23 ноября 2021

Түүхэһээ

653

Бальжан хатамнай бусаба гү?

Хори буряадай домог түүхэтэ Бальжан хатанай дайшалхы дүрэнь арад зоной сэдьхэл бодолдо мүнхэрэнхэй.

20 ноября 2021

Түүхэһээ

172

Шулуун ба гэрэл

Һургуулиин шаби байха үеһөө Виктор Козлов хизаар ороноо шэнжэлдэг кружогто ябажа эхилээ, аянда гарадаг, слёдуудта хабаададаг байгаа.

20 ноября 2021

Буряад Улас

206

Шалсаанын Обоо тахилга

Хэжэнгэ нютагай буряад зон эртэ урдын сагһаа хойшо зунай эхин июнь һарада Шалсаана хададаа гаража Обоо тахидаг эртэ үеын заншалтай юм.

15 июля 2021

Буряад Улас

403

Арадайнгаа дуу аялгалан татахал даа

Уужам хүхэ ногоон талаараа уняартан, баян бардамаар айлшадаа угтадаг Түгнын талын шэмэг нютагуудай нэгэн Хошуун-Үзүүр холын түүхэтэй юм.

6 июля 2021

Улаан-Үдэ хото

340

Улаан-Үдын байгуулагдаhаар 355 жэлэй ойдо

Ниислэл хотын түүхэтэ хүшөөнүүд 1666 ондо Орос гүрэнэй хасагууд Үдэ голой үндэр эрье дээрэ үбэлжөөн тогтоогоод, hүүлдэнь үндэр ханатай модон бэхилэлтэ — острог байгуулаа hэн.

30 мая 2018

Буряад Уласай 95 жэлэй ойдо

629

Нэрэ солонь мүнхэ

Буряад-Монголой улас түрын болон олониитын ажал ябуулагша, суута уран зохёолшо Цыденжап Дондубон (1905-1938) оройдоол 33 наһа эдлэбэшье, гайхамшаг удха зохёол, хурса шүүмжэлхы статьянуудые, оршуулгануудые үлээһэн юм.