Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Владимир Кондратьевай дурасхаалда

22 сентября 2020

2360

Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрта 2013 оной декабриин 1-дэ үнгэрһэн үдэшын саг ябасын хубаари.

Владимир Кондратьевай дурасхаалда
На сцене «театральное или ретро-кафе». Сидят артисты разных поколений, больше старшего поколения. 

На экране кадры из телевизионной передачи В. Кондратьева «Эхо памяти». На кадрах звучит песня «Мандах нар» 

КАДРЫ НА ЭКРАНЕ ИЗ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ЭХО ПАМЯТИ»ВО ВРЕМЯ ВОСПОМИНАНИЙ ПОКАЗЫВАЮТ ОТРЫВКИ ИЗ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «ЭХО ПАМЯТИ»

Д. БОЧИКТОЕВ:
...Үхибүүн балшар наhандаа,
Үльгэр шагнан ябахадаа
Үндэр наhата дуушадай 
Үгэлхые анжаал hэм.
Долоотойхон наhандаа,
Долорходожол ябахадаа,
Долоон суглаа мүшэдэй
Домоглолы соносоол hэм... 

ВОСПОМИНАНИЯ: Родина, поздний ребёнок, Маасаан, семья, школьные годы... 


М. ЕЛБОНОВ
: Газар оёортой, шулуун зуухатай,
Ганса онигор сууха сонхотой
Орбогор харахан зэмьеэ соохоно
Оршолон дэлхэйдэ түрэлэйлби;
Хони, малай маараан соохоно
Хонгёо шангаар сошон уйлажа,
Хохир дээрэ уналайлби... 
   ...Саг гээшэ тогтошоо...
   Урагшаашье ябанагүй,..
   гэдэргээшье...
   Иигээд лэ юртэмсын юрьеэнhээ халижа ошоод, хаанашье, юуншье боложо байг, хамаагүй... Тэндэ жэлэй дүрбэн сагшье гэжэ байдаггүй, үргэлжэ сэсэг ногоон дэлгэржэ, шубуу шонхор дуулажа байдаг юм гээ... 

Л. ЕГОРОВА: ...Тойроод, аадарай hүүлээр наранай гарахада аалихан хөөрэhэн манан соо мэтэ, бүхы юумэ нэгэ доро үзэгдэнэ... Һэбшээлдэггүй дайда юм аа бы..? Сэсэг ногооншье хүдэлнэгүй... Сэсэгүүд... Захагүй үргэн дайда.., дээрэнь сэсэгүүд... Һолонго, наран, hара... эдэ бүхы үзэгдэлнүүд нэгэ дороо сугларшанхай.., яагаашье hоним даа... Тээ тэрэ агаарта жэргэмэл үлгөөтэй.., жэргэнэ бэшэ аал даа, хэлбэлзэнэ... Алим теэд абяаниинь..? Хаанаб даа, энэ дайда үзэгдэhэн шэнги... 

Д. БОЧИКТОЕВ
: ...Владимир Ильичнай,.. иимэл юртэмсэдэ ябашоод байнал даа, гэбэшье маанарайнгаа, гэр бүлынгөө, нүхэдэйнгөө, харагшадайнгаа, шабинарайнгаа дунда гэрэлтэ дурасхаалынь үлөө... 

ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ»

Заняты артисты О. Бабуев, Б. Дамбаев, Т. Бальжанова

ВОСПОМИНАНИЯ
: Учёба в Ленинграде, работа в театре, СТД

ПЕСНЯ. «ОЧАРОВАНА,..». «БҮРГЭД»

АРТИСТ
: ...Хэншье бай, хаанашье яба, яабашье түрэл нютаг гээшэл аргагүй дуудаха юм... Владимир Ильич заб тухагүй ажалтайб гэжэ тоонто нютагаа мартаагүй, үргэлжэ эльгэн дулааханаар дурсажа ябаа, арга заб олдоол hаань, ошоод ерэдэг гуримтай бэлэй. 

ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ЖЕНЩИНА, НЕ ЗНАВШАЯ СЛЁЗ»

Видеокадры

М. ЗОРИКТУЕВА
: ...Элдин сагаан hужаагаар
Ээрэмшээжэ ябахадам,
Эреэн соохор шубууды
Эшхээхэдэжэ ябахадам,
Үндэр наhатай Шойсорон
Үнсэн hуужа хэлээ hэн:
«Үдэжэ ябаhан үльгэршэн,
   Үгыш hаа даа, хүгжэмшэн»... 

ВОСПОМИНАНИЯ: Л. Егорова, М. Зориктуева ревновали свой театр к выпускникам театрального института, затем оказались их жёнами, спектакли 

АРТИСТ: Ехэл хүхюу хүн бэлэй,.. энеэжэш байхань хөөрхэн hэн, алим, теэд, тэрэ энеэжэ байхань яагаа харагданагүй?.
.
АРТИСТ: Манайш арад хүниие үргэжэ шададаг юм. Томо томо уран бүтээлшэдэй ажаhууhан гэртэ дурасхаалай самбарнуудые үлгэнэ, нэрээрнь үйлсэ, гудамжануудые нэрлэнэ... Тиигэжэ Владимир Ильичэй ажаhуужа байhан гэртэ мүнөөдэр дурасхаалай самбар үлгэгдэбэ,.. хэтэ мүнхын дурасхаалай...

ВОСПОМИНАНИЯ: По спектаклю «Хазаар хара hахал». Песни. 

Все + В. Пантаев 

ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ЭХЭ»

Заняты артисты Д. Тангатова, О. Ранжилова

ВОСПОМИНАНИЯ
: 1975-1980 годы — ГИТИС, первый спектакль им поставленный «Материнское поле», Л. Егорова — Толганай, участие в фильмах, кадры из кинофильмов с его участием, спектакли, поставленные им в республике, округах и в Монголии 

ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ЗАЛИНТА ААДАР»

Д. Лубсанова, Б. Ендонов

Б. САМБИЛОВ:
Вы слыхали когда-нибудь 
О траве голубой — ая ганга?
Её имя —
Как отзвук старинного медного гонга. 
У неё суховатые
Колкие стебли.
От неё синеватые
Наши бурятские степи...
Есть обычай такой —
Обживая жилище своё
Скотовод зажигает
У входа в жилище её.
И пока он сидит,
С гостями беседуя,
Ая ганга курится
Дымом бессмертия.
Дым и горек до слёз,
Дым и сладок до слёз...
Посмотрите —
Я вам
Ая ганга принёс.
По страницам
Рассыпал я эту траву.
В этом запахе
То, чем дышу и живу...
Если хочешь, мой друг,
Привезу я с собой
Много-много
Пахучей травы голубой...

ВОСПОМИНАНИЯ
: Награды, характер, друзья, сам как деятель, друг и товарищ, анекдоты, шутки, юмор, его семья, дети, его выпуски и т. д.

ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ХҮГШЭД ХАДАМДА ГАРАН АЛДАБА»

Заняты артисты Л. Дугарова, Ч. Гуруев


ВОСПОМИНАНИЯ
: Народные театры, выезды на природу, грибы и ягоды, «рыба» — водка, что он сам говорил: «Һамган залуу, үхибүүн заахан, битнай, иигээд, гэр тээшээ хариhуу даа», «Архи уудаг хүн адаг дорой хүн, архи уудаггүй хүншни — хүншье бэшэ»... г. м. олон байха даа, нүхэдынь hанаха байха. 

ПЕСНЯ. «ТЁМНАЯ НОЧЬ». Б. ДАМБАЕВ

О. БАБУЕВ
: Үелжэ, ханилжа ябаhан нүхэдынь, хүүгэдынь, манай хүндэтэ харагшад, залуу hүрэг, жэлэй дүрбэн сагта жэгдэ hайхан Буряад ороной арад түмэн, амжалтаа сэгнэжэ, урин hайхан шарайтай, урматай баяртай, хүгтэй хүхюутэй ябыт даа! Һайн ябагты, hайхан ябагты! Ургажа ябаhан ургы мэтэ хүүгэдээ хүмүүжүүлжэ, гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргэжэ, хүнэй зэргэ хүн болгожо, хүхижэ, сэнгэжэ, олон удаан жэлнүүд соо жаргалтай, баяртай hуугыт даа...

О. ТУДУПОВА
: Когда растает снег в горах, 
Когда в холодной синеве
Заплачет птица Хайлгана,
Ты вспомни обо мне.

Когда дожди пройдут в лесах,
Когда заплачешь по любви
С тоской и нежностью в глазах, -
Ты вспомни обо мне.

Пока весна горит в глазах,
Ты повстречаешь на земле
Кого-нибудь, но всё равно
Ты вспомни обо мне.
Когда устанешь и уйдёшь
В страну теней,
То в той стране
Под сенью вечности своей
Ты вспомни обо мне...

ОТРЫВОК ИЗ КИНО

НА СЦЕНЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ МОНГОЛИИ


1. НАРАНБААТАР — УДЭТын юрэнхы найруулагч 

2. УДЭТын юрэнхы уран зураач, шэнэ хүн 

ПЕСНЯ. «МАНДАХ НАР». «БҮРГЭД»

ФИНАЛ. ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ «С.С.С.Р.»

Финальная сцена первого акта: 

Б. Ендонов, Б. Динганорбоев, С. Субботин, Ц. Ломбоев + песня


ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

В. Д. Бабуева

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕМЬИ. СЛОВО БУЯНТО