РУС

10 мая 2018

Уран зохёол

74

Жорж Юбухаев: «Номуудайм нэрэнүүд зуламни болоод үлүүжэн...»

Һаяхан Түнхэнэй аймагай Тоорын дунда һургуулида  Буряадай арадай поэт Жорж Юбухаевай «Шүлэгүүдни одод болоод тарашаха» гэһэн номтой танилсалга болоо. Уласай  Арадай Хуралай, аймагай засаг зургаануудай түлөөлэгшэд,  поэдэй түрэл гаралнууд, нютагай зон олоороо сугларһан байна.

4 января 2015

Уран зохёол

633

Хүндэтэ нүхэр!

Мүнөө үедэ арад бүхэн угайнгаа эртэ урдын һайн һайхан ёһо заншалнуудые олон үеынгөө улад зоной олоһон, нөөсэлһэн оюун соёлдо шэмэглэжэ, эрхэ һайхан шэнжэтэй байһанаа элирхэйлхэ, улам саашадань хүгжөөхэ болоно гээшэ.

4 января 2015

Уран зохёол

503

Тоосоото харалгые угтуулан...

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ, СССР-эй Верховно Соведэй депутат Н.Г. Дамдиновтай хөөрэлдөөн

3 января 2015

Уран зохёол

529

Юундэ толилогдоогүйб?

...бэшэһэн, эльгээ­һэн эзэдэйнгээ найдалые харюул­жа бираагүй шүлэгүүд, энэ мүнөө, редакциин стол дээрэ дэлгээгдэбэ. Эдэ шүлэгүүдэй багсалагдаад, нариихан таһамаар хүлюулжэ архивта эльгээгдэхэ болоһон «хуби заяан» тухайнь тэдэнэй эзэд — авторнуудта тобшохоноор дуулгаха хүсэлтэйб.

3 января 2015

Уран зохёол

880

Захааминай аймагай «Ажалай туг» газетэдэ ерэһэн шүлэгүүдэй шэнжэлэл

Захаамин нютаг Буряад ороной баруун урдахи үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалитай хизаар мүн. Энэ дайдада үдэһэн олохон залуу нүхэднай эхэ нютагаа гоёшоон магтажа эхин мүрнүүдээ шэбшэнэл. Энээнһээ һайхан уг зорилго эхилэн бэшэгшын оюун бодолдо байха аал? Үгы бэд даа.