тайзан дээрээ албаяа хэhэн зандаал даа...

Мүнөө тайзан дээрэмнай соёлой училищиин оюутад — Россин арадай артист Михаил Елбоновай студи, манай театрай ерээдүйн артистнар! Угтажа абыт — «БУДАМШУУ»!


Сорин А.Чеховай "Чайкада"

ДУУН. «БУДАМШУУ». БРУКиИ 

М. ЕЛБОНОВ

Л. ЕГОРОВА

Ц. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. БАСНЯ

ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ. Л, БАШИНОВА

Ц. Л
.: Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай артист Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай артист, Цыден Цырендоржиевай басаган Лариса Башинова энэ хатараа абадаа бэлэг болгон хатарба.

ШҮЛЭГ. Л, ДУГАРОВА, С. ЖАРГАЛОВА 

Н. М
.: Бэлэг дуун. Эдир залуудаа энэ тайзан дээрэ Цыден Базаровичтай суг наадажа эхилhэн, мүнөө Россин арадай артист Марта Зориктуева! Композитор Лариса Санжиевагай бэшэhэн дуун «Сагай hэлгээн».

ДУУН. М. ЗОРИКТУЕВА. «САГАЙ ҺЭЛГЭЭН»

Ц. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ «ТУҺАТАЙ ХҮРШЭ» 

ДУУН. Н. МУНКОНОВА

«ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ»

«БҮРГЭД»

Ц. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. «СЭМҮҮН САГАЙ...»

ПЕСНЯ. Б., Ж. ДИНГАНОРБОЕВЫ

«ГОПАК». И. ИВАНОВ

ДУУН. ЭРЖЕНА, САЯАН ЖАМБАЛОВТАН

МАКСАР ХААН ТҮШЭМЭЛНҮҮДТЭЕЭ ГАРАНА

ДУУН. «60 НАҺАНАЙ ЖАРГАЛ». Д. БОЧИКТОЕВ

СТИХОТВОРЕНИЕ. Ц. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Н. М
.: Алтан тайзан, тайзан дээрэ зүжэгшэн — энэ хоёр эгүүридэ мүнхэ! Тайзан зүжэгшэн хоёрой байгаа сагта та олонойнгоо сэдьхэл жэгнэхэ, баяршье, гунигшье түрүүлхэ эдитэй зүжэг нааданууднай хэтэдээ байхал даа!


Хүүхэн Гэгээн "Бальжин хатан" 2006 он

Ц. Л.: Түрэл тайзан дээрээ манай зүжэгшэн Цыден Цырендоржиев! Зохёохы хаhынгаа эгээл түлэгтэ алдарта ойгоо угтажа, аха дүүнэртэйгөө, харагшад, таанартайгаа, тиихэдэ түрэл театртайгаа баяраа хубалдажа, шиираг эрэ энэ урдатнай зогсожо байна!

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ. ВСЕ.

Н. М
.: Цыден Базаровичаймнай бүхы наhаараа суг ажаллажа ябадаг түрэл театр — (бүхы артистнараа гараараа харуулаад) Гүрэнэй Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ буряад драмын академическэ театр!  

.: Зай, иигээд лэ, хүндэтэ Цыден Базаровичтаа наhанай утые, наранай сэлмэгые, нүхэдэй үнэниие, ажалай эгээл хүндые хүсөөд,..

Н. М.: ...үдэшымнай хоёрдохи хуби эхилбэ. Тайзан дээрэ Россин габьяата артист Олег Бабуев, Буряадай арадай артист Должин Тангатова! 


II ХУБИ

ХҮТЭЛЭГШЭД:

ДОЛЖИН ТАНГАТОВА

ОЛЕГ БАБУЕВ

О. Б.: Сайн байна, хүндэтэ нүхэд!

Д. Т.: Амар сайн!

О. Б.: Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай габьяата артист,..

Д. Т.: Буряадай арадай артист, Россин габьата артист Цыден Цырендоржиевай зохёохы ажалай 40 жэлэй,..

О. Б.: түрэhөөр 60 наhанайнь алдарта ойдо зорюулагдаhан баярай үдэшэ үргэлжэлhөөр...

Д. Т.: Үдэшынгөө хоёрдохи хубида алдарта зүжэгшэниие амаршалхаяа буужа ерэhэн айлшадаа тайзан дээрээ уринабди.


О. Б.: Хүн боложо, хүлөө шоройдоhон эхэ нютаг гээшэ эгээл үнэтэй, эгээл хайратай байдаг бэлэй даа. Цыден Базаровичай түрэhэн нютаг Агын тойрогhоо айлшад буужа ерээд байна. Хүндэтэ айлшадаа аhан дуратайгаар тайзан дээрээ уринабди:

= Могойтын аймагай Захиргаанай толгойлогшын орлогшо Дамдинжаб Чимитович Мункуев
= Догой тосхоной Захиргаанай толгойлогшо Цыпелма Батоболотовна Цынгуева
= Догой тосхоной Соёлой байшангай уран hайханай талаар хүтэлбэрилэгшэ Ирина Жалсановна Жалсанова
= Агын тойрогой сүүдэй департаментын таhагые даагша, Гүрэнэй юстициин 1-дэхи классай советник Бальжинима Раднанимаевич Раднанимаев

Баригты, тэрэ микрофон таанарай мэдэлдэ.

Д. Т.: Бүгэдэ Буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй Президентын орлогшо Мүнхэ-Жаргал Аюшеевич Дармаев уригдана!

О. Б
.: Буряад Республикын Соёлой министрэй орлогшо Сергей Александрович Добрынин, энэл министерствын соёлой таhагай мэргэжэлтэн Баярма Гуродагбаевна Дашидоржиева гэгшэд тайзан дээрэ уригдана!

Д. Т.: Зүүн Сибириин соёлой академиин эрдэмэй талаар проректор, профессор Доржо Львович Хилхановые уринабди!

О. Б.: Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай артист, Буряад Республикын габьяата артист Арсалан Баянович Бидагаров наашаа гарагты!

Д. Т.: Үдэшын эхиндэ бүридхэлдэ ороогүй үшөө хэд байнаб, наашаа гаража амаршалха, үгэ хэлэхэдэ болохо. Гараад ерэгты, өөрыгөө нэрлээрэгты, тушаал зэргэеэ, нютаг нугаяа бү мартаарайт...
 
О. Б.: Зай, хүндэтэ нүхэд, айлшад, манай Цыден Базаровичай нютагайхид, нүхэдынь, аха дүүнэрынь, иигээд лэ манай аха заха зүжэгшын алдарта ойдо зорюулагдаhан баярай үдэшэ дүүрэбэ хэбэртэй...

Д. Т.: ...үдэшын хоёрдохи хуби дүүрэбэ хэбэртэй... Энэмнай хэды хубиhаа бүридэhэн үдэшэ байгаа юм..?

О. Б.: ...Хэдышье хуби байг лэ даа, үргэлжэлтэй hаань үшөө үзэнэ бэзэбди, харин мүнөө, даб дээрээ, хүндэтэ харагшадтаа «Дахин уулзатараа баяртай!» гэхэ бэшэ юм гүбди?

Д. Т.: Тиимэ. Жаранай дабаан дээрэ гаража, жаргалай жолоо бариhан алдарта зүжэгшэндөө — Цыден Цырендоржиевта аза талаан, үнэн hайхан нүхэдые, үшөө hонин hонин рольнуудые, олон түмэн харагшадые үнэн сэдьхэлhээ хүсөөд, дахин уулзатараа баяртай, хүндэтэ нүхэд!

О.Б. - Баяртай, хүндэтэ нүхэд! Дахин уулзатараа баяртай!

Другие статьи автора

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3939

Захааминай Сагаалган-2015

2015 оной февралиин 28-да үнгэрһэн Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Захааминай аймагһаа гарбалтай нютаг зоной эблэлэй Сагаан һарын — хонин жэлэй угтамжын найрай yдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3895

Һүр харбалгаар абарга Петр Очировай 80 жэлэй ойдо

Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагта үнгэрһэн Буряад АССР-эй габьяата агроном, ажалай улаан тугай орденто, һүр харбалгаар республикын сурхарбаанай хоер удаа абарга Петр Санжиевич Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөнэй сагай ба ябасын хубаари.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

3129

Буряад хэлэнэй үдэр - 2019

Буряад эхэ дайдыемнай арюун hайхан алтаар нэмэриhэн шаргал намарай шара набшын хаhада заншалта болон үнгэрһэн һайндэрэй хэмжээ ябуулга.

Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

2958

Бүргэд хатар

2018 оной апрелиин 19-дэ үнгэрһэн «Бүргэд хатар» гэжэ түрүүшын Буряад мюзиклда зорюулагдаһан һайн дуранай марафоной хэмжээ ябуулга.